Fagområdet oppvekst

Kommunale barnehager - 2017

Fræna kommune har over flere år fått en lav score på Kommunebarometeret. En har derfor hatt som uttalt mål å være blant de 300 beste kommunene i landet på barnehageområdet. I 2017 har vi ikke greid å innfri målsettingen, og Fræna kommune havner på 423 plass. Den dårlige plasseringen skyldes i hovedsak:

 • Lav andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (416 plass)
 • Andel øvrige ansatte med pedagogisk utdanning (417 plass)
 • Andel barn født før 1.9, som har søkt om og ikke fått plass ved rapporteringstidspunktet (416 plass)
 • Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (406 plass)
 • Leke- og oppholdsareal per barn (350 plass)

De kommunale barnehagene har over flere år hatt vansker med å rekruttere pedagogiske ledere. Fræna kommune har forsøkt å kompensere for dette ved å prioritere pedagogisk personell lønnsmessig. Pr. i dag ser en at tidligere lønnsforskjeller nå er utjevnet. Vi håper dette på sikt vil bedre tilgangen på slikt personell. I tillegg ønsker en å innføre andre ordninger som forhåpentligvis vil øke sannsynligheten for at pedagogisk personell søker seg til de kommunale barnehagene.

Fræna kommune har i lovens forstand full barnehagedekning. Likevel ser vi at mangelen på barnehageplasser i Bud og på Hustad var betydelig i 2017. På Jendem åpnet Mobarn ny barnehage i 2017. Dette har langt på vei løst knappheten på barnehageplass i denne delen av kommunen. For Bud sin del ble mangelen på barnehageplass forsøkt løst ved etablering av midlertidige plasser (brakke). Til tross for dette opplever en knapphet på plass i Bud. I løpet av 2017 er det planlagt utbygging av barnehagen i Bud. Dette vil avhjelpe situasjonen.

Frænaskolen i 2017

I økonomiplan 2017-2020 henviste rådmannen til en prosess for å utarbeide tiltak for Frænaskolen. Tiltakene som skulle settes inn skulle oppfylle følgende kriterier:

 1. Vi skal ha forskningsmessig belegg for å si at tiltakene har effekt på elevenes læring
 2. Tiltakene må være langsiktige
 3. Det skal maksimalt være 3 tiltak i samme tidsrom

Dette er utført i forbindelse med utarbeidelsen av Kvalitetsplan for Frænaskolen. Planen ble utarbeidet i samarbeid med politisk ledelse, foreldre, ansatte, ungdomsråd og skoleledelse. I denne planen skal en ha fokus på disse tre områdene:

 1. Grunnleggende ferdigheter
 2. Læringsmiljø
 3. Lokal tilhørighet

Kvalitetsplanen beskriver videre hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forbedre kvaliteten innenfor disse tre områdene.

I 2017 sendte Fræna kommune 7 lærere på videreutdanning. Romsdalsregionen tok initiativ til et regionalt tilbud i samarbeid med NTNU. Årets fag var Norsk for barnetrinnet, og Fræna deltok med 4 lærere på dette tilbudet. I tillegg deltar 3 inspektører/fagledere på rektorskolen i regi av Høgskulen på Vestlandet.

Fylkesmannen gjennomførte i 2017 tilsyn ved Bud barne- og ungdomsskole. Tema for tilsyn var skolens arbeid med elevenes læringsutbytte. Fylkesmannen påpekte noen lovbrudd, og selve lukking av avvik skjer i 2018.

Rapporten med oppfølging vil legges frem for orientering til Driftsutvalget ila første halvår 2018.

Grunnskolepoeng

Overordnet mål for skolesektoren for 2017: Karaktersnitt på 4,0 etter 10.trinn.(40 grunnskolepoeng). For skoleåret 2016/17 var gjennomsnittet 39,64.

Utviklingen har vært slik: