Kommunens overordna mål, satsingsområder og målstyring

Fræna kommune sine overordna mål

De overordna måla er utformet og vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017

I tillegg til disse overordna måla, ble fire satsingsområder vedtatt. Det skal legges til rette for:

  • Næringsutvikling
  • Boligutbygging
  • Gode bo- og oppvekstsvilkår
  • Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak

Mål for de største sektorene i kommunen

Målstyring

Rådmannen etablerte i 2015 en standard for månedlige og årlige rapportering fra enhetene. Her rapporteres de viktigste indikatorene innenfor kvalitet, nærvær/trivsel og kostnadsutvikling. Utviklingen vil også kunne gi et godt bilde av enhetenes tjenesteleveranse overfor brukerne våre.

Rapporteringen er bevisst gjort så enkel/lettleselig som mulig.