Fagområdet teknisk

Teknisk

Diverse større prosjekt:

 • Utbygging av Korsmyra ble igangsatt høsten 2017 og planlegges ferdigstilt vår/sommer 2018. Prosjektet går så langt som planlagt
 • Urda industriområde hadde oppstart høsten 2017 og ferdigstilles våren 2018
 • Driften av pukkverket på Indre Harøy er i avslutningsfasen og følger egen driftsplan
 • Utfylling av industriområde langs vei er gjennomført
 • Tilrettelegging av industritomter på Varhol
 • Oppføring av nytt anlegg for rensing av kloakk i Bud ble startet i 2017. Prosjektet har gått som planlagt og forventes ferdigstilt vinter/våren 2018

Sylte og Jendem skoler er ferdig prosjektert. Forventet byggestart på Jendem er tidfestet til våren 2018. Utbygging av Sylte skole venter på nærmere politisk avklaring. I forbindelse med utbyggingen av Jendem skole vil kommunen anskaffe tilleggsareal til skoleformål. Oppstart av forhandlinger med grunneier ble gjennomført i 2017.

Av større prosjekt kan også nevnes bygging av ny skole på Haukås. Planarbeidet ble startet i 2017.

Også i 2017 ble flere kommunale bygg gjenstand for renovering. Her nevnes:

 • Hustad barne- og ungdomsskole (generell renovering)
 • Tornes skole (ny kledning, nye vindu og isolering av gamlebygget)
 • Fræna ungdomsskole (utvendig kledning)
 • Farstad aldersheim (ny veggkledning på deler av bygget)
 • Fræna omsorgssenter (nytt ventilasjonsanlegg)
 • Hustad og Bud barnehager (nytt ventilasjonsanlegg)
 • Bud barne- og ungdomsskule (renovering av skolekjøkken, sløydsal og fasade)
 • Oppføring av bolig (Eidem Vest)
 • Etablering av nytt storkjøkken (samarbeid med fylkeskommunen)
 • Opparbeiding av bussknutepunkt med parkeringsareal
 • Prosjektering og planlegging av renseanlegg på Eidem
 • Renovering av flere kommunale leiligheter/boliger

Flere reguleringsplaner ble igangsatt i 2017:

 • Detaljregulering Tornes gravsted
 • Detaljregulering for Hustad gravplass
 • Detaljregulering for Holamyra 2
 • Detaljregulering for Moen 3
 • Detaljregulering for Myrbostad – Eide grense, gang- og sykkelveg
 • Detaljregulering for Storholmvågen
 • Detaljregulering for Tornes småbåthavn og fjordcamping
 • Detaljregulering for S.O. Dalseth Eftf. AS
 • Detaljregulering for Øvre Haukås Øst
 • Detaljregulering for naust - Tornes
 • Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård
 • Detaljregulering for Lauvåsen – BK3

Tre planer ble vedtatt av Fræna kommunestyre i 2017:

 • Områderegulering for Lauvåsen
 • Detaljregulering for Haukås Øvre BK 2-4
 • Detaljregulering for Bud - Fleskvikhaugen hytteområde


Bildet: Kommunalsjef Odd-Eirik Bergheim