Hovedtall 2017

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for enhetene i 2017. Rådmannen har gitt kommentarer til den enkelte enhet senere i rapporten. Sum utgift på enhetene var 561 mill. kroner i 2017.

(tall i hele tusen)

Hovedtall for enheter og avdelinger

Hovedtall for enheter og avdelinger
Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Avvik i % Regnskap 2016
Rådmannen 17880 17518 362 2 12550
Administrasjonen 16889 17375 -486 -3 16116
Personal- og organisasjon 8672 9578 -906 -9 7227
Skolefaglig Område 15758 16329 -571 -4 17663
Forvaltningskontoret 7870 8137 -267 -3 12254
Sørviskontor 8111 8155 -44 -1 8272
Haukås skole 21981 21961 20 0 21879
Sylte og Malme skoler 15711 15680 31 0 15005
Aureosen skole 13441 13330 111 1 12957
Tornes skole 10056 10690 -634 -6 9746
Bud skole 17366 16804 562 3 15979
Hustad skole 18292 18112 180 1 16854
Fræna ungdomsskole 23582 22669 913 4 22303
Opplæringssenteret 3207 4533 -1326 -29 3517
Bjørnsund leirskole -340 -372 32 -9 -373
Barnehager 78552 76984 1568 2 72656
Institusjonstjenesten 67486 68627 -1141 -2 67742
Hjemmebaserte tjenester 119188 119886 -698 -1 113257
NAV - Sosialtjenesten 7480 9440 -1960 -21 8394
Helse og familie 46456 47129 -673 -1 48408
Kultur 15260 15480 -220 -1 13983
Teknisk forvaltning 8436 8140 296 4 8787
Landbruk 1602 1676 -74 -4 1713
Teknisk drift og anlegg 33794 30491 3303 11 31597
VAR -15333 -12085 -3248 27 -12483
T O T A L T 561400 566267 -4867 -1 545003
Tabell 1: Oversikt over hovedtall for enheter og avdelinger i Fræna kommune

I 2014 var netto merforbruk 11,8 mill. kroner på enhetene, mens det i 2015 var et netto mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. I 2016 viste regnskapet et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. I år viser regnskapet et netto mindreforbruk på 4,9 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2017 viste prognosen et merforbruk på 100 tusen kroner. Tallene ble altså bedre på slutten av året og det meste av avviket kom på VAR (Vann, avløp og renovasjon). Rådmannen konkluderer med at enhetene traff rimelig bra samlet på prognosen, men det er store avvik på noen av enhetene. Se enhetenes rapporter for ytterligere kommentarer. Rådmannen vil følge opp de største avvikene utover i 2018.

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Fræna kommune som brukes på de ulike sektorene. Dette kakediagrammet gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. Kostra tall vises til slutt i dette kapitlet.

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter

Netto driftsresultat

Kommentarer

Fræna kommune har om lag samme netto driftsresultat i 2017 som i 2016. Det er vist to resultat i 2017. Netto driftsresultat "uten Hustadvika" er rensket for netto inntekter som gjelder Hustadvika kommune, dvs. tilskudd som ikke er brukt i 2017 men avsatt til fond. Det er tallet "uten Hustadvika" som er sammenlignbart med 2016. Situasjonen er med andre ord ganske stabil. TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi) anbefaler kommunen å styre mot et netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Sammenlignet med Kostragruppe 10 (mest sammenlignbar med Fræna kommune) ligger kommunen godt an.

Regnskapet i Fræna kommune kommer ut med et overskudd på 23,2 (16,3 i 2016) mill. kroner. Dette resultatet fremkommer etter at disposisjonsfondet er tilført 11,3 mill. kroner av årets inntekter.Netto driftsresultat ble på 39,9 mill. kroner i 2017, noe som er en forbedring på 6,4 mill. kroner fra 2016.

Enhetene (institusjoner, hjemmebaserte tjenester, skoler, barnehage, administrasjon mm) i kommunen har i 2017 samlet hatt en besparelse på 4,8 mill. kroner. Dette er noe bedre enn i 2016. Stabil og god drift innenfor kommunens tjenesteområder har medført at veldig mange enheter leverte resultat i samsvar med prognosene.

Skatt, tilskudd, finans, og fondsplasseringer

Skatt, tilskudd, finans, og fondsplasseringer
Skatt, tilskudd, finans og årsavslutningsposteringer Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Avvik i %
Skatt -294992 -286730 -8322 2,88
Tilskudd -320279 -322392 2113 0,65
Pensjon -6070 -3 000 -3070 102,3
Renter/avdrag 25394 34535 -9141 -26,4
Årsavslutning 11320 11320 0 0
Sum -584627 566267 18360 -3,23
Tabellen viser totalsummer uten enhetene i 2017 mot budsjett 2017
.

Årsoverskudd 2017 (mindreforbruk)

Årsoverskudd 2017 (mindreforbruk)
Årsoverskudd(mindreforbruk i 2017) Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Avvik i %
Skatt tilskudd, finans -584627 -566267 -18360 -3,23
Enheter 561400 566267 -4867 -0,85
Sum 23212 - -23212 -4,03
Tabellen viser de store tall for hvordan årets overskudd (mindreforbruk) fremkommer. Første linje viser merinntekter og andre linje viser mindreutgifter på enhetene.

Forklaring årets resultat (overskudd)

Tabellen ovenfor viser at enhetene bidro med 4,9 mill. til årets mindreforbruk. Skatt, tilskudd og finans bidro med samlet 18,3 mill. kroner. Tabellen ovenfor denne igjen viser mer detaljer. Den viser at skatteinntektene ble 8,3 mill. kroner mer enn forventet. Bare i november 2017 kom det inn 6 mill. mer enn budsjettert. Tilskudd fra staten viser imidlertid en mindreinntekt på 2,3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak mindreinntekt på overføring ressurskrevende brukere og andre tilskudd.

Pensjon ga kommunen 3,1 mill. kroner i mindreutgift. Det er om lag det samme som i fjor.

Renter, avdrag og finans viser en samlet mindreutgift på 9,1 mill. kroner. Av dette utgjør lavere renteutgifter 5,7 mill. kroner, høyere renteinntekter 1,7 mill. kroner, høyere avdrag med 0,8 mill. kroner og avkastning finans med 2,7 mill. kroner i merinntekter.

Årets resultat på 23,2 mill. kroner er 6,9 mill. bedre enn i 2016. Dette viser at Fræna kommune har en stabil drift, og at kommunen nå er i stand til å bygge egenkapital og delvis egenfinansiere investeringer.Dette resultatet fremkommer etter at disposisjonsfondet er tilført 11,3 mill. kroner av årets inntekter. Det store spørsmålet for Fræna kommune er hvor mye av resultatet som kommunen kan forvente blir videreført inn i 2018. Til dette vil rådmannen peke på at ifølge kommunaldepartementet er økning i skatteinntektene en engangsinntekt. Det samme kan sies om økt finansavkastning, disse kan svinge betydelig og 2017 var et godt år. Renteinntekter og renteutgifter vil være avhengig av rentenivået i årene som kommer. Her kan utgiftene raskt stige, men for 2018 er prognosene fortsatt lavt rentenivå. Enhetenes drift viser samlet stabilt driftsnivå, men svingningene er store på enkelte enheter. Fortsatt god økonomisk styring tilsier videreføring av stram budsjettdisiplin og forsiktig pengebruk. Samlet mener rådmannen at dette viser en kommune med god økonomi og gode resultat. Likevel er kommunen sårbar for renteøkninger, økt driftsnivå og lavere eiendomsskatt på verk og bruk. Dette er det redegjort for i økonomiplanen for Fræna kommune 2018 - 2021.

Tall i hele tusen.

Premieavvik 31.12 - Fræna kommune

Kommentar

Premieavviket utgjør 34,8 mill. kroner per 31.12.2017. Fra innføring av ordningen og fram til 2014, økte premieavviket hvert år. Nå ser det ut til at denne posten har stabilisert seg, og vi forventer at den blir redusert i årene som kommer. Som en ser ble posten redusert med 1,9 mill. kroner i 2017. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 10/7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan. Det som skjer nå innebærer en tilstramning av kommunens økonomi. I 2017 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år mer enn inntektsføring av årets premieavvik.

Kostra tall 2017 - Pleie og omsorg

Kostra tall 2017 - Pleie og omsorg
PLEIE OG OMSORG Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern
ÅR 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
EAKUO Landet uten Oslo 30,9 44,0 50,6 17617 403404 419073 3450
1548 Fræna 33,7 35,4 59,9 19273 470990 388910 3034
1551 Eide 33,0 44,1 52,9 20948 470980 363363 3140
EKA15 Møre og Romsdal 34,8 42,3 52,4 20605 412582 438179 3233
EKG10 Kostragruppe 10 33,6 39,2 56,1 19545 397538 425144 3373
Denne tabellen er hentet fra SSB og viser foreløpig rapportering norske kommuner - nøkkeltall Kostra 2017

Kostra tall 2017 - Grunnskole

Kostra tall 2017 - Grunnskole
GRUNNSKOLE Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger, konsern
ÅR 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
EAKUO Landet uten Oslo 23,2 18,5 0,3 3,8 0,5 13229 10578 193 2178
1548 Fræna 27,4 22,2 0,5 3,8 0,9 15683 12703 276 2203
1551 Eide 29,8 24,5 1,0 3,7 0,6 18902 15565 631 2325
EKA15 Møre og Romsdal 23,2 18,7 0,3 3,7 0,5 13746 11091 177 2178
EKG10 Kostragruppe 10 23,8 19,1 0,4 3,6 0,7 13813 11104 204 2076
Denne tabellen inneholder mye informasjon. Den skal være en kilde der en kan finne nøkkeltall for egen kommune og sammenligne med andre. Kommunegruppe 10 er interessant fordi den viser tall for de kommuner i Møre og Romsdal som ligner mest på Fræna i folketall og utfordringer.
Noen av nøkkeltallene er kommentert andre steder i rapporten.

Kostra tall 2017 - Barnehage

Kostra tall 2017 - Barnehage
BARNEHAGE Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
ÅR 2017 2017 2017 2017
EAKUO Landet uten Oslo 460 143594 49,1 36,4
1548 Fræna 193 133787 31,5 23,4
1551 Eide 59 163964 100,0 28,4
EKA15 Møre og Romsdal 348 148031 47,7 34,0
EKG10 Kostragruppe 10 475 139798 55,4 36,0
Antall faktura - inngående

Antall fakturaer

Regnskapskontoret har lagt ned mye arbeid de siste årene for å redusere antall papirfakturaer. Som tabellen viser har dette arbeidet lykkes. Andelen elektroniske faktura er nå økt fra 48 % til 76 % av totalt antall faktura. Arbeidet med å øke andelen elektroniske faktura fortsetter.

Plassering - nummer på lista over Norges kommuner

Kommunebarometeret