Kommunestyret, hovedutvalg og kontrollutvalget

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, og har 31 medlemmer. I Fræna kommune har vi to hovedutvalg med hver sine spesifikke ansvars- og arbeidsområder. Dette er Plan- og økonomiutvalget (PLØK) og Driftsutvalget (DRUT). Disse utvalgene har fått delegert myndighet til å avgjøre de fleste sakene innen sine arbeidsfelt.

Formannskapet består av de samme medlemmene som i PLØK.

PLØK har 16 medlemmer, mens DRUT har 15 medlemmer. Hovedutvalgene er valgt av kommunestyret, av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret kan til en hver tid vedta å opprette, omorganisere og nedlegge faste utvalg.

Kommunestyrerepresentanter 2015-2019

Kommunestyrerepresentanter 2015-2019
Parti Medlem
Senterpartiet Ordfører Tove Henøen
Trond Malmedal
Kjell Arne Iversen
Erling Hustad
Eldrid Mordal Sollid
Turid Anette Magerøy
Kjell Johan Berget
Ottar Nerland
Elin Bjerkeseth
Ole Håkon Havnes Farstad
Marie Olise Austad
Arbeiderpartiet Varaordfører Jan Arve Dyrnes
Sofie Elisabeth H Brekken
Arne Jakob Stavik
Per Bjørn Hokstad
Cecilie Kristengård Buaas
Høyre Ingvar Hals
Øyvind Panzer Iversen
Elise Fiske
David-Andre Dypvik Bruun
Jan Ove Breivik
Sigrid Gjendem Fjørtoft
Kristelig folkeparti Kjell Lode
Nils Christian Harnes
Oddvar Myrseth
Fremskrittspartiet Sten Jensen
Inger Lise Nerland Skogstad
Johnny Varhol
Sosialistisk venstreparti Laila Andersen Nøsen
Venstre Annhild Viken Sunde

Kommunestyre og utvalgsmøter i perioden fra 2012 til og med 2017

Kommunestyre og utvalgsmøter i perioden fra 2012 til og med 2017
Utvalg Antall møter/saker 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kommunestyret Antall møter 8 11 9 9 12 12
Antall saker 97 81 63 90 144 98
Formannskap Antall møter 5 7 12 9 12 10
Antall saker 17 11 22 27 22 23
PLØK Antall møter 19 20 19 11 15 13
Antall saker 153 168 160 94 99 83
DRUT Antall møter 7 7 8 5 7 9
Antall saker 42 24 25 31 62 51
Tall fra ePhorte - kommunens elektronisk arkiv

Dialogmøte

Det ble gjennomført ett dialogmøter i 2017 - 22. juni.

Dialogmøtet skal være en arena der folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan diskutere hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse kan nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.

Andre råd og utvalg

  • Eldrerådet
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdomsrådet

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv resursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum.

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Fræna består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

Leder Ingvar Hals (H), nestleder Lisbeth Valle (Sp), medlemmer Leif Johan Lothe (Ap), Inge Kvalsnes (Krf) og Ann Helen Rødal Dalheim (uavh.)

Varamedlemmer: Ole Per Nøsen (Sp), Ann-Marie Hopsen (Ap), Remi Solbakken (H), Bente LInda Flatmo (Krf) og Stig Arild Lillevik (Frp)

Møter i 2017

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Det ble avholdt 6 møter i kontrollutvalget i 2017 - tre på våren og tre på høsten. Det ble behandlet 43 saker i 2017.

For møteplan, møteinnkalling og møteprotokoll, se link under:

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/fraena.396661....