Teknisk drift og anlegg

Fakta om enheten - teknisk drift og anlegg

Enheten har i dag 52 ansatte og gjør følgende:

 • Drift og utvikling av kommunalt vann- og avløpsanlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelys
 • Drift og vedlikehold av kommunal eiendomsmasse
 • Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse av utbyggingsprosjekter innenfor vei, vann og avløp
 • Administrasjon av kommunes renovasjon-, vaktmester- og renholdstjeneste

Leverte tjenester:

 1. Levert trygt og godt vann til abonnentene
 2. Bremset forfallet på kommunale veier

En artig opplysning er at Fræna har ca 3 100 kommunale gatelyspunkt.

Større prosjekt gjennomført i 2017

 • Utbygging av Korsmyra ble igangsatt høsten 2017 og planlegges ferdigstilt vår/sommer 2018. Prosjektet går så langt som planlagt
 • Urda industriområde hadde oppstart høsten 2017 og ferdigstilles våren 2018
 • Driften av pukkverket på Indre Harøy er i avslutningsfasen og følger egen driftsplan
 • Utfylling av industriområde langs vei er gjennomført
 • Tilrettelegging av industritomter på Varhol
 • Oppføring av nytt anlegg for rensing av kloakk i Bud ble startet i 2017. Prosjektet har gått som planlagt og forventes ferdigstilt vinter/våren 2018

Sylte og Jendem skoler er ferdig prosjektert. Forventet byggestart på Jendem er tidfestet til våren 2018. Utbygging av Sylte skole venter på nærmere politisk avklaring. I forbindelse med utbyggingen av Jendem skole vil kommunen anskaffe tilleggsareal til skoleformål. Oppstart av forhandlinger med grunneier ble gjennomført i 2017.

Av større prosjekt kan også nevnes bygging av ny skole på Haukås. Planarbeidet ble startet i 2017.

Renovering av kommunale bygg - 2017

 • Hustad barne- og ungdomsskole (generell renovering)
 • Tornes skole (ny kledning, nye vindu og isolering av gamlebygget)
 • Fræna ungdomsskole (utvendig kledning)
 • Farstad aldersheim (ny veggkledning på deler av bygget)
 • Fræna omsorgssenter (nytt ventilasjonsanlegg)
 • Hustad og Bud barnehager (nytt ventilasjonsanlegg)
 • Bud barne- og ungdomsskule (renovering av skolekjøkken, sløydsal og fasade)
 • Oppføring av bolig (Eidem Vest)
 • Etablering av nytt storkjøkken (samarbeid med fylkeskommunen)
 • Opparbeiding av bussknutepunkt med parkeringsareal
 • Prosjektering og planlegging av renseanlegg på Eidem
 • Renovering av flere kommunale leiligheter/boliger

Utfordringer

Det er fortsatt mange dårlige veier som trenger ekstra vedlikehold. Den økonomiske rammen for vei rekker bare til å bremse forfallet av veinettet, ikke stoppe det.

Det er fortsatt er det mye som gjenstår før vi kan si oss fornøyde med tilstanden på den kommunale eiendomsmassen.

Enheten har mange oppgaver, men få hoder og hender

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilstandsrapport kommunale bygg

Tilstandsrapport ferdigstilles første halvdel av 2017 Tilstandsrapporter er utført

Avvik brann

Alle tilsynsrapporter behandles første uke etter at rapporten er mottatt. Alle avvik som faller inn under Teknisk drift og anlegg sitt arbeidsområde, skal være lukket i løpet av 1 måned, eller så raskt dette er praktisk mulig Vi har god dialog med brann og lukker avvik fortløpende. Det oppdaget avvik som er 20 år gamle, og disse er også lukket. Det er ansatt ny mann som starter i juli. Da blir det full gjennomgang og oppdatering av brannplaner.

Henvendelser

Alle interne/eksterne henvendelser pr. e-post og telefon besvares samme dag, og senest innen en uke. Alle skriftlige henvendelser besvares så rask som råd, og senest innen 3 uker. Henvendelser behandles fortløpende! Det er veldig mange henvendelser og vi prøver å behandle alle like profesjonelt
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,96

Kommentar:

Målet er nådd, men fravær innen renhold har vi slitt litt med. Det er mange ansatte og noe tungt arbeid. Vi har mange dyktige medarbeidere, men endel har slitt 2017. Det har vært jobbet målbevisst med tiltak.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme - teknisk drift og anlegg

30 491 33 794

Ramme - VAR

-12 085 -15 333

Kommentar:

Avvik fra budsjett:

Underskudd på 3,3 mill i 2017.

VAR – tjenesten hadde overskudd på 3,2 mill.

Årsak til avvik:

Overforbruket har flere årsaker. Det måtte oppgraderes og skiftes hovedtavle på Haukås skole. Feilbudsjettering på flere områder har vært medvirkende til merforbruket. Problem med varmeanlegg har medført store vedlikeholdsutgifter på Bøtunet omsorgssenter. Det har også vært økning av husleie i leide lokaler. Det er betalt dobbel husleie for hjelpemiddelsentralen fra juli til ut september og nytt storkjøkken fra juli og ut 2017, dette alene utgjør ca kr 240.000,-

Årsak til avvik VAR:

Mer inntekt på vann enn budsjettert. Mer utgifter til avløp enn budsjettert. Har måttet bruke av fond. Mindre utgifter enn budsjettert.

Tiltak for å holde rammen: Større tiltak må kjøres som egne prosjekt og ikke belastes driftsbudsjettet