Skolefaglig område

Skolefaglig område - viktige hendelser i 2017

I økonomiplan 2017-2020 henviste rådmannen til en prosess for å utarbeide tiltak for Frænaskolen. Tiltakene som skulle settes inn skulle oppfylle følgende kriterier:

  1. Vi skal ha forskningsmessig belegg for å si at tiltakene har effekt på elevenes læring
  2. Tiltakene må være langsiktige
  3. Det skal maksimalt være 3 tiltak i samme tidsrom

Dette er utført i forbindelse med utarbeidelsen av Kvalitetsplan for Frænaskolen. Planen ble utarbeidet i samarbeid med politisk ledelse, foreldre, ansatte, ungdomsråd og skoleledelse. I denne planen skal en ha fokus på disse tre områdene:

  1. Grunnleggende ferdigheter
  2. Læringsmiljø
  3. Lokal tilhørighet

Kvalitetsplanen beskriver videre hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forbedre kvaliteten innenfor disse tre områdene.

I 2017 sendte Fræna kommune 7 lærere på videreutdanning. Romsdalsregionen tok initiativ til et regionalt tilbud i samarbeid med NTNU. Årets fag var Norsk for barnetrinnet, og Fræna deltok med 4 lærere på dette tilbudet. I tillegg deltar 3 inspektører/fagledere på rektorskolen i regi av Høgskulen på Vestlandet.

Fylkesmannen gjennomførte i 2017 tilsyn ved Bud barne- og ungdomsskole. Tema for tilsyn var skolens arbeid med elevenes læringsutbytte. Fylkesmannen påpekte noen lovbrudd, og selve lukking av avvik skjer i 2018.

Rapporten med oppfølging vil legges frem for orientering til Driftsutvalget ila første halvår 2018.

Bildet: Fagleder oppvekst Kim Atle Kvalvåg

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnader

16 329 15 758

Avvik fra budsjett: 571 tusen i mindreforbruk

Avviket skyldes vakanser i PPT