Sørviskontoret

Fakta om enheten - sørviskontoret

Det er 7 ansatte ved sørviskontoret

Sørviskontoret er førstelinjetjeneste ovenfor de som tar kontakt med kommunen i skranke og på telefon, tildeling av tomter i kommunale boligfelt, saksbehandling og oppfølging av renovasjon og slamtømming. Sørviskontoret skal sørge for rett grunnlag for de kommunale avgiftene, utekspedering og veiledning ved bygge- og delingssaker uten ansvarsrett, etterarbeid og økonomisk oppgjør i forbindelse med grunnkjøp til/fra Fræna kommune, post/arkiv og arkivplan, veiledning og oppfølging i forhold til bruk av sak/arkiv-systemet ePhorte, ansvar for utlegging og oppdatering av informasjon på hjemmesidene, Varsling 24, ansvaret for valggjennomføring de årene det er valg, salg av medlemskap og informasjon om Aktiv på Dagtid, bostøtte, være sekretæriat for Eldrerådet, politisk sekretariat egne hovedutvalg og Fellesnemnda, utskriving av kart og nabolister og ivareta ansvaret for tidsregistreringssystemet til ansatte på rådhuset.

Bilde: enhetsleder Merete Rødal

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2017

Fikk tilført midler til opprydding av arkiv fra Fellesnemnda i 2017. Midlene ble brukt til en 70% stilling fra 01.juni og ut 2017. Eldre papirarkiv ble klartgjort og avlevert til Interkommunalt arkiv i Ålesund, og nyere arkiv ble skannet inn i sak/arkivsystemet ePhorte. Det gjenstår fremdeles mye arbeid med arkivene før kommunesammenslåingen, men mye godt arbeid ble gjort i 2017.

Tilsyn fra arkivverket. Noen utbedringer er gjennomført, det jobbes videre med utbedringer i 2018.

Ansvar for gjennomføringen av Stortingsvalget 2017. Hadde elektronisk manntallsregistrering ute i kretsene for første gang på valgdagen, dette gikk veldig bra og var forenklende for stemmestyrene. Gjennomføringen ellers gikk også knirkefritt.

Nye retningslinjer for kommunale boligtomter ble vedtatt.

Ny hjemmeside lansert (se under forbedringer)

To personer på Sørviskontoret har delvis frikjøp for å jobbe med og være involvert i sammenslåingsprosessen med Eide kommune.

Forbedringer gjennomført i 2017

Ny hjemmeside! Et stort arbeid ble lagt ned i 2. halvår 2017 med å bygge ny struktur og legge inn informasjon om alle kommunale tjenester. Den nye siden er universell utformet, mye mer brukervennlig og har et moderne design.

Utfordringer

Opplæring for alle samtidig vil alltid være en utfordring siden sørviskontoret holder åpent hele arbeidstiden. Å få alle ansatte ved kommunehuset til å innarbeide gode rutiner for fraværmarkering og riktig bruk av ePhorte er viktig og alltid pågående arbeid.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Ny hjemmeside: Alle Orkidè kommunene skifter hjemmesideløsning i 2017 Ny side med god og oppdatert informasjon om alle kommunale tjenester Hjemmesiden ble lansert 21.12.2017. Det er lagt ut gode tjenestebeskrivelser for alle kommunale tjenester presentert på en brukervennlig måte. Mange gode tilbakemeldinger på siden hittil.

Arkiv: Koordinere opprydding i papir og elektronisk arkiv- alle arkiv må avsluttes innen 01.01.2020.

Hjelpe enhetene med arkivfaglige spørsmål og avlevering av arkiv Godt i gang med dette arbeidet, fikk tilført midler av fellesnemnda for ekstra bemanningsressurs til formålet i 2017.

SvarUT: Digital forsendelse fra ePhorte og etterhvert andre fagsystem.

Få enda flere saksbehandlere til å benytte løsningen, økning på 20%. God statistikk lett tilgjengelig. Stor økning, en tredobling av antall utsendelser sammenliknet med 2016.

Arkivplan: Lovpålagt oversikt over innhold, rutiner for organisering av alle arkiv i Fræna kommune

Komme godt i gang med arbeidet i 2017 Arbeider er i gang, men mye arbeid gjenstår. Fortsetter i 2018.
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3% 2,4%

Meget fornøyd med det lave sykefraværet

Vil følge opp medarbeiderundersøkelsen 10 faktor i 2018

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

8 155 8 111

Ramme ble holdt – 44 tusen i mindreforbruk i 2017