Rådmannens stab

Fakta om enheten - Rådmannen

Enheten består av rådmannsteamet (rådmannen og to kommunalsjefer) samt rådmannens stab.

I 2017 var kommuneplanlegger, næringskonsulent, fagleder oppvekst og rådgiver forvaltning i rådmannens stab.

Bilde: Kommuneplanlegger og stabsleder Linn Eidem Myrstad

Viktige hendelser i 2017

i 2017 startet arbeidet med tettstedsprogrammet opp - et 4-årig prosjekt som skal legge til rette for utvikling av Elnesvågen sentrum. Målet er å finne bedre løsninger for et kommunesenter som er preget av biltrafikk, store asfaltflater, lange avstander og dårlige gangforbindelser. Det er få plasser til lek, sktivitet og opphold.

Leverte tjenester

Saksbehandling på våre felt - politiske saker, innen overordna plan, næringsutvikling, politisk utvalg, deriblant valg av nemder og råd etter kommunevalg.

Boligforvaltning, forsikringer og skjenkeløyve

Fræna kommune har 134 utleieboliger. Dette omfatter omsorgsboliger, eldreboliger, boliger for personer med nedsatt funksjonsevne og gjennomgangsboliger. Enheten behandler søknader om bolig og forvalter husleiekontrakter.

Bilde: Rådgiver Kirsti Eide

Det ble behandlet 57 søknader om leie av bolig og det ble inngått 27 husleiekontrakter.

Enheten forvalter midler til utlån - startlån og boligtilskudd private. Til sammen er det utlånt 35,4 mill. i startlån fordelt på 113 lån. I tillegg kommer boligtilskudd.

Det ble behandlet 30 søknader om startlån. Det ble utbetalt 9 nye lån.

Enheten har hovedansvar for kommunens tingforsikringer. Samlet fullverdigrunnlag på kommunens eiendom er ca. 1, milliarder. I tillegg kommer ansvar, auto, maskiner m.m.

Enheten behandler søknader om servering- og skjenkeløyve. Det ble saksbehandlet 18 søknader og slag- eller skjenkeløyve alkohol.

Planarbeid

Kommuneplanleggeren har det overordna ansvaret for kommuneplanen - samfunnsdel (vedtatt i 2005) og arealdel (vedtatt i 2014), og oppfølgingen av disse.

I 2017 ble vedtatt kommunal planstrategi (2016-2019) følgt opp. Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Planstrategien har prioritert de planoppgaver på overordna nivå som skal gjennomføres i kommunestyreperioden. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og den skal være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer.

Disse planene ble vedtatt i 2017:

  • Boligsosial handlingsplan
  • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
  • Rus- og alkoholpolitisk handlingsplan
  • PROF-planens handlingsdel

Fræna kommune jobber med flere store prosjekt innen samfunnsutvikling:

Tettstedsprogrammet: Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Elnesvågen som kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt Tettstadprogram, skal Fræna kommune legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til prosjektet skal gå til analyser og gjennomføring av tiltak, og vil etter søknad utløse statlige tilskudd til tettstedsutvikling.

Byregionsprogrammet: Dette prosjektet ble avsluttet i 2017. Her var flere romsdalskommuner med. En styrkeanalyse ble utarbeidet. Dette er en indikatoranalyse utarbeidet for å overvåke tilstanden i kommuner og regioner årlig. Fokus er på styrken innenfor tre ulike tema - arbeidsmarked, demografi og bosted. Møre og Romsdal fylkeskommune vil årlig oppdatere denne.

Næringsrettet arbeid

Det ble gjennomført 8 bedriftsbesøk sammen med Fræna Næringsforum i 2017, 4 av disse var i kombinasjon med styremøter i Næringsforumet, som var lagt til bedrifter. Dessuten gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk på flere bedrifter. Daglig leder i næringsforumet og næringskonsulenten har løpende kontakt og saksrelatert samarbeid.

Bilde: Næringskonsulent Geir Tore Vestad

Næringsfondet fikk kr. 600.000,- ny bevilgning fra fylkeskommunen i 2017 . Det ble gjennom 9 saker bevilget godt og knapt kr 562.000 fra kommunalt næringsfond. 5 bedriftsretta prosjekt fikk knapt 320 000, det ble brukt ca. 110 000 kr til ulike markedsføringsprosjekt, bl.a. markedsføring av næringsareal og Fræna som etableringssted og 40.000 gikk til reiselivsmessig infrastruktur. På grunn av stor pågang på oppstartsmidler fra Hoppid.no ble potten til gründer-tilskudd styrket fra næringsfondet med kr. 80.000. Saldo på næringsfondet ved årsskiftet var omlag 95.000,-.

Næringslivet i Fræna går overveiende bra, men en ser at handelen i sentrum sliter med lav inntjening og økende konkurranse både fra netthandel og større kjøpesenter. Kommunen sammen med Fræna Næringsforum ennå derfor på tettstedprosjektet for Elnesvågen sentrum.

Etableringslysten i Holamyra Næringspark er stor og alt tilgjengelig næringsareal her er utsolgt. Siste store tilskudd her er Juro Caravan sitt nybygg.

Den største begivenheten var likevel inngåelsen av opsjonsavtale med Romsdalfisk AS om mulig etablering av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for laks og ørret under firmanavnet Salmon Evolusjon AS på Indre Harøy.

Når det gjelder videre tilrettelegging av næringsområder ble følgende tiltak startet opp:

  • 2. Byggetrinn på Varhol industriområde for å klargjøre ytterlige tomteareal. Ca. 200 m ny veg mot nord/øst med 2 tilhørende stikkveier mot nord/vest. Dette vil løse ut 8 nye tomter på knapt 50 da. Ferdig 1. Havår 2018.
  • Stuttføring av Urda Industriområde i.h.t. reguleringsplanen må de bygges en veg mot nord/øst på knapt 220 m, som vil løse ut ca. 30 da areal til industri/lager/kontor. Ferdig 1. Halvår 2018.
  • Utfylling av deler av regulert industriareal i sjø på Indre Harøy.
  • Starta regulering av 2. Byggetrinn på Holamyra. Prosess har stoppa på grunn av manglende avklaring på krysslørning mellom Tømmervegen og Fv. 64.

Pukkverksdriften i det regulerte området på Indre Harøy er inne i sin avsluttende fase og det har tatt mye ressurser å følge opp driftsplanen og påse at industriområdet det er inngått opsjonsavtale på er klart i løpet av 1. halvår 2018. I dette forløpet dukker det satdig opp nye utfordringer som må løses,- noen av de har karakter av at driftsplanen og evt. reguleringsplan må revideres.

Bildet: Holamyra næringsområde

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Restanser i ePhorte skal ned

20% redusjon Innfridd

Korte ned behandlngstiden i forbindles med søknad og skjøte for nærngstomter

Begynne arbeidet i 2017 Har startet arbeidet

E-handel gjennom Visma

Øke bruken med 20% i 2017 Innfridd

Alle kommunale planer som settes i gang skal ha et oppstartsmøte

100% Innfridd
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3 1,7

Medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor

10 faktor har vært oppe i et kontormøte etter at undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Neste steg for staben er å finne tiltak på to faktorer der vi mener vi kan bli bedre

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

17 518 17 880

Avvik fra budsjett: 362 tusen i merforbruk

Årsak til avvik: Noe høyere lønnsutgifter enn budsjettert, og noe merforbruk i Mesteringsenheten enn budsjettert.