Personal og organisasjon

Fakta om enheten - personal og organisasjon

Enheten består av fem ansatte hvor tre i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling.

Bildet: Personal- og organisasjonssjef Borghild Lie Hjellnes

Leverte tjenester

Hovedmålet for enheten er alle ansatte skal få riktig lønn til rett tid.I tillegg skal tjenesten levere kvalitativ god lederstøtte og veiledning på lønns- og personalområdet.I tillegg til rene driftsoppgaver innenfor lønns- og personalområdet har vi det siste året også greid å jobbe mer med det systemretta arbeidet. Dette vil si arbeid som omfatter mange og er av mer langsiktig karakter, f.eks. organisasjonsutvikling, utarbeidelse av reglement og rutiner, utarbeidelse av planer og tilbud om og gjennomføring av diverse internkurs og kompetansehevende tiltak.

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2017

Det ble satt fokus på å styrke lederne i sykefraværsarbeidet i 2017 og å bistå med rådgivning.Dette ga umiddelbart resultater i sykefraværet som falt fra 7,9% i 2016 til 6,6% innen utgangen av 2017. Dette er vi godt fornøyd med.

Også i 2017 har vi fått revidert flere av personalreglementene våre.Dette er:

  • Permisjonsreglement for ansatte i Fræna kommune
  • Reglement for påskjønnelser og gaver til ansatte
  • Endring av reglement ift. avtale om arbeidstøy og klesgodtgjørelse
  • Livsfasepolitikk for Fræna kommune (erstattet tidligere senioravtale/seniorpolitikk)
  • Revidering av Handlingsplan for HMS og IA i Fræna kommune 2016-2019.

Ett av målene vi satte for 2017 var at vi skal ha 8-10 nye lærlinger i kommunen.Dette målet nådde vi i 2017.Innen utgangen av året hadde vi 11 lærlinger.Til å følge opp lærlingene og lærlingeordningen har vi svært god støtte fra Nordmøre og Romsdal Interkommunale Opplæringskontor.Se for øvrig eget avsnitt om lærlinger under kapittelet «Medarbeidere».

Bildet: Hanne Melby, Tone Lindseth, Roy Heimen, Laila Hammerøy og Borghild Lie Hjellnes (enhetsleder og personalsjef).

Forbedringer gjennomført i 2017

Innføring av nye moduler i Visma fortsatte i 2017.Vi tok i bruk elektroniske personalmeldinger fra høsten 2017 og det er nå innført timelister på web for alle tjenester med unntak av brann- og redning og fosterhjem.Disse vil komme på plass i 2018. Arbeidet med opprydding og ajourhold av stillingshjemlene i kommunen fortsatte i 2017.

Digitalisering av lønnsområdet tar en del tid men vi ser at dette forbedrer kvaliteten på tjenestene våre og gjør hverdagen enklere for lederne.

Høsten 2017 ble det gjennomført ny medarbeiderundersøkelse. Vi tok for første gang i bruk KS 10-faktor som over 200 andre kommuner også benytter.Dette er en forskningsbasert undersøkelse utarbeidet av KS. Se for øvrig eget avsnitt om medarbeiderundersøkelse under kapittelet «Medarbeidere».

Planarbeid i 2017

Arbeidet med overordnet kompetansestrategi ble påbegynt høsten 2017. Det ble i tillegg til en styringsgruppe opprettet fire arbeidsgrupper som alle er i gang med arbeidet med kompetanseplaner. Arbeidet er satt på vent grunnet arbeidet med etableringen av Hustadvika kommune, men vil bli gjenopptatt i løpet av første halvår 2018.

Arbeidet med nærværs- og sykefraværsarbeidet hadde stort fokus i 2017 og vil fortsatt ha fokus i tiden framover. Innføringen av digitale sykemeldinger og oppfølgingsplaner vil kunne være til god hjelp i dette arbeidet. I tillegg har vi fått i gang et samarbeid med SYFO-teamet i NAV Fræna.Målet er å få dreid arbeidet fra sykefraværsoppfølging til forebygging- og nærværsarbeid.Fortsatt god veiledning/opplæring til lederne og tettere oppfølging av ansatte vil være viktig.Et lavt sykefravær virker også positivt inn på arbeidsmiljøet.

Arbeidet med å etablere Hustadvika kommune er godt i gang og enheten personal- og organisasjon er involvert i en god del av arbeidet.Vi har vært med i utarbeidelsen av arbeidsgiverpolitikk og omstillingsavtale for Hustadvika kommune, og flere kapitler til den nye personalhåndboka. Når ny administrativ organisasjonsstruktur er vedtatt vil vi umiddelbart starte arbeidet med å bygge opp det nye lønnssystemet for Hustadvika kommune.

Utfordringer

Enheten vil få mye arbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen med Eide.Det blir i dette arbeidet viktig å ivareta den enkelte medarbeider og sørge for gode prosesser og godt samarbeidsklima.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Lønn skal på konto senest den 12 hver måned

100% 100%

Alle innkomne sykefravær skal være registrert innen den 13. hver måne

95% Ca 95%

Opplæring til enhetene i Visma:

-Personalmelding

-Timelister Web

-Tidsregistrering

1.og 2 halvår Opplæring i personalmeldinger ble gjennomført før jul 2017 (og i januar 2018). Fraværsoppfølgingsmodulen ble ikke tatt i bruk i 2017. Kommer i 2018. Det gjøre også varslingsmodulen. Tidsregistreringsmodulen har ikke blitt levert av Visma enda.

Gjennomføre HMS-kurs for nye verneombud samt ledere

1. halvår Gjennomført mai og september 2017

Arrangere KLP-kurs for ansatte

1. halvår Gjennomført

Ferdigstille og ajourhold alle stillingshjemler i kommunen

1. halvår Under arbeid

Ajourføre personalhåndbola

2017 Er igangsatt. Blir også sett i sammen med arbeide med utarbeidelsen av personalhåndbok for Hustadvika kommune

Utarbeide kompetanseplan

2016 Igangsatt, men ikke ferdig

Videreføring av arbeidet med heltids/deltidsproblematikken

2017 Ikke gjennomført

Innføre og implementere ny medarbeider-undersøkelse - KS 10-faktor

4.kvartal Gjennomført

Implementere Kvalitetssystemet

1. kvartal Ny versjon tatt i bruk. Det er gjort en del opprydding. Interne rutiner er ikke lagt inn
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

1% 2,7%

Sykefravær

Sykefraværet økte fra 1,3% i 2016 til 2,7% i fjor. Alle ansvar under enhet personal- og organisasjon dvs. personal, tillitsvalgte og lærlinger lå over måltallet på 1%. Mens det i 2016 var lærlingene som hadde størst fravær, var det i 2017 enhet Personal- og organisasjon som stod for den største fraværet. Det er korttidsfraværet som er årsaken til økningen i fraværet, og er ikke arbeidsrelatert..

Medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor

Enheten er godt fornøyd med resultatet av undersøkelsen.Personal- og organisasjon lå på snitt eller over snittet for sammenlignbare enheter i landet.På «Mestringsorientert ledelse», «Rolleklarhet» og «Relevant kompetanseutvikling» hadde vi bedre score enn landsgjennomsnittet. På «Prososial motivasjon» (som omhandler motivasjonen for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre) hadde vi derimot en lavere score.

Vi har i etterkant av undersøkelsen jobbet med å se på hvilke faktorer vi ønsker å forbedre og har utarbeidet en mål- og tiltaksplan. Faktorene «Mestringsklima» og «Prososial motivasjon» er noe vi ønsker å forbedre.Dette fordi vi ønsker å ha en kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode, og vi å bidra til nytte og måloppnåelse for andre. Fokus på å dele kunnskap, synliggjøre enheten ute i organisasjonen og verdien enheten tilfører vil bidra til forbedring.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

9 578 8 672

Enhet personal- og organisasjon fikk et mindreforbruk i 2017 på 906 tusen kroner.

Årsak til avvik:

  • Personforsikringene ble 100 000 mindre enn budsjettert
  • Kontingenter og lisenser til Kommunenes Sentralforbund og Kommuneforlaget har blitt 250 000 lavere enn beregnet.
  • Det er brukt 200 000 mindre i bedriftshelsetjeneste. Dette skyldes at det ikke har vært helseundersøkelser for andre enn de lovpålagte gruppene i år og at det ikke har vært større saker som BHT har vært koblet inn i. Dette kan variere veldig fra år til år.
  • Utgifter i forbindelse med lærlingene har blitt 460 000 mindre enn anslått. Dette skyldes mere tilskudd enn forventet og lavere utgifter til lønn for lærlingene. Dette området var svært usikkert ved budsjetteringstidspunktet. Vi betaler lønn til lærlingene. Tilskuddet vi får inn blir overført til det interkommunale opplæringskontoret. Dette gjør også de andre kommunen som er med i ordningen. Når opplæringskontoret har trukket utgiftene de har til lønn og kontorutgifter for sine to ansatte blir restbeløpet fordelt etter en fordelingsnøkkel utfra hvor mange lærlinger vi har tilbake til kommunene. Dette beløpet vet vi ikke før i slutten av året.