Opplæringssenteret

Fakta om enheten - opplæringssenteret

Ansatte: 13

Norsk opplæringen: 93 deltakere fra 25 nasjoner

Grunnskole for voksne, eksamensrettet, opplæringsloven kap. 4A: 14 elever fra 5 nasjoner

Grunnskole for voksne, opplæringsloven kap. 4A-2: 10 elever

Spesialpedagogisk opplæring av førskolebarn: 20 barn

Logopedisk oppfølging: 80 brukere, 25 steder

Bilde: Enhetsleder Toril Lageraaen

Leverte tjenester

 • Grunnskole for voksne etter § 4A – 1 og 2
 • Norskkurs for minoritetsspråklige og Norskeksamen for nyankommet innvandrere nivå A1-B2
 • Samfunnskunnskapskurs og samfunnskunnskapseksamen
 • Statsborgereksamen
 • Arbeidslivsklasse, norskkurs med vekt på språkpraksis og vokabular tilknyttet arbeidslivet
 • Realkompetansevurdering på grunnskolens område
 • Logopedisk oppfølging
 • Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og voksne
 • Opplæring i kommunikasjonshjelpemidler

Viktige hendelser i 2017

Oppstart av eksamensrettet grunnskole for voksne

Forbedringer gjennom 2017

 • Arrangerer statsborgerprøven månedlig
 • Oppstart toårig grunnskole for voksne
 • Realkompetansevurdering på grunnskolens område

Satsingsområder

Erfaringsutveksling: Benytte oss i større grad av den kompetansen som er på opplæringssenteret.

Utfordringer

Det er økende fokus på alternativ supplerende kommunikasjon. Det finnes mange ulike kommunikasjonshjelpemiddel som det blir forventet at vi har kompetanse på. Det er stor pågang for å få logopedhjelp. Barn blir prioritert, vi skulle gjerne hatt bedre kapasitet til de eldre i kommunen.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Fatte enkeltvedtak på sakkyndig vurdering

Innen tre uker 92,5%

Deltagerne på norskkurs skal mestre A2 nivå

80% 100%

Førskolebarn skal ha IUP (individuell utviklingsplan) innen tidsfristen

80% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 4,17

Medarbeiderundersøkelsen

Enheten skårer like høyt, eller høyere enn det som er gjennomsnittlig for Norge som helhet. De to faktorene vi ønsker å forbedre er rolleklarhet og mestringsorientert ledelse. Mestringsorientert leder gir retning, mening og mål, motivasjon og individuell oppmerksomhet og setter klare krav og grenser.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

4 533 3 207

Avvik fra budsjettet: 1 326 tusen i mindreforbruk (29%)

Årsak til avvik: Høyere norsktilskudd enn forventet.