NAV - Fræna-Eide

Fakta om enheten - NAV Fræna-Eide

NAV Fræna-Eide betjener innbyggere både fra Fræna og Eide, med Fræna som vertskommune. Enhetens lokaler ligger i Elnesvågen. NAV-veilederne har forhåndsbestilte samtaler både i Elnesvågen og på rådhuset i Eide, samt på arbeidsplasser og legekontor, eller hos andre samarbeidspartnere. I lokalene i Elnesvågen tilbyr enheten i tillegg muligheten for drop-in tre dager i uka.

NAV Fræna-Eide har 8 kommunale ansatte (7,2 stillinger) og 13 statlige ansatte (12,7 stillinger). En av de statlige ansatte jobber halv stilling som NAV-veileder på Hustad fengsel. Enheten følger opp rundt 1.000 personer fra begge kommunene, derav 275 ungdommer under 30 år.

Leverte tjenester

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester.

Enheten bistår arbeidssøkere med å få jobb og arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft.

De gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

NAV Fræna-Eide ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgiving, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødsituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

I 2017 ble det gitt gjeldsrådgivning med behov for lengre oppfølging til 25 personer. Dette innebærer kartlegging og inngåelse av utenrettslige gjeldsordninger. I tillegg er det gitt økonomisk rådgivning av kortere varighet til flere personer. 18 personer har avtale om frivillig forvaltning av sin personlige økonomi. Kontoret deltar i gjeldsrådgivernettverket i Romsdal. Gjeldsrådgiver fra NAV Fræna-Eide har holdt flere innbyggerkurs i personlig økonomi som del av nettverket.

Det ble i 2017 utbetalt økonomisk sosialstønad til 202 personer i Fræna kommune. Av disse var 79 under 30 år. I Eide kommune ble det utbetalt økonomisk stønad til 60 personer. Av disse var 15 under 30 år.

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2017

NAV har i 2017 hatt en stor satsning på digitalisering. Dette har påvirket måten å kommunisere med innbyggerne på. Flere digitale verktøy øker muligheten for aktiv brukermedvirkning og enklere kommunikasjon med NAV-veileder.

Forbedringer i 2017

NAV Fræna-Eide har gjennomført en omorganisering for å redusere bytte av veileder i et oppfølgingsløp og for å kunne gi mer helhetlig oppfølging. I denne forbindelsen har enheten gjennomført flere kompetansehevende tiltak som skal sikre bedre tjenester.

Enheten har videre gjennomført flere forbedringstiltak og kompetansebygging når det gjelder system, rutiner og faglige vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk stønad.

Utfordringer

Det er en utfordring i vår kommune at det er for få arbeidsrettede aktivitetstilbud, slik at det er begrensede muligheter for at enheten kan gi alle ungdommer som mottar økonomisk stønad et godt aktivitetstilbud.

Manglende boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergrupper. Det er behov for rimelige boliger med gode kommunikasjonsmuligheter.

Enheten har hatt utfordringer med å levere gode nok tjenester når det gjelder kvalifiseringsprogram. Det er tilsatt en ny medarbeider og dette arbeidet vil være høyt prioritert i 2018.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby arbeid og aktivitet til ungdom som ikke er i utdanning eller arbeid

Gi tilbud til alle under 25 år Enheten har hatt en forbedring i løpet av 2017 og gitt tilbud til de fleste under 25 år senest innen 8 uker, men ønsker å kunne tilby mer individuelt tilpassede og varierte arbeidsrettede aktiviteter.

Innføre aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad

Prioritere personer under 30 år De fleste under 30 år får et aktivitetstilbud som følges opp. Tilbudet er imidlertid ofte begrenset på hjelp til egenaktiviteter som cv-skriving, jobbsøk og lignende. Det er behov for flere arbeidsrettede tilbud i kommunen

Bidra i arbeidet med revisjon av boligsosial handlingsplan

Delta i arbeidsgruppe og planarbeid NAV har deltatt i arbeidsgruppen og i planarbeidet.

Øke medarbeidertilfredsheten

Bedre måloppnåelse enn i 2016 Enheten gikk opp med 3,3 poeng og ligger nå på anbefalt verdi

God økonomistyring

Holde budsjettrammen Underforbruk
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 3,6

Enheten deltar i den statlige medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres på høsten hvert år. Anbefalt verdi er 24. NAV Fræna-Eide har hatt en framgang på 3,3 poeng fra 2016 og ligger på anbefalt verdi i 2017. Det har vært størst framgang når det gjelder kunnskapsutvikling og gjensidig læring, samt forbedringsprosesser. Enheten har hatt stort fokus på sitt kompetansearbeid i 2017 og vil fortsatt ha det i videre arbeid. Enheten skårer lavest på opplevd sikkerhet. Det er planlagt tiltak i enhetens HMS-handlingsplan for 2018 for å gi sikkerhet økt oppmerksomhet.

Mål: 24

Resultat: 24

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

9 440 7 480

Kommenter: Enheten har hatt et underforbruk på kr 1 960 tusen

Årsak til avvik:

  • Enheten har hatt en vakant stilling pga. sykefravær og foreldrepermisjon første halv år.
  • Kvalifiseringsprogram har hatt et stort underforbruk. Det er opprettet en ny fast stilling for å sikre rettigheten til ordningen og øke antall deltakere i kvalifiseringsprogram, en ny medarbeider ble ansatt fra desember.
  • Økonomisk sosialhjelp har hatt et underforbruk.
  • Enheten har investert i innkjøp av et IKT-prosjekt for sammenslåing av saksbehandlingssystemet for sosialhjelp for Fræna og Eide kommune, samt elektronisk arkiv for enhetens kommunale arkiv. Utgiften på ca. kr 470.000,- ble ikke generert i 2017, pga. at leveransen blir ferdigstilt først i 2018. Dette vil bli en ekstrautgift i 2018.