Landbruk

Fakta om enheten - landbruk

Enheten har 4 ansatte der 1 stilling er utleid til Eide kommune og 0,6 stilling er utleid til Aukra kommune

Enheten har ansvar for:

  • Forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm. Fra og med 2018 vil enheten også utføre disse oppgavene for Eide kommune.
  • Saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov og konsesjonslov
  • Behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge
  • Viltforvaltning
  • Administrering av veterinærvakttjenesta

Bilde: fra venstre enhetsleder Jermund Vågen, Gunn Sissel Gjersvik og Niels Christian Langset

Viktige hendelser i 2017

Forvaltningskontroll gjennomført av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, over ordningene for; Næring- og miljøtiltak i skogbruket, plikt til forynging av skog, sjukdomsavløsning og regionalt miljøtilskudd.

Det ble ikke påpekt merknader eller avvik for ordningene.

Leverte tjenester

204 behandla søknader for produksjonstilskudd med to søknadsomganger for Fræna og Aukra i 2017.

90 søknader om regionalt miljøtilskudd.

16 søknader om konsesjon

35 delingssaker etter jordlova §§ 9 og 12.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd:

SMIL 2017 470 000,-

100% 100%

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd: Drenering 500.000,-

100% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 3,88

Medarbeiderundersøkelsen

Enheten hadde for få svar til å bruke egne tall. Det er gjennomført personalmøter der det har blitt arbeidet med tallene for hele kommunen.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme:

1 676 1 602

Avvik fra budsjett: 74 tusen i mindreforbruk (4%)