Kultur

Fakta om enheten - kultur

Kulturenheten har 14 faste ansatte fordelt på 3 ansatte på Fræna folkebibliotek, 1 ansatt ved Hustad fengselsbibliotek, 7 ansatte og 2 innleide lærere ved Fræna kulturskole. 1 folkehelsekoordinator, 1 leder frivilligsentral samt kultursjef/enhetsleder kultur.

Kulturenheten har ansvar for bibliotek og kulturskole, kulturminne/kulturvern, spillemiddelordningen, bygdebokarbeid, Fræna ungdomsråd, UKM (Ung Kultur Møtes), turistinformasjon/reiseliv, frivilligsentralen, Den kulturelle spaserstokk, Gammalt frå Fræna, folkehelsearbeid, friluftssatsing og turstier, parkdrift, kirker og gravsteder, Fræna kulturforum og Den lokale kultursekken.

Bilde: Folkehelsekoordinator Ragnhild Aas, leder frivilligsentralen Anne Holen Helseth, leder bibliotek Anne Husøy, leder kulturskole Randi Anita Dale

Folkehelsearbeidet

Folkehelsearbeidet deltar i ulike prosjekt og planprosesser. PROF-plan, Folkehelseoversikt, Trafikktryggingsplan, m.fl. Folkehelsekoordinator deltar også aktivt i ulike arbeidsgrupper, som HOPP-prosjektet, Reiselivssatsing i Hustadvika kommune og prosjektet for sentrumsutvikling, samt noen faste kommunale fora som Helseforum og Planforum.

Stikk-Ut er et viktig folkehelsetiltak med imponerende økning på ca. 20 % årlig siste 6 år. Vi jobber mye med utvikling, tilrettelegging og vedlikehold av våre friluftsanlegg. Dette innebærer utvikling av turstinettet, skilting, informasjon og parkering. Spillemiddelordningen er en viktig del av arbeidsporteføljen, og utvikling av idretts- og friluftslivsanlegg er av stor betydning for samfunnsutviklingen i Fræna kommune. Kulturenheten yter sørvis og support til alle lag og foreninger som søker spillemidler. Det er ca 20 søknader som rulleres hvert år.

Aktiv på dagtid har et tradisjonelt og fruktbart samarbeid med Frisklivssentralen, som gir god utnyttelse og synergieffekt for begge tilbudene. Tilbud som Aktiv på søndag, turtilbud for barnefamilier, genererer også større friluftsarrangement: Kom deg ut-dagene (høst på Langvatnet, vinter på Skaret) og den nasjonale strandryddedagen. Vi arranger i tillegg Friluftslivets uke, Verdens gapahukdag og #Nattinaturen, som også er nasjonale initiativ. (Bilde)

Oppfølging og skolering av Fræna Ungdomsrådet er en viktig oppgave (Bilde).

Ung Kultur Møtes (UKM) tilbyr en arena for ungdom. Vi arrangerer både UKM-lokalmønstring og følger ungdom til Fylkesmønstringen. Samt at vi arrangerer ulike workshops for kulturinteressert ungdom. 2 stk i 2017. (bilde)

Fræna kulturskole

Kulturskolen har individuell undervisning i fiolin, ukulele, gitar, bass, sang, piano/keyboard, tromme samt at vi har aspirantundervisning i kommunens to skolekorps(Bud og Fræna). I tillegg har vi gruppetilbud i visuelle kunstfag og nytt av året har vi opprette fire dansegrupper(1.-10.klasse). Utover det selger kulturskolen dirigenttjenester til Bud damekor og Fræna skole- og ungdomskorps.

Kulturskolen har gjennomført 11 konserter hvorav en fordypningskonsert (nytt av året) og jubileumsforestilling på Vonheim 25.november hvor vi fikk støtte av OMYA til bestillingsverk fra tidligere elev Knut Anders Vestad. (bilde)

Kulturskolen har 208 elever fordelt på 245 elevplasser, en økning på 63 elevplasser fra 2016. Dette betyr at flere elever benytter seg av to eller flere fag. Skolen har undervisning på egne lokaler i Elnesvågen samt i enkelte fag på alle skoler, med unntak av på Malme skole.

Kulturskolen utvikler sitt tilbud, og tilbyr nå både nytt tilbud i dans og fordypningskonsert.
Breddetilbud «Gitarkurs» ble tilbudt til alle ansatte i skoler, barnehager og institusjoner. Det var ca 50 ansatte i Fræna kommune som meldte seg på gitarkurs.

Fræna folkebibliotek

Besøket ved Fræna folkebibliotek har en liten økning fra 24920 til 25312, men utlånet har gått ned med ca 10%. Utlånsnedgangene gjelder alle typer media, både barn og voksne. Fræna folkebibliotek har hatt færre arrangement i 2017 (6) enn i 2016 (9), men vi har hatt en publikumsøkning fra 160 til 230 i 2017.

Samarbeidet med Bjørnsonfestivalen, Gassror og Fylkesbiblioteket, SamlesLitt er positivt eldig bra og gitt oss gode arrangementer med god oppslutning (Lahlum og Eide). Det er lagt opp til 2 voksenarrangementer og 1 barnearrangement pr år i 3 år.

Vi har hatt to arrangement med Strikk & lytt i egen regi, med forholdsvis lav publikumsoppslutning (4 og 7).

Forfatterbesøket til 5.klassene med Nina Grøntvedt var vellykka (Den lokale kultursekken).

Språkkafeen arrangeres hver tirsdag ved hjelp av frivillige, og besøket har gått mye ned fra 230 i 2016 til 140 i 2017.

Folkebiblioteket leverer skolebibliotektjenester til Fræna u-skole. Vi leverer 30-minutters bokprat til ni klasser hver måned, dette bidrar positivt til økt utlån.

Fræna kommune leier ut 30% biblioteksjefressurs til Eide kommune.

Fræna folkebibliotek administrerer Hustad fengselsbibliotek. Fengselet har hatt en liten oppgang i sitt utlån fra 2016. De har hatt 1 arrangement for åpen avd. i 2017.

Fræna frivilligsentral og Den kulturelle spaserstokk

Frivilligsentralen

I 2017 fikk Frivilligsentralen egne lokaler i Torgsenteret 10 i Elnesvågen sentrum.
Frivilligsentralen har et god og stabilt nettverk av frivillige i Fræna kommune. Fræna frivilligsentral administrerte bl.a. strikking av babylabber til alle nyfødte i kommunen, besøksvenner og aktivitetsvenner inkl flyktningeguider, fredagskafeer, pensjonistkafe, strikkekafe og frivillighet i sentrum. Fræna frivilligsentral administrerer små og store oppdrag med hjelp av frivillige, Den kulturelle spaserstokk, «Bytt i stedet for nytt», salg av T-skjorter med Frænauttrykk, TV-aksjon, julegaveaksjon og kulturminnevandringer.
Kulturminnevandringene er et samarbeid med sogelag og pensjonistforeninger.
I 2017 ble det arrangert flere turer, og det deltok ca 250 personer på disse arrangementene.

Den kulturelle spaserstoll

Alle institusjonene fikk tilbod om musikk.
Aktører: Dagfinn Gården, Leif Inge Thormodsæter, Arne Mørch og Mathias Kalvatsvik.
I tillegg har det vært enkelte innslag på Fredagskafeen og Pensjonistkafeen som er dekt av spaserstokkmidlene.

Øvrig kultur

Det lokale kulturlivet har arrangert et bredt spekter av kulturarrangement og festivaler; Klangfestivalen, Kystkulturhelg på Bjørnsund, konsertrekke i Bud kirke og Nordsjøfestivalen, for å nevne noen. Nordsjøfestivalen arrangerte sin siste festival i 2017. Det er krefter i det frivillige organisasjonslivet som ønsker å ta over driften av festivalen.

Fræna kulturforum produserer egen lokal kultursekkplan. Det blir vektlagt å bruke lokale profesjonelle utøvere i handlingsplanen. Å benytte lokale kunstnere gir noe inntekt til profesjonelle utøvere, samt synliggjøring av kommunens profesjonelle ressurser.

Gravsted på Hustad og Tornes vedtatt utvidet. Dette arbeidet er noe forsinket, men planlegges å starte opp i 2018.

Vedtatt avtale med statens vegvesen v/Turistvegseksjonen om utbygging og drift av parkeringsplass og sørvistilbud ved Farstadsanden. Oppstart i 2018 og planlagt ferdigstilt i 2019.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2017

Ny økonomiplan for 2018-2021 utarbeidet høsten 2017, der det legges til rette for en ambisiøs friluftslivssatsing i økonomiplanperioden.

- Kulturminneplan – planlagt ferdigstilt høsten 2018
- Kulturplan planlegges for 2019
- Rullering av idrett og friluftplan
- Frivilligmelding forventes å bli ferdig våren 2018

Utfordringer

Det er stort behov for et kulturbygg og kulturell infrastruktur i Elnesvågen. Kulturskole, kulturbygg og et moderne bibliotek vil være sentrale i et samfunnsutviklingsperspektiv.

Fræna kommune har et aktivt og levende organisasjonsliv og sterke lag og foreninger som er i vekst og utvikling. Fræna kommune har for få idrettshaller pr i dag for å møte de forventninger lokale lag og foreninger har til kommunen.

FUN FACT!

Frivilligsentralen fungerer også som lokale for kunstutstillinger. I fjor var det 5 utstillinger på sentralen. Hilde Witzøe akvarell, Sissel Storslett akryl, Kommunevåpenutstilling tegninger, Martin Stavik tegninger og Margunn Myren akvarell/oljemaling.

«Kulturskole for alle»: I det arbeidet har vi som ett ledd en visjon om at alle ansatte ved kommunens barnehager, skoler og institusjoner skal få muligheten til å lære et instrument for å kunne bruke det inn mot sine brukere/elever. Prosjektet «Tre grep på fire timer (2 x 2 timer) og 100 sanger» fikk ca 50 påmeldte fra Fræna kommune

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Styrket tilnærming til brukerne våre
Kvalitet: Generelt god og tett dialog med brukerne våre. Vi ønsker å satse ytterligere på informasjon til alle brukerne våre.

Økning i antall besøk og aktiviteter, elevtall, bredde i tilbudet OK

Synliggjøre aktiviteter og tjenester

Økning i oppslag i aviser og sosiale medier

Økning Økning

Utarbeide et godt og dekkende planverk for enheten i tråd med planstrategien

  • Kulturminneplan
  • Revidert idrett- og friluftsplan
  • Frivilligmelding (2018)
  • Kulturplan (2019)
I gang I gang
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3 0,9

3 langtidssykemeldinger i vinter påvirker sykefraværsstatistikken. Korttidsfraværet er 0,9%

Medarbeiderundersøkelsen

I 2017 tok Fræna kommune i bruk ny medarbeiderundersøkelse som måler 10 faktorer.

For kulturenheten er resultatene generelt gode, og vi skårer spesielt godt på faktorer som Indre motivasjon, og autonomi. Kulturenheten har dedikerte og høyt utdannede ansatte, som har et sterkt faglig engasjement. Dette er en fantastisk styrke for kulturenheten som kommer Fræna kommune sine innbyggere til gode.
Kulturenheten har blitt enig om å arbeide videre med faktorene rolleklarhet, fleksibilitetsvilje og relevant kompetanseutvikling. Enheten skal utarbeide felles handlingsplan i mars 2018.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

15 480 15 260

Avvik: mindreforbruk på 220 tusen

Kulturenheten hadde i 2017 et lite mindreforbruk, som i all hovedsak skyldes vakant kultursjefstilling i 6 måneder.