Institusjonstjenesten

Fakta om enheten - institusjonstjenesten

Institusjonstjenesten yter tjenester til personer som har vedtak om korttids- eller langtidsplass. Enheten hadde 163 faste ansatte ved utgangen av året. I tillegg kom vakante stillinger og vikarer. Tjenesten disponerer 79 institusjonsplasser fordelt på rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, langtidsplasser, samt plasser spesielt tilrettelagt for personer med demens. Enheten er delt i fire og består av:

 • Fræna sjukeheim og omsorgssenter
 • Bøtunet omsorgssenter
 • Farstad omsorgssenter
 • Kjøkkentjenesten

I tillegg er det dagtilbud på Farstad omsorgssenter (Kaffistova) og Fræna sjukeheim og omsorgssenter (Solstua). Kjøkkentjenesten leverer mat til omlag 200 personer per dag.

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. 13 av våre faste ansatte er under grunnutdanning eller videreutdanning. Det er dessuten løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høgskole/universitetsnivå. I 2017 tok vi imot 33 studenter/elever, 2 lærlinger, 7 personer på praksisplass gjennom NAV o.l.

Leverte tjenester

Institusjonstjenesten sett under ett har levert institusjonstjenester i tråd med vedtak fattet av Forvaltningskontoret, og i hovedsak innen de tidsrammer som er besluttet for mottak av pasienter. Driften er i hovedsak preget av kontinuitet, med stabil og god drift. Krav til faglig forsvarlighet og bistandsplikt anses i hovedsak oppfylt.

​Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2017:

 • Etablert en KAD-seng (øyeblikkelig hjelp) for personer med psykiske lidelser eller rusutfordringer i samarbeid med Hjemmebaserte tjenester og Mestringsenheten. Dette ble pålagt kommunene fra 01.01.17
 • Kjøkkentjenestens avdeling i Elnesvågen flyttet i november fra det gamle helsesenteret til tidligere «Toppen». Her er det etablert et funksjonelt kjøkken under samme tak som avdeling for Restaurant og matfag ved Fræna videregående skole

Forbedringer gjennomført i 2017

 • I samarbeid med Hjemmebaserte tjenester har vi satt fokus på lederutvikling, systematisk og strategisk lederarbeid internt i enhetene
 • Det ble startet et arbeid med å få oversikt over alle stillingshjemler
 • Systematisk økonomirapportering og fokus på økonomistyring
 • Fagutviklingssykepleier ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter skal bidra til utvikling i hele pleie og omsorg, ikke bare ved egen arbeidsplass
 • Det er utført bygningsmessige utbedringer i flere av bygningene våre
 • Institusjonstjenesten har investert i mye nytt inventar og utstyr som senger, nattbord, personløftere, syner, puter osv. Dette har vært til stor glede for tjenestemottakere og ansatte.

Planprosesser som er i gang og oppfølging av handlingsdel:

 • Vi vil være bidragsytere til årlig rullering av PROF-planens handlingsdel
 • Vi ansatte demenskoordinator i høst med tiltredelse 01.01.18
 • Som følge av overordnet arbeid med kompetanseplan for hele kommunen, er det startet kartlegging av status og behov på den enkelte arbeidsplass

Utfordringer

 • Vi har store utfordringer med å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger (både faste og vikariat). Vi har iverksatt noen tiltak for å rekruttere, og arbeider videre med det
 • I årene som kommer vil vi få en økning i tallet på innbyggere som trenger bistand som en følge av den lenge varslede eldrebølgen. Dette innebærer et behov for økt bemanning og kompetanse
 • Samhandlingsreformen bidrar til at de som får tjenester av oss har mer komplekse behov enn tidligere. Stadig flere ønsker å bo hjemme selv om de er alvorlig syke, noe som medfører et behov for mer spesialisert kompetanse
 • Det er behov for eget dagaktivitetstilbud for personer med demens, dette vil bli lovpålagt fra 01.01.20

HELSEFESTIVAL!

Frivillige fra mange av arbeidsplassene i pleie- og omsorgstjenesten arrangerte i 2017 Helsefestivalen for ansatte for tredje år på rad. De inviterer alle kommunalt ansatte innen helse/pleie/omsorg, men også ambulansetjenesten, legetjenesten, tannhelsetjenesten og andre vi samarbeider med. Alle arbeidsplassene blir oppfordret til å forberede underholdningsinnslag, og det med stor suksess hvert år. Dette er en skikkelig vitamininnsprøytning for de som deltar, og det bidrar til stor trivsel og enda bedre arbeidsmiljø. Det viktigste vi oppnår med helsefestivalen er likevel at ansatte fra alle arbeidsplasser møter hverandre og blir kjent. Som ansvarlig enhetsleder for Hjemmebaserte tjenester og Institusjonstjenesten, vil jeg rette en stor takk til ildsjelene som startet dette, og som fortsatt er like engasjerte. Dere gjør en meget viktig jobb for Fræna kommune. Takk!

Ellers har vi mange lag og organisasjoner som gjør en kjempeflott innsats for mange av våre tjenestemottakere. Vi har kor som kommer innom og synger for oss, barnehager kommer på besøk, det er frivillige som legger til rette for fritidsaktiviteter på bedehus o.l. Vi er meget takknemlige for alle bidrag!

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Øke sykepleiefaglig kompetanse, få ansatt sykepleiere i alle sykepleiestillinger

100% Store rekrutteringsutfordringer, spesielt ved Farstad omsorgsenter

Økt lederkompetanse på mellomledernivå - gjennomføre internt lederprogram

2017 Gjennomført

Økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse

67% 61,29%

Bedret personalutnyttelse/ omlegging av turnus

2017 Gjennomført
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

8 9,8

Medarbeiderundersøkelsen

Institusjonstjenesten har jevnt over fått et godt resultat. Det er satt i gang et arbeid med å følge opp resultatet på den enkelte arbeidsplass, både for å forbedre enkeltområder, men like mye for å holde vedlike gode resultat. Enkelte av arbeidsplassene har involvert personalrådgiveren i prosessen.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

68 627 67 486

Avvik: Mindreforbruk på 1 141 tusen

Institusjonstjenesten hadde et mindreforbruk på 1,66 %. Enheten har sterkt fokus på økonomi, og alle mellomledere blir tett oppfulgt gjennom året.

Årsak til avvik: Vi har hatt høyere inntekter enn budsjettert.

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2017:

 • Gjennomført bemanningsgjennomgang ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter
 • Riktig fordeling av arbeidsoppgaver
 • Månedlig økonomioppfølging