Hjemmebaserte tjenester

Fakta om tjenesten - hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er kommunens største enhet, og vi yter tjenester hjemme hos innbyggerne. Vi hadde 212 fast ansatte ved utgangen av året. I tillegg kommer vakante stillinger og vikarene. Det er godt over 300 innbyggere som mottar ulike former for bistand.

Bilde: enhetsleder Karianne Vestavik

Enheten er delt i åtte soner, se tabell under:

Oversikt over de åtte sonene:

Oversikt over de åtte sonene:
Hjemmetjeneste og omsorgsenter Samlokaliserte boliger I tillegg har vi følgende dagtilbud
1. Lundhaugen omsorgssenter 4. Eidem Hagekroken (Lundhaugen)
2. Hjemmetjenesten 5. Hestehovvegen 38/Dalelia Auretunet
3. Auretunet 6. Hestehovvegen 14/Holalia/Setbakken Aktivitetshuset
7. Haukås
8. Knausvegen
Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. 21 av våre faste ansatte er under grunnutdanning eller videreutdanning. Det er dessuten løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høgskole/universitetsnivå. I 2017 tok vi imot 36 studenter/elever, 4 lærlinger (en av dem sluttet), 5 personer på praksisplass gjennom NAV o.l.

Leverte tjenester

Enheten har som hovedansvar å bistå innbyggere med behov for bistand etter vedtak gitt av Forvaltningskontoret. Vi sørger for at innbyggere i kommunen kan bo trygt hjemme, og vi bistår personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv i en eller flere deler av tilværelsen, og sørger for at de har et godt liv. Eksempel på tjenester er praktisk bistand (hjemmehjelp), opplæring i dagliglivets gjøremål, hjemmesykepleie, rehabilitering i hjemmet, middagsombringing, følge til fritidsaktiviteter. Noen har behov for bistand noen timer i måneden, mens andre har behov for to tjenesteytere døgnet rundt.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2017

 • Etablert en KAD-seng (øyeblikkelig hjelp) for personer med psykiske lidelser eller rusutfordringer i samarbeid med Institusjonstjenesten og Mestringsenheten. Dette ble pålagt kommunene fra 01.01.17
 • Det ble bestemt å etablere hverdagsrehabilitering sammen med Eide. Det ble utlyst fire stillinger og vi fikk mange godt kvalifiserte søkere. Under ansettelsesprosessen like før jul, trakk Eide kommune seg fra samarbeidet. Vi fullførte likevel ansettelsesprosessen, og teamet begynner sitt arbeide i mars/april 2018. Teamet er organisert i enheten Helse-Familie, men skal være lokalisert sammen med hjemmetjenesten i Hjemmebaserte tjeneste

Forbedringer gjennomført i 2017

 • I samarbeid med Institusjonstjenesten har vi satt fokus på lederutvikling internt i enhetene
 • Flere har fullført videreutdanning som har styrket kompetansen internt
 • Vi har fortsatt fokuset på en best mulig periodisering av budsjettet, slik at vi til enhver tid har god oversikt over økonomisk status

Planprosesser som er i gang og oppfølging av handlingsdel

 • Vi lyste ut etter nye lokaler for hjemmetjenesten, og de skal over i andre lokaler fra 01.01.18
 • Vi har ansatt demenskoordinator, og vil etablere hukommelsesteam (demensteam) i løpet av 2018
 • Det ble høsten 2017 startet et arbeid med å se på bruk av ressurser på tvers, samt kvalitetsforbedring i de samlokaliserte boligene
 • Vi vil være bidragsytere til årlig rullering av PROF-planens handlingsdel

Utfordringer

 • De antatt svakeste innbyggerne våre med nedsatt funksjonsevne som har dagtilbud på Aktivitetshuset, har ikke et fullverdig tilbud i og med at lederstillingen der ble tatt bort i forbindelse med «Budsjett i balanse» for noen år siden
 • Det er ikke nok tilrettelagte arbeids- og aktivitetsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av NAV og vekstbedrifter. Ved Torabu AS er det 20 VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) og 19 kommunale plasser, noe som ikke er nok for å dekke behovet
 • Det er flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne som vil ha behov for å etablere seg i egen bolig, dette vil kreve behov for økt bemanning, samt tilrettelagte botilbud for denne gruppen
 • Vi har tre ledige leiligheter/bokollektivrom ved Lundhaugen omsorgssenter vi ikke får nyttiggjort pga for lav bemanning
 • Det er behov for eget dagtilbud for personer med demens, dette vil bli lovpålagt fra 01.01.20
 • I årene som kommer vil vi få en økning i tallet på innbyggere som trenger bistand som en følge av den lenge varslede eldrebølgen. Dette innebærer et behov for økt bemanning og kompetanse, spesielt i hjemmetjenesten. Det er marginalt om natten, og det er behov for å øke bemanningen i nattpatruljen fra en til to på vakt
 • Samhandlingsreformen bidrar til at de som får tjenester av oss har mer komplekse behov enn tidligere. Stadig flere ønsker å bo hjemme selv om de er alvorlig syke, noe som medfører et behov for mer spesialisert kompetanse
 • Vi har et generelt behov for kompetanseøkning i enheten. Vi trenger flere vernepleiere og sykepleiere, og vi har behov for å erstatte ufaglært arbeidskraft med faglærte

HELSEFESTIVAL!

Frivillige fra mange av arbeidsplassene i pleie- og omsorgstjenesten arrangerte i 2017 Helsefestivalen for ansatte for tredje år på rad. De inviterer alle kommunalt ansatte innen helse/pleie/omsorg, men også ambulansetjenesten, legetjenesten, tannhelsetjenesten og andre vi samarbeider med. Alle arbeidsplassene blir oppfordret til å forberede underholdningsinnslag, og det med stor suksess hvert år. Dette er en skikkelig vitamininnsprøytning for de som deltar, og det bidrar til stor trivsel og enda bedre arbeidsmiljø. Det viktigste vi oppnår med helsefestivalen er likevel at ansatte fra alle arbeidsplasser møter hverandre og blir kjent. Som ansvarlig enhetsleder for Hjemmebaserte tjenester og Institusjonstjenesten, vil jeg rette en stor takk til ildsjelene som startet dette, og som fortsatt er like engasjerte. Dere gjør en meget viktig jobb for Fræna kommune. Takk!

Ellers har vi mange lag og organisasjoner som gjør en kjempeflott innsats for mange av våre tjenestemottakere. Vi har kor som kommer innom og synger for oss, barnehager kommer på besøk, det er frivillige som legger til rette for fritidsaktiviteter på bedehus o.l. Vi har til og med fått elektrisk sykkel fra pensjonistlaget i Bud. Vi er meget takknemlige for alle bidrag!

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten/ omsorgsboliger

4,5 -

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

67 68,1

Andel ansatte med relevant utdanning fra videregående skole eller høgskole/ universitet

75 74

Økt lederkompetanse på mellomledernivå

Gjennomføre internt lederprogram i 2017 OK
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

8 8,1

Medarbeiderundersøkelsen

Hjemmebaserte tjenester har jevnt over fått et godt resultat. Det er satt i gang et arbeid med å følge opp resultatet på den enkelte arbeidsplass, både for å forbedre enkeltområder, men like mye for å holde vedlike gode resultat. Enkelte av arbeidsplassene har involvert personalrådgiveren i prosessen.
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

119 886 119 188

Avvik: Mindreforbruk på 698 tusen

Hjemmebaserte tjenester hadde et mindreforbruk på 0,57 %. Enheten har sterkt fokus på økonomi, og alle mellomledere blir tett oppfulgt gjennom året.

Årsak til avvik: Vi har hatt høyere inntekter enn budsjettert.

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2017: Månedlig økonomioppfølging og gode rutiner for å bruke minst mulig overtid er noen av tiltakene vi har gjennomført.