Helse og familie

Helse og familie - fakta om enheten

Eining Helse-Familie hadde i 2017 med tilkallingsvikarane om lag 65-70 tilsette med 13-14 ulike yrkes og faggrupper (sjå tabell under).

Bildet: Enhetsleder Iren Stranden

Oversikt over avdelingene og tal tilsette

Oversikt over avdelingene og tal tilsette
Avdeling Tilsette Merknad
Helsestasjon med skulehelseteneste og jordmor 14 9 helsesøstre, 1 jordmor, 2 sekretærer, 1 assistent, 1 ernæringsfysiolog
Miljøretta helsevern/smittevern 1 Tilsett i 50% stilling
Fræna legekontor 5,5 + 4,7 Legestillinger og hjelpepersonell
Helseteneste Hustad Fengsel 5,2 2 legar som deler ei 25% stilling
Fysioterapi/rehabilitering 4,6 + 1 Fysioterapeut og ergoterapeut
Fræna fysikalske institutt 3 Driftstilskott for 3 fysioterapeutar i 100%
Hjelpemiddelansvarleg – teknisk del 1
Barnevern 9 8 fagstillingar + 1 sekretær
Tiltak funksjonshemma 10 Tal tilsette totalt: 10: 1 leder i 100%, 6 tilsette i deltidsstilling BPA og 3 vikarar
Bøtunet avlastningsleiligheter 19 Alle er deltidsstillinger, tilsammen 10 årsverk

Viktige hendingar i 2017

Politiske vedtak:

 • Fræna plan og økonomiutval sa ja til å sette i verk akuttberedskap i barnevernstenesta.
 • Fræna kommunestyret vedtar å gjennomføre prosjektet «HOPP – Helsefremmende Oppvekst i Fræna kommune i perioden 2017 – 2021. Ansvar for å administrere ordninga vert lagt til helsestasjonen v/leiande helsesøster
 • «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» blir vedteke i kommunestyret
 • Vedtak om start med kvardagsrehabilitering som adm skal vere forankra i avd. fysioterapi/rehabilitering
 • Budsjettansvar i Helse-Familie. 4 st som ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og heimetrenar skal tilsettast. Tanken var samarbeid med Eide – dei trekte seg frå ordninga/samarbeidet.

Budsjettvedtak:

 • Tildeling av lønsmidlar til 50 % fysioterapistilling som skal jobbe innafor skulehelsetenesta
 • Friskliv sentralen fekk i 2017 tildelt 50 000 kr. i prosjektmidlar for å vidareutvikle sentralen til også å kunne ta imot barn og unge.
 • Helsestasjon har fått tilført lønsmidlar til MOT arbeid og lønsmidlar til ei 50% helsesøsterstilling
 • I Investeringsbudsjettet vart det sett opp midlar til ny bil for Hjelpemiddelforvaltninga.

Husvære/lokale:

 • Fræna Hjelpemiddelformidling: flytta inn i nye lokale i underetasjen i Helsehuset, Eidem.
 • Ved Fræna helsestasjon har vi fått nytt kontor og eigen ventesone til gravide.

Prosjekt:

«Handlingsplan mot vold i nære relasjoner»: Plana godkjent i Pløk og kommunestyret hausten 2017. Vi er i gang med å gjere handlingsdelen av plana kjent for aktuelle tenester i kommunen.RVTS har tilbod om kursrekke haust 2017 og vidare i 2018 . Kompetanseheving innafor m.a. vald og traume.

Andre tilbod:

 • Tverrfagleg Råd hadde 7 møte i 2017 av desse var 3 besøk i barnehagar i kommunen.
 • Psykososialt kriseteam. Hadde i 2017 fire faste møte i samsvar med rutinebeskrivinga. Teamet var i tillegg involvert i tre einskildsaker der medlemmer av teamet var involvert.

Helsestasjon med skulehelseteneste og jordmor

Leverte tenester:

Det blei fødd 115 nye barn i Fræna i 2017.

 • Helsestasjonen 0 – 5 år følger nå alle konsultasjonane jfr vegleiar
 • Samarbeid med BUP, ytre team. Faste møte 1 gong pr. mnd. Lavterskeltilbod.
 • Helsesøster har faste møter med barnehagane og barnevernstenesta 2x pr år.

Forbetringar

 • Elektroniske dialogmeldingar frå sjukehuset vedr. fødslar og venta utskrivingsdato. Lettare å planlegge heimebesøk innan 48 timar.
 • Kompetanseheving for helsesøster/jordmor ved deltaking i prosjekt: «Tidlig inn» Målet er å komme tidleg inn i høve vanskar knytt til psykisk helse, rusmiddel og vald i nære relasjonar.

Utfordringar

 • Ikkje gjennomført fødsel- og foreldreførebuande kurs – i 2017. Årsak: utan jordmor i delar av året. Ny tilsett jordmor i oktober 2017.
 • Vanskar med kontinuitet av lege på helsestasjonen til barnekontrollar då helsestasjonslegen slutta sommaren 2017.

Miljøretta helsevern/smittevern

Sesonginfluensa - vaksinering

Fræna legekontor, Torget legekontor og legevaktsamarbeid

Hendingar:

 • Fræna legekontor har stabil legedekning. Legevaktsamarbeidet går godt.
 • Frå mai 2017 var det igjen berre to legar ved Torget legekontor, den tredje legen sa opp si stilling og hadde sluttdato primo juni 2017.

Utfordringar:

 • Frå sommaren 2017 er det ved Torget legekontor ei pasientliste utan fastlege. Fleire innbyggarar i Fræna vil då velje fastlege i andre kommunar. Netto pasientflukt til nabokommunane fører til auka utgift for kommunen. Nettoutgift i 2017 var på nærmare kr. 500 000.

Fysioterapi og rehabilitering

Hendingar/forbetringar:

 • Auka stillingsressurs 50% fysioterapeut – førebyggande arbeid barn og unge. Stillinga er finansiert av midlar frå helsestasjonen
 • Auka satsing på gruppetilbod for å møte innbyggarane sine behov og for å effektivisere tenestetilbodet.
 • SU er etablert = samarbeid mellom kommunale fysioterapeutar og fysioterapeutar med driftstilskott.
 • Fått avtale med firma som skal gjennomføre kontroll/vedlikehald av treningsutstyr

Leverte tenester:

 • Avdelinga har gitt tilbod til barn i alderen 0-16 år, og til vaksne med behov for tverrfagleg oppfølging eller heimebehandling.
 • Kommunefysioterapitenesta har hatt til saman 11 treningsgruppetimar kvar veke. Det har vore stor pågang på gruppene, og ventetid på dei fleste av tilboda.
 • Ein kommunal fysioterapeut har gitt tilbod til innlagte ved rehab.avd. 5 føremiddagar pr. veke. Ergoterapeut har ytt tenester i rehab.avd. etter behov.
 • Ein kommunal fysioterapeut har gitt tilbod om lymfødembehandling.
 • Ergoterapeut har kartlagt brukarar sine behov i heimen, gitt hjelp til brukarar i hjelpemiddel-søking, hjelp med tilrettelegging av eigen bustad m.m. Ergoterapeuten har også gitt tilbod om ADL-trening, finmotorisk trening m.m.
 • Friskliv sentralen har gitt tilbod til deltakarane i form av helsesamtalar, eigne treningsgrupper, Bra mat kurs (x2), Diabeteskurs (x1) og Livslystkurs (x1).

Forbetringar:

 • Ein ser ei dreiing av praksis innafor kommunefysioterapien frå kurativ til førebyggande tiltak- ei ønska endring med mål å gjere pas. meir ansvarleg for eiga helse.
 • «Fræna Friskliv» Utviding av tilbodet – helsesamtalar, eigne treningsgrupper, «Bra mat» kurs, diabeteskurs og livslystkurs.

Utfordringar:

 • Stor etterspurnad på tenestene generelt og stort arbeidspress på dei tilsette. Behov for å auke stillingsressursane, både ergoterapeutar, kommunalt tilsette fysioterapeutar og fleire fysioterapeutar med driftstilskott. (Fysikalsk institutt)
 • Låge kostratalnår det gjeld både fysioterapeutar og ergoterapeutar per 10 000 innbyggar. I 2016 var kostratalet pr 10 000 innbyggjar for fysioterapeutar i Fræna 7,4. I KG10 er snittet på 9,2 og for Molde 10,1, Eide 10,1 og Aukra 11,1. NFF tilrår 17 fysioterapeutar per 10 000 innbyggjarar for å dekke innbyggjarane sine behov. Kostratal for ergoterapeutar ligg også vesentleg under landsgjennomsnittet.

Fræna fysikalske

 • Tidlegare utskrivne pas. Jfr. samhandlingsreforma har resultert i fleire og dårlegare pas. på ventelistene.
 • Same behandlingstilbod som tidlegare år, individuell behandling og gruppebehandling
 • Det er innført prioriteringsnøkkel og nytt system for nye tilvisingar.
 • Instituttet hadde 95 på venteliste pr 31.12.2017. Vanleg ventetid har vore 6-10 veker, 2 veker for prioriterte pasientar.

Hjelpemiddelformidlinga

Leverte tenester:

 • Frå NAV hjelpemiddelsentral er det motteke og levert vidare 1380 hjelpemiddel til 713 brukarar
 • Det er montert 40 nye tryggleiks pakkar.
 • Kjøyring med tenestebil utgjer 24 000 km.

Hendingar/Forbetringar:

 • Flytta inn i nye lokale ved Helsehuset,Eidem
 • Hjelpemiddel forvaltninga gjorde avtale om kjøp av ny bil. Investeringsbudsjettet 2017.

Utfordringar:

 • Knapp personalressurs har i periodar ført til stor belastning på den eine tilsette.
 • Nye oppgåver utvida arbeidsområde i høve ny teknologi. Har leigd inn ekstrahjelp i periodar.
 • Nedslitne kommunale hjelpemiddel – behov for utskifting/fornying av sjukesenger og rullestolar.

Barnevern

Leverte tenester:

 • Alle meldingar og undersøkingar vart gjennomført innafor frist også i 2017
 • Rapporteringa til Fylkesmannen viser at Fræna barnevernstenesta følgjer godt opp barn i fosterheim og at barn i tiltak har tiltaksplanar.
 • Tilsette har faste møter med barnehagane og helsestasjonen 2x pr år.
 • Har gitt tilbod til 3-4 ungdomar gjennom «Kjør for Livet»Eit fritidstiltak med motorkross o.l

Forbetringar:

 • Fått på plass internkontrollsystem med prosedyrepermar

Utfordringar:

 • Endringar i statleg barnevern har ført til nedlegging av ein del statlege tiltak – utfordringar å etablere nye lokalt.
 • Beredskap etter arbeidstid, på helg og i feriar. Viktig å få vurdert og konkludert i høve interkommunalt samarbeid på området.. PLØK vedtak haust 2017 om utprøving av eigen beredskap utanom arbeidsstad.

Tiltak funksjonshemma m/ Bøtunet avlastning

Leverte tenester:

 • Tenester vert sett i verk etter vedtak gjort ved forvaltningskontoret.
 • 7 tenestemottakarar har BPA tilbod

Hendingar:

 • Starta faste møte med Forvaltningskontoret

Utfordringar:

 • Rekruttere personar til å gjennomføre tiltak – eks- støttekontakt/avlastning o.l.
 • Gje alle som arbeider som støttekontaktar, BPA og avlastaroppfølging, tilbod om kurs og anna vegleiing.

Bøtunet:

Leverte tenester:

 • Opent måndag – fredag, frå 08.00 – 20.00 . Avlastning 3 helger pr. mnd
 • 11 tenestemottakarar i alderen 3-38 år. (7 jenter og 4 gutar)

Hendingar:

 • Nytt samarbeidstiltak – skal administrerast frå avdelinga.
 • Sett ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere nye lokale til Bøtunet avlastning.

Utfordringar:

 • Nye vedtak i avlastinga fører til meir behov for administrering av gruppa av tilsette, kontakt med pårørande og deltaking i ansvars/samarbeidsgrupper. Auka behov for administrativ ressurs.
 • Nye vedtak i løpet av året fører til utfordringar i å halde budsjettet.
 • Mykje skifte i personalgruppa av ulike årsaker, omsorgspermisjonar o.a.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Helsestasjon -

Jordmor heim innan 48 timar

100% 70%

Forebyggande helse -

Alle barnekontrollar vert gjennomført i tråd med forskrift/vegleiar

100% 80%, ikke alle 2-åringar fekk kontroll

Barnevern -

Alle meldingar/u.s saker er gjennomf. i tråd med krav i lov.

100% 100%

Fysioterapi/rehabilitering

- Styrke førebyggande helsearbeid gjennom

«Frisklivkonseptet»

- Satse på heimerehabilitering

Utvide tilbodet til barn og unge Etablert tverrfaglig HOPP-prosjekt

Felles helse - familie

Sikre at barn/unge og deira familiar får rett hjelp til rett tid

Få på plass arena for samhandling Arbeid startet opp i 2018
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sjukefråvær

6,5 6,4

Viser til eit godt resultat når det gjeld nærvær/trivsel

Samla for 2017 er fråveret 6,4 under målet på 6,5. Vi vil likevel arbeide for å redusere fråvere.

Medarbeiderundersøkinga

Dei avdelinga med stor nok personalgruppe til å bli registrert hadde gode resultat frå medarbeidarundersøkinga. Alle held no på med gjennomgang av sine resultat.

Eks: Fysio/rehab hadde eit snitt resultat på 4,73, dei har hatt møte og har plukka ut 4 faktorar som dei vil ha fokus på.

Dei andre avd. har starta prosessen, men er ikkje ferdig med å lage handlingsplan.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

47 129 46 456

Avvik: - 673 tusen

Årsak til avvik: Nokre ansvar hadde meir forbruk, nokre mindre. I eininga var det ein del vakanser i stilligar som også var med å gjere til eit mindre netto forbruk i 2017.

Gjennomførte tiltak for å holde ramme:

1. Involvert og gjort avdelingsleiarane og deira medarbeidarar ansvarlege i Visma budsjett/rekneskap

2. Rekneskap har vore tema i avdelingsleiarmøta.

3. Einingsleiarar som kan få uforutsette utgifter v/nye har hatt ekstra oppfølging.

4. Fokus på å få inn inntektene eininga har uteståande.