Sylte og Malme skoler

Fakta om enheten - Sylte og Malme skoler

Sylte og Malme skole har 146 elever fra 1.-7.trinn. Skolen er delt på to avdelinger/bygg (Sylte skole og Malme skole). Småtrinnet (1.-4.klasse) er på Sylte, mens mellomtrinnet (5.-7.klasse) er på Malme. Skolen har, inkludert SFO, til sammen 29 ansatte fordelt på 24,1 årsverk (26 kvinner og 3 menn). Administrasjonsressursen er på 2 årsverk som er fordelt mellom rektor og to avdelingsledere.

Bilde: enhetsleder og rektor Emil Aas

Leverte tjenester

Skolen har gitt barn og unge fra 1.-7.trinn opplæring i tråd med Opplæringsloven og dens forskrifter. I tillegg har skolen en SFO-avdeling med 50 barn fra 1.-4.trinn, hvorav 34 barn har full plass.

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2017

Vedtak om eventuell sammenslåing og utbygging av Sylte skole er utsatt til tidligst juni 2018. Rådmannen har blitt bedt om å se på avbøtende tiltak på Malme skole for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø frem til en eventuell utbygging er ferdigstilt.

Bildet er tatt i forbindelse med markeringen av samenes nasjonaldag den 6.februar der vi laget Bidos på bålpanna. Bidos er samenes nasjonalrett, og er ei kjøttsuppe med reinsdyrkjøtt.

Forbedringer gjennomført i 2017

Skolen har gjennom de siste årene arbeidet systematisk med elevenes psykososiale miljø. Elevundersøkelsen 2017 viser at de fleste elevene trives godt eller svært godt på skolen. Antall elever som opplever krenkelser og mobbing har også gått betydelig ned de siste tre årene.

Skolen har forbedret resultatet på de nasjonale prøvene på 5.trinn. I engelsk og lesing ligger skolen på landsgjennomsnittet, og i regning er resultatet litt over landsgjennomsnittet.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Resultat fra nasjonale prøver - lesing

50 50

Resultat fra nasjonale prøver - engelsk

50 50

Resultat fra nasjonale prøver - regning

50 52

Andelen elever som opplever mobbing

0% 0%

Trivsel

4,5 4,3

PC-dekning

1:2 1:3
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 Sylte skole: 3,66 % / SFO Sylte skole: 2,54% / Malme skole: 7,26%

Medarbeiderundersøkelsen

Det er første gang vi gjennomfører 10-faktor. Resultatet viser god trivsel ved arbeidsplassen. Samtidig ser vi at vi har noen forbedringsområder vi ønsker å prioritere i tiden fremover. Dette gjelder spesielt faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling hvor vi skårer lavest. Vi har startet en prosess i personalgruppa der vi har drøftet resultatene fra undersøkelsen og er i gang med å sette oss mål for det videre arbeidet.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

15 680 15 711

Avvik fra budsjett: 31 tusen

Kommentar: Regnskapet viser at enheten omtrentlig har holdt sine rammer i 2017.