Hustad barne- og ungdomsskole

Fakta om enheten - Hustad barne- og ungdomsskole

Skolen har 175 elever fordelt på 81 jenter og 94 gutter.

30 ansatte fordelt på inspektør, rektor, merkantil, vernepleier, fagarbeidere, assistenter, lærere og vikarer. Både rektor og inspektør har undervisning.

Skolen tilbyr leksehjelp for 2.-7. trinn

SFO har totalt 37 elever fordelt på ulike plasser (Høst 2017)

Bildet. Rektor og enhetsleder Anne Kristine Løset

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2017

Kvalitetsplanen for Frænaskolen er skolens hovedfokus frem til 2020.

Her har vi fokus på de grunnleggende ferdighetene og under temaet Lokal Tilhørighet er arbeidet med markering av skolens 50 års jubileum i 2018 i gang.

8. trinn er på Bjørnsund på leirskole

Svømmebassenget driftes fra 01.09.- 15.06 i skoleåret.

Ungdomstrinnet har 1/1 på elevpc

Skolen har søkt om å bli en dysleksivennlig skole, mottatt en god rapport etter skolebesøket.

Sertifisering av LOGOS

Styrking av leseopplæring i 1. trinn

Skolefrokost for ungdomstrinnet

HOPP/fysisk aktiv læring på alle trinn

Conexus Insight

Forbedringer gjennomført i 2017

Ferdigstilt renovering av byggetrinn 2, musikkrom, toalett og korridorer.

Tilsyn fra Kystlab.

Branntilsyn.

ROS analyse gjennomføres før hver «utflukt»

Planprosesser

Dysleksivennlig skole.

Kvalitetsplanen for Frænaskolen

Renovering, ytterdører skal skiftes, nyt låssystem skal installeres, renholdssone i alle innganger.

Utfordringer

Mat & Helse avdelingen MÅ totalrenoveres.

Garderobene i svømmehallen MÅ renoveres

Brannvarsling ute (brannalarmen varsler bare inne)

Fiber

Rekruttering av ansatte med kompetanse innenfor de lovpålagte arbeidsoppgavene (eks fremmedspråk)

Økende fokus på elevenes psykiske helse/skolevegring (hjelpeapparat fra 16 år, hva med elevene i HELE grunnskolen)

Digital utvikling, behov for pc.

PPT og BUP er underbemannet. Dette medfører store utfordringer og forsinkelser i utredninger og oppfølginger på innmeldte saker.

Skolen har elever med store hjelpebehov for tilrettelegging i skoledagen.

Flere ansatte i etterutdanning og i reduserte stillinger har ført til en del utfordringer spesielt rettet mot utviklingsarbeidet. Skal en drive utviklingsarbeid er det vanskelig med bare ½ staben tilstede.

Overgangen til BOREAL ble en stor utfordring og belastning for skolen, men etter mange måneder med innkjøring har ting roet seg og stabilisert seg.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel blant elevene

4 4,3

Nasjonale prøver lesing

50 48

Nasjonale prøver engelsk

50 44

Nasjonale prøver rekning

50 46

Grunnskolepoeng

40 39

Kartleggingsprøver - leseferdighet 2. og 3. trinn

90% 2. trinn: 83% og 3. trinn: 85%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 Skole: 5,63, SFO: 8,62

Medarbeiderundersøkelsen

Et aktivt verneombud og lader har fokus på relasjonsarbeid og høy medarbeidertrivsel. Det settes stadig i gang nye tiltak, og planen fra juni 2016 er aktiv. Den nye medarbeiderundersøkelsen(10 faktor) gir oss en ny måte å arbeide på. Det er vi ikke i gang med i 2017, og har inntil videre holdt 2016 plana aktiv. 10 faktor undersøkelsen ble offer for teknisk svikt ved vår enhet.Resultatene viser at vi skårer noe lavt på mestringstro og relevant kompetanseutvikling. Dette vil være vårt fokusområde i arbeidet med medarbeiderundersøkelsen for 2018.
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

18 112 18 292

Avvik: 180 tusen

Årsak til avvik:

Økte behov for ressurser pga elever med økte behov for spesielt 1/1 oppfølging.

Gjesteelever som flytter

Innkjøp av elevpc

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2017:

Tett dialog med skolefaglig rådgiver, kommunalsjef og økonomisjef i fht utfordringer som førte til økte kostnader og reduksjon i inntekt.

Vakant lærerstilling fra 01.11.17-

Rektor og inspektør har vikartimer og undervisning.