Haukås skole

Fakta om enheten - Haukås skole

42 ansatte i skole og SFO

260 elever 1 – 7 trinn

100 barn i SFO

Bilde: Enhetsleder og rektor Tom Grunde Malme

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2017

 • Vi har også i 2017 svært gode resultat på nasjonale prøver for 5. Trinn. (Kanskje best i fylket)
 • Vi har Mottaks klasse for flyktninger 1 – 7 trinn i Fræna og Eide kommune.
 • Vi har ansatt spesial pedagogisk koordinator ved skolen.
 • Vi har i 2017 hatt store kostnader på et nedslitt og ikke egnet skolebygg
 • Vi har oppnådd 1:1 dekning på elevpcer på 3 – 7 trinn og 1:2 dekning på 1 – 2 trinn.

Leverte tjenester

 • Grunnskole 1 – 7 trinn
 • SFO for barn 1 - 4. trinn
 • Leksehjelp 5, 6 og 7 trinn
 • Norskopplæring for flyktningebarn i grunnskolealder 1 – 7 trinn

Forbedringer gjennomført i 2017

 • Det er innført digital skolehverdag for alle elever på 3 – 7 trinn
 • Gode resultat på nasjonale prøver 5 trinn
 • Gode resultat på elevundersøkelsen 5 – 7 trinn
 • Gode resultat på medarbeiderundersøkelsen

Satsingsområder

 • Digital satsing med elevpecer fra 3 – 7 trinn
 • Digitalt læringsstøttene materiell 1 – 7 trinn
 • Bruk av IPAD eller nettbrett 1 – 2 trinn

Utfordringer

 • Plassmangel og dårlige arbeidsareal
 • Tungvint og ressurskrevende bygningsmasse
 • Store mangler ved skolen som gjør vår organisering ressurskrevende og svært belastende.
 • Dårlig inneklima, ventilasjon og garderobeareal.
 • Stadig strømbrudd og/ eller vannlekasjer
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel blant elevene

4,0 4,5

Resultater fra nasjonale prøver - lesing

50 53

Resultater fra nasjonale prøver - engelsk

50 57

Resultater fra nasjonale prøver - regning

50 55

Kartleggingsprøver fra utdanningsdirektoratet – leseferdighet 2. – 3. trinn

90% av elevene over 80%

Vi må i 2018 ha fokus på å endre strukturen i ledergruppen ved skolen. Vi skal gå fra tradisjonell struktur til avdelingsleder struktur.

Videre vil vi styrke begynneropplæringen i norsk for å nå et mål om at alle elver skal kunne å lese i løpet av 1. trinn, og styrke kvalitet/ funksjonaliteten i lesingen til elevene på 2 og 3 trinn. Alle elever som går ut av 4 trinn skal ha gode leseferdigheter.

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 3,4

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten skårer jevnt høyt på alle deler av undersøkelsen. Arbeidsplassen kjennetegnes ved at vi har et godt samarbeidsklima. Dialogen mellom ledelsen og ansatte er åpen og god. Målsetningen for 2018 er å ivareta vår identitet og ta vare på motivasjonen ansatte på Haukås skole og SFO viser i sitt arbeid.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

21 961 21 981

Ingen avvik