Fræna ungdomsskole

Fakta om enheten - Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har 233 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn. Av disse er det 120 gutter og 113 jenter.

Det er 37 ansatte; 1 kontormedarbeider, 29 lærere og 6 assistenter. Skolen ønsker en mest mulig lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige ansatte, men pr.dato er det 25 kvinner og 12 menn.

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år vært Teknologi & Design, arbeidslivsfag og å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi legger også til rette for at elevene våre skal få nok kunnskap til å kunne ta begrunnede valg for videregående utdanning.

Visste du forresten at Fræna ungdomsskole fyller 50 år i 2019?

Leverte tjenester

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi har et eget ressursteam på skolen, og samarbeider godt med PPT, BUP, barnevern og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever. Høsthalvåret har vært litt utfordrende i forhold til at PPT – tjenesten har vært underbemannet og hatt flere sykemeldinger. Vi har vanligvis en møtedag med PPT annenhver uke, mens det høsten 2017 kun var 2-3 dager.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing og det å skape trivsel. I samarbeid med skolen, arrangerer de for fjerde år på rad en TRIVSELSKVELD for alle elever, foresatte og ansatte.

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm lunsj hver dag.

Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek da dette er i nabobygget, og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Biblioteket har i samarbeid med skolen et fast opplegg i de oppsatte timene, der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur, og der lærere og elever kan be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de selvsagt bruke Folkebiblioteket i tillegg til disse timene, men da gjerne etter avtale.

Viktige hendelser i 2017

Den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling» ble avslutta før jul i 2017.Fræna ungdomsskole har hatt LESING I ALLE FAG som satsingsområde denne perioden og kommer kontinuerlig til å jobbe med å utvikle denne kompetansen hos elevene våre i alle fag. Dette har vært en skolebasert kompetanseutvikling, og de metodene vi har benyttet i dette arbeidet danner grunnlaget for videre utviklingsarbeid. Fræna ungdomsskole har jobbet mye med aksjonslæring og arbeid etter IGP/ITP-metoden. Fra høsten 2017 er skolen, sammen med to andre skoler ikommunen, også med i den nasjonale satsingen; “Inkluderende læringsmiljø for barnehage og skole”. Frænaskolene deltar på kursrekken “Innsatsteam mot mobbing” i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Det er ressursteamet på Fræna ungdomsskole som kurses i første omgang. I oppstartsuka i august blir det satt av en hel studiedag til kursing av alle lærere/ansatte i skolen.

Fræna ungdomsskole er ellers godt i gang med arbeidet for å bli godkjent som dysleksivennlig skole

Vi har også godt samarbeid med Fræna VGS, og flere av våre elever hospiterer fast på byggfag. Skolen har også BÅTGRUPPER og TRIVSELSGRUPPER, som er alternative fagtilbud til de elevene som i perioder har behov for det. Skolen har siden mai 2014 gjennomgått en omfattende renovering utvendig og innvendig. Arbeidet nærmer seg nå slutten og betyr svært mye for læringsmiljøet og trivselen på skolen.Skolen har fått en oppgradering både innvendig og utvendig. Uteområdet er også betydelig oppgradert og elevene har nå tilgang til egen skatepark, basketbane og kunstgressbane. Vi håper at det som gjenstår blir sluttført i løpet av sommeren 2018.

Det ble også I januar 2017 vedtatt en skolepolitisk plan for FRÆNASKOLEN, noe som skal være med å vise hvilken retning skolene i Fræna skal gå i årene framover.

Det ble også bevilget penger til å dele 9.trinnet i basisfaga skoleåret 2016/2017 og dette ble videreført for skoleåret 2017/2018

Forbedringer gjennomført i 2017

Skolen har en god utvikling når det gjelder trivsel og resultat på Nasjonale prøver. Vi har også etablert skolebasert kompetanseutvikling som en metode å drive utviklingsarbeid på.

Utfordringer

Vi har store klasser på 9. og 10.trinn, og må dele disse klassene i basisfaga og i flere andre fag for å ha en forsvarlig opplæring. Dette fører til at vi må ha flere ansatte og derav økte lønnsutgifter. Budsjettet til skolen dekker kun lønnsutgifter, og vi er helt avhengig av inntekter for å dekke opp andre budsjettposter. Dette er svært utfordrende og gir lite rom for investeringer.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel

4,0 4,5

Resultater fra nasjonale prøver innen lesing og regning (9.trinn)

50 52

Karakterresultat målt i grunnskolepoeng

40 40,16
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,2

Sykefravær

Enheten har korttidsfravær på 1,7% og på 6% på langtidsfravær dette året. Dette skyldes ansatte med alvorlig sykdom og lang rekonvalesens

Medarbeiderundersøkelsen

Vi har valgt ut to faktorer som vi ønsker å forbedre oss på: Faktor 3(autonomi) og faktor 8 (fleksibilitetsvilje).

Vi har konkretisert et mål innenfor faktor 3 til å være “Vi opplever å ha tillit og mulighet til å jobbe selvstendig”og et mål innenfor faktor 8 til å være “Vi er fleksible på jobb”.

Videre har vi jobbet med GLANSBILDE for hvordan vi ønsker det skal være når målet er nådd. Da vil man blant annet se at alle jobber mot et felles mål, har samarbeid og åpen og tett dialog med kollegaer, fordeler oppgaver, bidrar til videreutvikling av egen jobb og organisasjon, viser hverandre tillit og oppmuntrer til å bruke handlingsrommet, kjenner til og forholder seg til nye krav og forventninger, synliggjorte og kommuniserte rammer for arbeidet, lojalitet til det som er bestemt.

Vi vil jobbe kontinuerlig med hvordan vi gjennomfører tiltak og handlingsplan og sørge for at handlingsplanen vår er bade visuell og levende hele tiden.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

22 669 23 582

Avvik fra budsjett: Vi har et avvik på 913 tusen

Årsak til avvik:

Vi deler inn 9. og 10. trinn i alle basisfag og også mange av de andre faga på grunn av store elevgrupper

Tiltak for å holde ramme:

Vi har ikke kjøpt inn det som var budsjettert på læremidler og vi har tatt ned lønnskostnadene der det har vært mulig (vikartimer). Det er heller ikke ansatt ny kantinemedarbeider fra mai-desember da vi hadde en person inne på arbeidspraksis gjennom NAV