Bud barne- og ungdomsskule

Fakta om enheten - Bud barne- og ungdomsskule

Elevtal: 177 elevar, hvorav 90 gutar og 87 jenter

SFO: 36 hvorav 21 har full plass. Ferie-SFO blir i svært liten grad nytta.

Pedagogisk personale: 22 (17 kvinner/5 menn) inklusiv rektor og inspektør. Av dette er det 15 i 100% stillingar. Resten er i stillingar frå 50% opp til 80%. I to av deltidstillingane er det tilsett personar utan godkjent utdanning. Det er til saman lagt ut timar som tilsvara xxx årsverk

Assistentar: 7 stk (6 kvinner/1 mann), i stillingsstorleikar frå 50% til 80%. Alle er både i skule og SFO

I inneverande år har vi hatt ein 2. årslærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, og ein person i arbeidspraksis i om lag 70% stilling

Bilde: enhetsleder og rektor Elisabeth Langeland

Leverte tenester

Grunnskule 1.-10. trinn

SFO for elevar på 1.-4. trinn

Leksehjelp på: 3., 4. og 5. trinn

Forbetringar gjennomført i 2017

Belysning ute ved gymnastikksalen

Viktige hendingar i 2017

Skulen har i år to lærarar på vidareutdanning i norsk

Inspektør tek skuleleiarutdanning

Utfordringar

  • For lite plass til utstyr i gymnastikksalen. Det er vanskeleg og overhalde reglane for fri rømmingsveg i forhold til forskrift. Det er ønske om eit tilbygg.
  • For lite elev-PC’ar i forhold til det som krevs, med omsyn til digital kompetanse i læreplanverket. Ofte kø på maskinene.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Grunnskolepoeng

40 36,8

Nasjonale prøver - lesing 5. trinn

50 45

Nasjonale prøver - lesing 8. trinn

50 48

Nasjonale prøver - lesing 9. trinn

50 51

Nasjonale prøver - rekning 5. trinn

50 49

Nasjonale prøver - rekning 8. trinn

50 50

Nasjonale prøver - rekning 9. trinn

50 52

Nasjonale prøver - engelsk 5. trinn

50 48

Nasjonale prøver - engelsk 8. trinn

50 51

Elevundersøking - antall elevar som opplever mobbing

0,4

Elevundersøking - trivsel blant elevane

4,5 4,2

PC-dekning

1:3
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 3,5

Medarbeiderundersøkinga

Jamt over resultat på Kommunenivå. Størst avvik på Faktor 6 «Rolleklarhet» og på Faktor 7 «Relevant» kompetanseutvikling.

Vi har gått igjennom resultata for eininga på personalmøte. Vi delte oss inn i grupper og gjennomførte «Analysekrysset» til 10-faktor.

Samla sett kom medarbeidarane fram til at dei var godt nøgd med skåren på faktorane: 10 og 4. Faktorar vi må bli betre på er 7 og 6. Vi skal arbeide vidare med «glansbilde-metoden» og lage handlingsplan, våren 2018

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

16 804 17 366

Avvik: 562 tusen

Årsak til avvik:

Bud barne- og ungdomsskule hadde eit meirforbruk på 3%. Dette skyldast i hovudsak at det er lagt ut fleire undervisningstimar enn førre året. Dette grunna auka behov for spesial-undervisning og tiltak i klassar. I tillegg har skulen fått ein ny MOT-coach som er tatt over eiga ramme. Meirforbruk har vore varsla i alle rapporteringar.