Aureosen og Jendem skoler

Fakta om enheten - Aureosen og Jendem skoler

Det er 135 elever på skolen, fordelt på 62 på Jendem (1-3 trinn) og 73 elever på Aureosen (4-7-trinn). Av dette er totalt 70 jenter og 65 gutter. Det er for tiden 28 ansatte i skole og SFO. Av disse er fem menn og resten kvinner. 52 barn benytter seg av SFO-tilbudet.

Bildet: Rektor Åse Turid Gjøen

Leverte tjenester

  • Grunnskole 1. – 7. trinn
  • SFO for barn 1. - 4. trinn
  • Leksehjelp 2. - 7. trinn

Viktige hendelser i 2017

Skolen ble med på et satsingsområde gjennom Udir som heter «Inkluderende barnehage og skolemiljø», der det legges vekt på å skape gode læringsmiljø. Det har blant annet blitt gitt opplæring i hvordan en skal avdekke og håndtere mobbing.

Utfordringer

Vi har store utfordringer med at vi har for lite areal. Det er sprengt kapasitet både på Aureosen og på Jendem; klasserom, garderober, arbeidsplasser, grupperom. Utfordrende å være leder på to skolebygg.

Parkeringsplassen /hente/bringesona/busslomma på Jendem er svært trafikkfarlig, da området er totalt uegnet og alt for lite. Vi ser frem til bedre trafikale forhold. Nettilgangen i Aureosen er svært dårlig og variabel til tider. Også utfordringer i forhold til digitale hjelpemidler, da det vi får av utstyr til enheten, må deles på to skoler.

Høsten 2017 fikk vi inn en del langtidssykemeldinger som gjorde at starten på skoleåret ble svært utfordrende for oss.

Vi ser frem til byggestart på ny skole våren 2018.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

50

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - lesing

50 46

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - engelsk

50 48

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - regning

50 51

Andelen elever som opplever mobbing

0%

Oppnå godt resultat på elevundersøkelsen 2017

4,5 4,15

PC –dekning barneskole (innen 2020)

1:2 1:3

Forbedret resultat på de nasjonale prøver i engelsk og regning dette skoleåret. En liten nedgang i lesing. Trivsel blant elevene har økt. Det finnes en liten gruppe elever som sier at de har blitt mobbet på skolen. Noen få oppgir at de er blitt mobbet digitalt. (Skolen er mobilfri)

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 Skole 10,51% og Sfo 21,82%

Sykefravær

I august 2017 ble tre lærere langtidssykemeldt, og tre assistenter gikk ut i sykemelding før svangerskapspermisjon i vår.

Medarbeiderundersøkelsen

Vi begynte å jobbe med medarbeiderundersøkelsen så fort vi fikk resultatet. Vi har jobbet i grupper med assistenter og i grupper med lærere, og i tillegg har vi jobbet sammen. Det siste er noe utfordrende da arbeidstidene er ulik og vi har medarbeidere som er spredd på to bygg.

Vi skåret dårligst på relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse, men de ansatte ønsket at vi skulle gå videre med og sette fokus på mestringstro og mestringsklima. Vi er kommet godt i gang, vi holder på med tiltaksplanen – men er ikke helt i mål, da ikke alle har fått jobbet med det.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

13 330 13 441

Regnskapet fra 2017 viste et underskudd på 111 tusen. Grunnen til dette er en økt andel elever som trenger spesialpedagogisk hjelp og assistenthjelp hele skoledagen. Dette fører til høyere utgifter til lønn.