Forvaltningskontoret

Fakta om enheten - forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret består av enhetsleder og 3 rådgivere/saksbehandler med helse- og sosialfaglig bakgrunn samt 1 merkantil/saksbehandler.

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor sykehus og er kommunes koordinerende enhet. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling og tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Bilde: Enhetsleder Karin Iversen

Leverte tjenester

Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester fortløpende.

Det legges vekt på at innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og målrettet arbeid er sentralt i dette arbeidet.

Saksbehandlere/rådgivere drar på hjemmebesøk og deltar i tverrfaglig samarbeidsmøte i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene.

Kommunen har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus i 2017. Det er registrert to klagesaker der krav på kommunal medfinansiering på to liggedøgn, a kr 4622,- er bestridt.

Viktige hendelser i 2017

Fra 1.april 2017 overtok forvaltningskontoret saksbehandling av ordninga transporttjenesten for funksjonshemmede og parkeringstillatelse for forflytningshemmede for Eide kommune. Fram til Hustadvika kommune 1.1.2020 ligger en vertskommuneavtale til grunn for samarbeidet.

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, vurderingsmomenter og vurderingsliste ble vedtatt av Fræna kommunestyre den 28.09.2017. Den er kunngjort i Norsk Lovtiend.

Kommunen tilbyr nå digital trygghetspakke i form av leie av trygghetsalarm, røykvarsler og mobilabonnement til de som vurderes å ha behov for trygghetsalarm. Saksbehandlertjenesten har ansvar for nødvendige helseopplysninger, samhandling og elektronisk kommunikasjon mellom kommunen og Regionalt responssenter Orkide (RRO) Kristiansund kommune.

Vi har deltatt i kommunens prosjekt- /planarbeid:

  • PROF-planens handlingsdel 2014- 2020
  • Boligsosial handlingsplan

Arbeidsgruppe for framtidig organisering av PROF-tjenestene

Forbedring gjennomført i 2017

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester har tydeliggjort hva Fræna kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold. Den bidrar også til å sikre bruker og pasienter nødvendige helse- og omsorgstjenester som på en faglig forsvarlig måte skal dekke en enkelte sitt behov for tjenester, uavhengig av boform.

Planprosesser som er i gang

  • Boligsosial handlingsplan legger opp til å endre organiseringen rundt tildeling av boliger
  • Arbeidsgruppe for felles Gerica database for Eide og Fræna fram mot Hustadvika 2020
  • Felles forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester for Hustadvika kommune

Utfordringer

  • Generelt økende forventning fra innbyggere, tjenesteutøvere og tilsette i spesialisthelsetjenesten om rett på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Forventninger om at kommunen skal løse og ta ansvar for flere oppgaver
  • Flere personer med særlig tyngende omsorgsarbeid bor i eget hjem. Dette gir kommunen ett større ansvar til å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Holde frister i forhold til saksbehandlingstid

100% 100%

Holde god kvalitet på saksbehandling

Meget god Meget bra

Ta imot alle utskrivningsklare pasienter

100% 100%

God samhandling med samarbeidspartner

God Bra

Gi god rådgivning i forhold til helse- og omsorgstjenesten

Bruke tid på kommunens tjenesteutøvere, samt kommunens innbyggere

God Meget bra
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3 3,3

Medarbeiderundersøkelsen:

Enheten har for første gang hatt medarbeidersamtale med leder. Utviklingssamtaler ble etter ønske gjennomført ut på tur og var en positiv opplevelse for både medarbeidere og leder.

Funn fra 10 faktor viser at medarbeidere opplever å arbeide i ett positivt mestringsklima der den enkelte motiveres av å gjøre hverandre god. Medarbeidere opplever å ha relevant kompetanseutvikling, høy rolleklarhet og en mestringsorientert ledelse.

Oppfølgingsarbeidet vil bli fulgt opp våren 2018, og vil fokusere på forbedringspunkt og hvordan vi kan øke skår til medarbeidere som befinner seg i nedre del av kurven.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

8 137 7 870

Avvik fra budsjett: Mindre forbruk på kr. 267 tusen

Årsak til avvik: Skyldes i hovedsak merinntekter i forbindelse med frikjøpsavtale av leder, refusjon fra Eide kommune for saksbehandling av ordninga transporttjenesten for funksjonshemmede og parkeringstillatelse for forflytningshemmede samt overført kompetansetilskudd for ordningen brukerstyrt personlig assistent (BPA)