Flyktningetjenesten

Fakta om enheten - flyktningetjenesten

2017 var det første året enheten har fungert sammenhengende et år og vi har gått gjennom forskjellige faser for å etablere oss som en enhet med nye medarbeidere og fordeling av arbeidsoppgaver

Enheten hadde i 2017 7 ansatte fordelt med, 5 faste hjemler og to midlertidige stillinger for å dekke enhetens oppgaver.Fra mars 2017overtok vi arbeidet med bosetting og oppfølging i Eide Kommune. Det ble vedtatt en vertskommuneavtale i desember 2017.

Enheten betjente i 2017 140 i begge kommunene, dette er det antall som er bosatt i begge kommunene fra 2013. I Fræna bosatte vi 20 og i Eide 12 som var etter vedtak i begge kommunestyrer. I tillegg kom det to familiegjenforente.

De fleste bosatte kommer fra Syria, Iran, Irak og Eritrea. De fleste som ble bosatt i våre kommuner i 2017 var overføringsflyktningerfra Syria som kom direkte fra Libanon eller Tyrkia.15 av de vi bosatte var barn i alderen 5-17 år. Vi har et godt samarbeid med Haukås skole som har en innføringsklasse der elevene lærer i hovedsak norsk, men følger sine respektive klasser i enkelte fag.

Viktige hendelser i 2017

Integreringsarbeid er avhengig av et godt og utbredt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. I 2017 har vi hatt en godt samarbeid med Møre og Romsdal Røde Kors i prosjektet ”Habil”.De stiller bil og drivstoff til rådighet og frivillige stiller opp og øvelseskjører med de som trenger mengdetrening. Dette har vært et populært prosjekt og bilen er stadig i bruk. I tillegg har vi en ettermiddag i uken der en frivillig veileder i trafikk teori.

I august 2017 startet vi prosjektet ”Mitt Intro”med en prosjektleder. Prosjektet har som formål å være individtilpasset og er selve fundamentet for den enkeltes plan for 2 årig løp i Introduksjonsordningen. Ut over 20 timer norskundervisning ved Opplæringssenteret skal Flyktningtjenesten gi et fulltidstilbud. Alle ansatte i Flyktningtjenesten bidrar med undervisning, veiledning og oppfølging innen sitt fagfelt. Vi har en gruppe med de som er i andre året i ordningen : ”Mitt Jobbintro” der fokus er på arbeidsmarkedet, egne kvalifikasjoner, CV og jobbintervju etc. Dette er et viktig tiltak for å gi den enkelte et realistisk bilde av arbeidsmarked og dets krav, men også muligheter.

Vi har også knyttet til oss frivillige mentorer som innen forskjellige yrker kan veilede og utnytte sine nettverk for å skaffe praksisarbeidsplasser eller faste stillinger.

Utfordringer

Utfordringene for vår enhet ligger i å utnytte tiden i introduksjonsordningen til å styrke den enkelte til å kunne komme seg over i en meningsfylt hverdag, enten gjennom videre utdanning eller inntektsgivende arbeid. Resultatet for 2017 er ikke klart enda, men det ser ut til at vi er nå på høyde med nasjonale målsettinger om at 58% skal over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Det er også en utfordring at vi går ned i antall bosettinger fra 25-30 årlig for begge kommunene til 10 for 2018. Dette vil resultere i endret drift på sikt.

Enheten har nå en dyktig og motivert stab som jobber innovativt for å sikre god måloppnåelse og inkludering i lokalsamfunnene.

Kvalitet

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Nærvær/trivsel

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5% 2,18%

Medarbeiderundersøkelsen

Der skal vi arbeide med hovedfokus på mestringsorientert ledelse gjennom personalsamlinger og samtaler med den enkelte.

Videre er det viktig å arbeide med de forskjellige systemer vi har til rådighet. Visma er stikkordet. Det har vært lite fokus på opplæring innen de systemer vi bruker. Dette skal vi jobbe videre med.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Det er vanskelig å holde budsjett i vår enhet. Vi hadde planlagt avsetning av fond på 3 millioner, men så ble det kun 1,7.Dette er stor variabel, nesten 50% . Dette skyldes i hovedsak at vi bosatte 15 barn ved to skoler. Dette medfører ekstra utgifter til pedagoger og assistenter.

Vi har også bosatt overføringsflyktninger og etableringsutgifter for de er høyere enn om de kom via mottak.