Bjørnsund leirskole

Fakta om enheten - Bjørnsund leirskole

Leirskole med 100 sengeplasser

1 rektor 100%, 2 lærer/lærerassistent 76,67%, 1 vaktmester/lærer 90%, 1 kokk 76,67% og 1 kjøkkenassistent 76,67%.

Bjørnsund Leirskole hadde i 2017 over 1500 besøkende (lærere, assistenter, helsepersonell, foreldre og elever) på ordinær leirskole. Videre har vi som tidligere år, gjennomført båtførerprøve leir i samarbeid med Redningsselskapet og hatt besøk av Renåvangen rehabiliteringsinstitusjon. Vi har også hatt besøk av Frænaskolene på 3 dagers leirskole og gjennomført en ukes kurs for Naturbruk elever fra Hvam videregående skole.

Bildet: Rektor Sigurd Hungnes

Leverte tjenester

I tillegg til leirskoledrift hadde vi i 2017 relativt stor aktivitet også i feriesesongen med Kystkulturhelg, flere bryllup, jubileum, sommerkafe, sjømatkvelder, barkvelder og seminar/ fagsamlinger.

Forbedringer i 2017

2017 sesongen er evaluert med tanke på å se på mulighetene for å øke inntektene på utleie/ konferansedelen. Vi satser på å videreutvikle utleie/ konferanse delen også i 2018.

Utfordringer

For Bjørnsund Leirskole er det bemanningsmessig krevende å drifte sommersesongen/helge-utleie da de faste ansatte har ekstra behov for avspasering og ferie etter en travel vårsesong, samt fri i helgene da de i stor grad bor på øya i sesongen. Det vurderes løpende om vi kan endre driften med noe mer innslag av turnus og flere deltidsansatte/ sesongengasjert arbeidskraft.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby leirskoleopphold for ca 1500 elever pr. år

100% 100%

Gi elevene kunnskaper og ferdigheter om kystkultur, dyreliv og natur. Opplevelser for livet.

100% 100%

Utvikle leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon. Ikke direkte målsatt, men leirskolens nettsider er under revidering og ny nettside er operativ. De arbeides videre med utvikling av egen link til nettside for konferanse/ utleiedelen.

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3% 1%

Sykefravær

Under 1 %. Sykefraværet på Bjørnsund Leirskole er tilnærmet null. De ansatte er ansvarsbevisste og innehar høy grad av integritet og lojalitet til virksomheten.

Medarbeiderundersøkelsen

Bjørnsund Leirskole er en liten avdeling og har bare 6 ansatte inklusiv leder. 4 av seks svarte da undersøkelsen pågikk i avspaseringsperioden hvor leirskolen er vinterstengt.

Faktor 5, 7, 8 og 10 ga noe lavere skår enn landsgjennomsnittet. De ansatte valgte å prioritere utvikling av faktorene; «relevant kompetanseutvikling» og «prososial motivasjon».

Det ble satt som målsetning at vi bl.a skulle gjennomføre livredningsprøve for alle pedagoger våren 2018, samt vurderer vi å innhente foreleser innen marin biologi for faglig utvikling og kompetanseheving.

«Prososial motivasjon» ble vi enige om at vi er ganske gode på men at vi gjerne prioriterer denne faktoren videre da den vurderes som svært viktig for trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Her ble vi enige om at den enkelte jevnlig skulle tenke gjennom muligheter for å forbedre denne faktoren og jevnlig (gjerne ukentlig) skulle forsøke å gjøre innsats som er nyttig og verdifull for andre medarbeidere.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

-372 -340

Avvik: 32 tusen

Kommentar: Leirskolen hadde i 2017 noe ekstra utgifter med å sette fiskeskuta med personell i sjødyktig stand.

Årsak til avvik: 2017 ga et svært lite avvik (-32000 kr) i forhold til målsetning om overskudd på 372 000 kr noe som må sies å være et godt resultat.

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2017:

Ingen spesielle annet enn nøktern drift basert på tidligere erfaringer og rutiner. Leirskolen har gode rutiner for bruk av lønnsmidler og god forutsigbar kontroll på bruk av overtid.