Barnehage

Fakta om enheten - barnehage

Totalt 571 barn i barnehagene i Fræna- 173 barn i kommunale barnehager. Aldersfordelingen er 342 barn over 3-5 år og 229 barn 1–2 år

 • Det er ansatt 197 årsverk i barnehagene av disse er det 63 pedagoger
  • Fræna kommune samlet har et snitt på 6,1 barn pr voksen
  • 31,24 % av pedagogene barnehagene utføres av ufaglærte
 • Kostnader pr heltidsplass –kr 188 712,-pr barn under 3 år – kr 90 507,- pr barn over 3 år
 • Nasjonale satser for 2017 er følgende: kr 199 800,- for barn under 3 år – kr 96 300,- for barn over 3 år

Bildet: Enhetsleder Elisabeth Kristiansen

Viktige hendelser i 2017

 • Oppstart av ny barnehage på Jendem – Lyngen barnehage ved rapportering 15.12.17 hadde barnehagen 48 barn og har ledig kapasitet på 22 for nye søkere.
 • Det ble fattet vedtak om utbygging ved Bud barnehage, og midlertidig løsning ble etablert med oppstart august 2017.
 • Ventilasjonsanlegg ble skiftet Hustad barnehage.

Leverte tjenester

 • Fræna kommune har juridisk sett full barnehagedekning.
 • Kommunen har i barnehageåret 2017 bidratt med 722 årstimer med spesialpedagog og 6000 timer med assistent til barn med rettigheter forankret i sakkyndig vurdering vurderinger utarbeidet av PPT jfr barnehagelovens § 19. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.
 • 3 spesialpedagoger har dekket opp et behov på 59 av 86 timer pr uke med spesialpedagogisk hjelp ut mot barnehagene. Hjelpen er organisert i grupper i barnehagene for at flest mulig barn skal få tilgang til denne ressursen. Timer som ikke kan dekkes opp av spesialpedagogene dekkes opp av fagarbeidere i barnehagene.

Forbedringer i 2017

 • Nytt ventilasjonsanlegg installert ved Hustad barnehage.
 • Lønnsnivået for pedagoger er bedret for å være konkurransedyktige i forhold til private barnehager.

Utfordringer

 • Pr 15.12.2017 er det 29 barn på venteliste. Dette er innrapportert i BASIL og har innvirkning på kommunens plassering i kommunebarometeretHer rapporteres antall barn som har søkt og ønsket barnehageplass i kommunen per 15.12, men ikke har fått en slik plass.
 • Fræna kommune har kapasitet på antall barnehageplasser til barn med rett til plass i barnehage i forbindelse med hovedopptak. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta opp barn som søker etter hovedopptak. Fræna kommune har 1 barnehageopptak i året. Det er hovedsakelig Bud, Hustad og Tornes som må avvise søkere. Disse får tilbud om plass i andre barnehager i kommunen.
 • Det er ikke tilstrekkelig tilgang på spesialpedagoger for å dekke behovet noe som gjør at assistenter utøver spesialpedagogens oppgaver ute i barnehagene. Mangelen på pedagoger i barnehagene er prekær. Kun 68,76 % av pedagogene i barnehagene er besatt av personer med relevant utdanning. Behovet for pedagoger er størst i ytre strøk Bud og Hustad.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Andel årsverk styrere med dispensasjon fra utdanningskrav

0% 0%

Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskrav

0% 31%

Antall barn pr voksen

6 6,07

Antall barnehager under normkrav – (Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn)

0 3
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 9,87

Medarbeiderundersøkelsen

Svarprosent 82

Resultatene fra undersøkelsen er gjort kjent for personalet i alle barnehagene på personalmøte. Det var gjennomgående tilfredsstillende resultat i alle barnehager, handlingsplan vil bli utarbeidet og vurdert i sammenheng med ståstedsanalysen som er gjennomført i barnehage. Her kan vi se fellestrekk.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme:

76 984 78 552

Avvik fra budsjett: 1 568 tusen i merforbruk

Årsak til avvik:

 • Økt tilskudd til private barnehager etter oppstart av to nye barnehager

Tiltak for å holde rammen:

 • Noe økt ramme for 2018