Regnskapsoversikter

Alle tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift
Note Regnskap 2017 Revidert budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 2016
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 27 763 25 809 25 809 26 414
Andre salgs- og leieinntekter 70 991 68 801 71 006 67 074
Overføringer med krav til motytelse 69 393 34 636 33 836 58 146
Rammetilskudd 297 861 291 842 287 842 295 594
Andre statlige overføringer 84 936 81 357 52 241 55 768
Andre overføringer 6 018 383 383 2 293
Skatt på inntekt og formue 238 652 230 330 234 030 222 394
Eiendomsskatt 56 486 56 400 54 400 54 037
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 852 100 789 558 759 547 781 720
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 9 395 829 377 571 373 449 372 375
Sosiale utgifter 4, 5 104 593 110 387 110 087 99 095
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 105 576 95 481 96 052 98 131
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 116 210 113 818 111 877 114 191
Overføringer 44 135 24 517 24 743 38 873
Avskrivninger 13 27 921 27 607 0 26 770
Fordelte utgifter -1 276 -2 503 -3 123 -4 403
Sum driftsutgifter 792 987 746 878 713 086 745 034
Brutto driftsresultat 59113 42679 46461 36686
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 3 988 2 000 2 000 2 401
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 6 733 4 000 4 000 2 812
Mottatte avdrag på utlån 12 0 0 22
Sum eksterne finansinntekter 10 733 6 000 6 000 5 235
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 11 656 17 254 19 254 12 908
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 7 24 007 23 235 22 235 22 211
Utlån 129 25 25 33
Sum eksterne finansutgifter 35 792 40 514 41 514 35 152
Resultat eksterne finanstransaksjoner -25 059 -34 514 -35 514 -29 917
Motpost avskrivninger 27 921 27 607 0 26 770
Netto driftsresultat 61 975 35 772 10 947 33 540
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 10 16 295 0 0 15 442
Bruk av disposisjonsfond 8 0 0 0 200
Bruk av bundne fond 8, 14 2 859 2 488 2 488 7 013
Sum bruk av avsetninger 19 153 2 488 2 488 22 655
Overført til investeringsregnskapet 2 400 0 0 4 200
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 10 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 8 27 615 11 320 9 390 29 054
Avsatt til bundne fond 8, 14 27 902 26 940 4 045 6 646
Sum avsetninger 57 917 38 260 13 435 39 900
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 23 212 0 0 16 295
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 1A - Drift

Regnskapsskjema 1A - Drift
Regnskap 2017 Rev. budsjett 2017 Oppr. Budsjett 2017 Regnskap 2016
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue 238 652 230 330 234 030 222 394
Ordinært rammetilskudd 297 861 291 842 287 842 295 594
Skatt på eiendom 56 486 56 400 54 400 54 037
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd 29 803 30 550 29 050 29 823
Sum frie disponible inntekter 622 801 609 122 605 322 601 849
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter og utbytte 3 988 2 000 2 000 2 401
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 733 4 000 4 000 2 812
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 656 17 254 19 254 12 908
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 24 007 23 235 22 235 22 211
Netto finansinntekter/utgifter -24 942 -34 489 -35 489 -29 906
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 27 615 11 320 9 390 29 054
Til bundne avsetninger 4 035 200 200 1 082
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 16 295 0 0 15 442
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 200
Bruk av bundne avsetninger 0 200 200 0
Netto avsetninger -15 355 -11 320 -9 390 -14 494
Overført til investeringsregnskapet 2 400 0 0 4 200
Til fordeling drift 580 105 563 313 560 443 553 249
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 556 893 563 313 560 443 536 954
Regnskapsmessig over-/ underskudd(merforbruk/mindreforbruk) 23 212 0 0 16 295
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 1 B

Regnskapsskjema 1 B
Enhet Regnskap 2017 Rev. Budsjett 2017 Oppr. Budsjett 2017 Regnskap 2016
100 Rådmannen 17 880 17 518 17 518 12 550
110 Administrasjonen 16 889 17 375 17 075 16 116
120 Personal- og organisasjon 8 672 9 578 7 243 7 227
130 Skolefaglig Område 15 758 16 329 17 345 17 663
140 Forvaltningskontoret 7 870 8 137 8 137 12 254
150 Sørviskontor 8 111 8 155 8 105 8 272
160 Flyktningetjenesten 0 0 0 -1 000
200 Haukås skole 21 981 21 961 21 682 21 879
215 Sylte og Malme skoler 15 711 15 680 15 714 15 005
230 Aureosen skole 13 441 13 330 13 160 12 957
240 Tornes skole 10 056 10 690 10 577 9 746
250 Bud skole 17 366 16 804 16 678 15 979
260 Hustad skole 18 292 18 112 17 950 16 854
270 Fræna ungdomsskole 23 582 22 669 22 669 22 303
280 Opplæringssenteret 3 207 4 533 4 533 3 517
290 Bjørnsund leirskole -340 -372 -372 -373
295 Barnehager 78 552 76 984 76 959 72 656
300 Institusjonstjenesten 67 486 68 627 69 367 67 742
330 Hjemmebaserte tjenester 119 188 119 886 119 186 113 257
350 NAV - Sosialtjenesten 7 480 9 440 9 440 8 394
360 Helse og familie 46 456 47 129 47 129 48 408
500 Kultur 15 260 15 480 15 480 13 983
600 Teknisk forvaltning 8 436 8 140 8 140 8 787
640 Landbruk 1 602 1 676 1 676 1 713
650 Teknisk drift og anlegg 33 794 30 491 30 091 31 597
660 VAR -15 333 -12 085 -12 085 -12 483
800 Skatt 146 0 0 463
850 Premieavvik -6 070 -3 000 -3 000 -6 187
890 Avskrivninger 0 0 0 0
900 Renter/lån 225 0 0 407
Sum 555 701 563 267 560 397 539 687
Kontoer i skjema 1A og 1B 1 192 46 46 -2 732
Sum fordelt til drift til 1A 556 893 563 313 560 443 536 954
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - investering

Økonomisk oversikt - investering
Note Regnskap 2017 Revidert budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2016
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 5 792 6 000 6 000 8 319
Andre salgsinntekter 0 0 0 -33
Overføringer med krav til motytelse 1 244 6 500 6 500 2 619
Kompensasjon for merverdiavgift 10 867 20 270 20 270 7 840
Statlige overføringer 527 0 0 320
Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 18 430 32 770 32 770 19 065
Utgifter
Lønnsutgifter 643 0 0 24
Sosiale utgifter 198 0 0 6
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 71 929 134 180 123 980 57 170
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 553 0 0 0
Overføringer 10 870 20 520 20 520 7 502
Renteutgifter og omkostninger 13 0 0 9
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 13 84 206 154 700 144 500 64 710
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 16 2 672 0 0 2 655
Utlån 2 634 8 000 8 000 6 453
Kjøp av aksjer og andeler 2 928 2 900 1 500 1 910
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 8 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 8 320 0 0 3 399
Sum finansieringstransaksjoner 8 554 10 900 9 500 14 418
Finansieringsbehov 74 330 132 830 121 230 60 063
Dekket slik:
Bruk av lån 56 567 110 930 110 630 45 316
Salg av aksjer og andeler 49 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 2 586 0 0 5 791
Overført fra driftsregnskapet 2 400 2 400 0 4 200
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 8 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 8 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 8 12 642 19 500 10 600 4 583
Bruk av bundne investeringsfond 8 85 0 0 173
Sum finansiering 74 330 132 830 121 230 60 063
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Sum utgifter kr. 84206 er spesifisert i regnskapsskjema 2B
Tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 2A - investering

Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap 2017 Rev. budsjett 2017 Oppr. budsjett 2017 Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler 84 206 154 700 144 500 64 710
Utlån og forskutteringer 2 634 8 000 8 000 6 453
Kjøp av aksjer og andeler 2 928 2 900 1 500 1 910
Avdrag på lån 2 672 0 0 2 655
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 320 0 0 3 399
Årets finansieringsbehov 92 760 165 600 154 000 79 128
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 56 567 110 930 110 630 45 316
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5 841 6 000 6 000 8 319
Tilskudd til investeringer 527 0 0 320
Kompensasjon for merverdiavgift 10 867 20 270 20 270 7 840
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 831 6 500 6 500 8 410
Andre inntekter 0 0 0 -33
Sum ekstern finansiering 77 633 143 700 143 400 70 173
Overført fra driftsregnskapet 2 400 2 400 0 4 200
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 12 728 19 500 10 600 4 756
Sum finansiering 92 760 165 600 154 000 79 128
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 2B - investering

Regnskapsskjema 2B - investering
Investeringsprosjekt Prosjektnavn Regnskap 2017 Rev. budsjett 2017 Oppr. budsjett 2017
01510 Datautstyr alle etater 2 927 3 000 3 000
01600 Orkide - prosjekt IKT -25 0 0
02127 Fræna ungd.skole - utskifting plater 8 095 7 500 0
02206 Haukås skole - Ny rømningsvei 151 0 0
02213 Sylte skole - forprosjekt 1 671 10 250 0
02218 Jendem skole - forprosjekt 1 538 9 750 15 000
02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn 5 7 500 0
02220 UTGÅR Sylte skole - forprosjekt 0 0 15 000
02221 Ny Haukås skole 658 3 000 3 000
02222 Fræna ungdomsskole - utvendige fasader og drenering 0 0 5 000
02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole 518 1 200 0
02271 Bud barnehage, ventilasjon 154 150 0
02272 Hustad barnehage, ventilasjon 1 663 0 0
02273 Bud barnehage - nytt bygg 70 150 0
03016 Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon 3 498 3 500 3 500
03017 Utstyr institusjonstjenesten 846 1 000 1 000
03110 Nytt kjøkken 2017 4 181 5 000 5 000
03111 Bil - hjelpemiddelsentralen 0 600 600
03363 Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører 1 541 0 0
03370 Hesthovveien - bad 230 0 0
03450 Bolig med vaktdel på Eidem 3 857 3 600 3 600
04000 Tilrettelegging tomter 32 11 100 11 100
04010 Grunnkjøp Hestadholmen 0 600 0
04030 Tomtefelt - Korsmyra 2 078 0 0
04066 Malmefjorden boligfelt, B6 204 0 0
04075 Tornes boligfelt - nord 109 0 0
04080 Hustad bustadfelt 343 0 0
04180 Dalelia III boligfelt 28 0 0
04185 Dalelia IV boligfelt 8 0 0
04420 Industriområde Indre Harøy 10 716 11 300 0
04430 Klargjøring næringsareal 34 5 950 9 750
04460 Holamyra nye industrifelt 137 0 0
04470 Varhol industriområde 2 682 0 0
04480 Urda industrifelt 1 463 0 0
04615 Opprusting kommunale bygg 0 5 000 5 000
04619 Nye Småhus - utleieboliger - Eidem 0 3 400 4 000
05000 Friluftsområder for almennheten 3 0 0
05006 Helsesti Tømmerneset 100 0 0
05031 Basketballbane Fræna ungdomsskole 116 0 0
05033 Lagerbygg Fræna ungdomsskole 5 0 0
05035 Aktivitets- og treningsanlegg Tømmerneset 2 0 0
05037 Farstadsanden 150 800 800
05112 Dekke brynhallen 0 300 300
05311 Kirkejubileum Bud 485 450 250
05351 Utvidelse av gravplass Tornes 0 4 075 5 500
05520 Grunnkjøp Bud 5 0 0
06017 Kartlegging av funksjonell strandsone 0 500 500
06052 Nytt bygg brannstasjonen 45 0 0
06053 Branndetektering i Bud 64 0 0
06054 Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen 81 0 0
06055 Brannsikring tett trehusmiljø - Bjørnsund 1 158 600 0
06056 Brannsikring Bud kirke 0 625 0
06200 Vatn 0 9 000 9 000
06275 VA - Kolberg 951 0 0
06278 Overvann Dalelia 71 0 0
06279 Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt 4 141 0 0
06282 Renseanlegg Bud 11 654 0 0
06300 Avløp 56 22 600 22 600
06318 Avløpsrensing på Tornes 849 0 0
06351 Renseanlegg Eidem 1 266 0 0
06551 Høydebasseng Haukåsen 362 0 0
07610 Trafikksikkerhetstiltak 279 8 000 8 000
07612 Sysselsettingsmidler veg 1 562 1 200 0
07643 Gang- og sykkelveg Brynhallen-Farstad, trinn 2 195 0 0
07644 Gangveg Sandsbukta, trinn 2 1 107 0 0
07645 Gangveg Sandsbukta, trinn 3 37 0 0
07649 Vei fiskerikai Harøysundet 233 0 0
07652 Busslomme ved Hustad skole 309 0 0
07653 Sentervegen 3 310 5 000 5 000
07654 Bussknutepunkt - Elnesvågen 2 419 5 000 5 000
07655 Tettstedprogrammet - PS 90/2016 220 500 500
07657 Gang- og sykkelveg Bud-Bergset 2 154 0 0
07751 Grusing kommunale veier 0 500 500
07753 Asfaltering 1 405 2 000 2 000
Sum investering i anleggsmidler 84 206 154 700 144 500
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.

Økonomisk oversikt - balansen

Økonomisk oversikt - balansen
Note Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER
Faste eiendommer og anlegg 13 770 157 726 965
Utstyr, maskiner og transportmidler 13 26 721 21 952
Utlån 42 969 42 805
Konserninterne langsiktige fordringer 0 0
Aksjer og andeler 6 24 922 24 177
Pensjonsmidler 4, 5 751 622 706 086
Sum anleggsmidler 1 616 391 1 521 986
Kortsiktige fordringer 11 66 646 75 536
Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0
Premieavvik 41 062 43 780
Aksjer og andeler 9 34 287 32 877
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 73 801 68 286
Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 168 972 115 354
Sum omløpsmidler 384 767 335 834
SUM EIENDELER 2001159 1857820
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond 8 63 608 35 994
Bundne driftsfond 8, 14 44 140 19 097
Ubundne investeringsfond 6, 8 88 590 101 232
Bundne investeringsfond 8 7 503 7 268
Regnskapsmessig mindreforbruk 10 23 212 16 295
Regnskapsmessig merforbruk 10 0 0
Udisponert i inv.regnskap 10 0 0
Udekket i inv.regnskap 10 0 0
Kapitalkonto 15 32 059 -9 336
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -1 898 -1 898
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0 0
Sum egenkapital 257213 168651
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 4, 5 921 132 898 010
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 717 158 678 837
Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
Sum langsiktig gjeld 1638291 1576846
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99 421 105 394
Derivater 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
Premieavvik 6 234 6 929
Sum kortsiktig gjeld 105655 112323
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 001 159 1 857 820
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler 3 53 920 45 487
Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 14 -142 1 787
sUM MEMOIAKONTO 53779 47274
Motkonto for memoriakontiene -53779 -47274