Investeringsprosjekt - omtale

Alle tall i hele tusen og inkl. mva.

Investeringsprosjekter - omtale

Investeringsprosjekter - omtale
Prosjektnummer Regnskap 2017 Budsjett endelig 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Avvik
01510 Datautstyr alle etater 2 927 3 000 3 000 -73
01600 Orkide - prosjekt IKT -25 0 0 -25
02127 Fræna ungd.skole - utskifting plater 8 095 7 500 0 595
02206 Haukås skole - Ny rømningsvei 151 0 0 151
02213 Sylte skole - forprosjekt 1 671 10 250 0 -8 579
02218 Jendem skole - forprosjekt 1 538 9 750 15 000 -8 212
02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn 5 7 500 0 -7 495
02220 UTGÅR Sylte skole - forprosjekt 0 0 15 000 0
02221 Ny Haukås skole 658 3 000 3 000 -2 342
02222 Fræna ungdomsskole - utvendige fasader og drenering 0 0 5 000 0
02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole 518 1 200 0 -682
02271 Bud barnehage, ventilasjon 154 150 0 4
02272 Hustad barnehage, ventilasjon 1 663 0 0 1 663
02273 Bud barnehage - nytt bygg 70 150 0 -80
03016 Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon 3 498 3 500 3 500 -2
03017 Utstyr institusjonstjenesten 846 1 000 1 000 -154
03110 Nytt kjøkken 2017 4 181 5 000 5 000 -819
03111 Bil - hjelpemiddelsentralen 0 600 600 -600
03363 Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører 1 541 0 0 1 541
03370 Hesthovveien - bad 230 0 0 230
03450 Bolig med vaktdel på Eidem 3 857 3 600 3 600 257
04000 Tilrettelegging tomter 32 11 100 11 100 -11 068
04010 Grunnkjøp Hestadholmen 0 600 0 -600
04030 Tomtefelt - Korsmyra 2 078 0 0 2 078
04066 Malmefjorden boligfelt, B6 204 0 0 204
04075 Tornes boligfelt - nord 109 0 0 109
04080 Hustad bustadfelt 343 0 0 343
04180 Dalelia III boligfelt 28 0 0 28
04185 Dalelia IV boligfelt 8 0 0 8
04420 Industriområde Indre Harøy 10 716 11 300 0 -584
04430 Klargjøring næringsareal 34 5 950 9 750 -5 916
04460 Holamyra nye industrifelt 137 0 0 137
04470 Varhol industriområde 2 682 0 0 2 682
04480 Urda industrifelt 1 463 0 0 1 463
04615 Opprusting kommunale bygg 0 5 000 5 000 -5 000
04619 Nye Småhus - utleieboliger - Eidem 0 3 400 4 000 -3 400
05000 Friluftsområder for almennheten 3 0 0 3
05006 Helsesti Tømmerneset 100 0 0 100
05031 Basketballbane Fræna ungdomsskole 116 0 0 116
05033 Lagerbygg Fræna ungdomsskole 5 0 0 5
05035 Aktivitets- og treningsanlegg Tømmerneset 2 0 0 2
05037 Farstadsanden 150 800 800 -650
05112 Dekke brynhallen 0 300 300 -300
05311 Kirkejubileum Bud 485 450 250 35
05351 Utvidelse av gravplass Tornes 0 4 075 5 500 -4 075
05520 Grunnkjøp Bud 5 0 0 5
06017 Kartlegging av funksjonell strandsone 0 500 500 -500
06052 Nytt bygg brannstasjonen 45 0 0 45
06053 Branndetektering i Bud 64 0 0 64
06054 Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen 81 0 0 81
06055 Brannsikring tett trehusmiljø - Bjørnsund 1 158 600 0 558
06056 Brannsikring Bud kirke 0 625 0 -625
06200 Vatn 0 9 000 9 000 -9 000
06275 VA - Kolberg 951 0 0 951
06278 Overvann Dalelia 71 0 0 71
06279 Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt 4 141 0 0 4 141
06282 Renseanlegg Bud 11 654 0 0 11 654
06300 Avløp 56 22 600 22 600 -22 544
06318 Avløpsrensing på Tornes 849 0 0 849
06351 Renseanlegg Eidem 1 266 0 0 1 266
06551 Høydebasseng Haukåsen 362 0 0 362
07610 Trafikksikkerhetstiltak 279 8 000 8 000 -7 721
07612 Sysselsettingsmidler veg 1 562 1 200 0 362
07643 Gang- og sykkelveg Brynhallen-Farstad, trinn 2 195 0 0 195
07644 Gangveg Sandsbukta, trinn 2 1 107 0 0 1 107
07645 Gangveg Sandsbukta, trinn 3 37 0 0 37
07649 Vei fiskerikai Harøysundet 233 0 0 233
07652 Busslomme ved Hustad skole 309 0 0 309
07653 Sentervegen 3 310 5 000 5 000 -1 690
07654 Bussknutepunkt - Elnesvågen 2 419 5 000 5 000 -2 581
07655 Tettstedprogrammet - PS 90/2016 220 500 500 -280
07657 Gang- og sykkelveg Bud-Bergset 2 154 0 0 2 154
07751 Grusing kommunale veier 0 500 500 -500
07753 Asfaltering 1 405 2 000 2 000 -595
Sum investering i anleggsmidler 84 206 154 700 144 500 -70 494
Dette er en oversikt som spesifiserer alle prosjekter i investeringsregnskapet det er bevilget og brukt penger på i 2016. Tallene finnes igjen på regnskapsoversikt Investering sum utgifter - foran i rapporten.

Prosjekt 02213 Sylte skole. Avviket her utgjør 8,6 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektering av nybygget ble sluttført i november 2017. Byggestart var planlagt samme år. Ettersom oppstart av byggearbeidet ble utsatt, ble mindreforbruket i 2017 betydelig for dette prosjektet.


Prosjekt 02218 Jendem skole. Avviket her utgjør 8,2 mill. kroner i mindreforbruk. I opprinnelig plan hadde en forutsatt oppstart av byggearbeidet i 2017, og en del av investeringskostnaden til nybygg ble lagt inn i investeringsbudsjettet nevnte år. Arbeidet kom ikke i gang som planlagt, og det ble derfor et mindreforbruk på dette prosjektet.

Prosjekt 02219 Jendem skole - kjøp grunn. Avviket her utgjør 7,5 mill. kroner i mindreforbruk. Det ble gjennomført forhandlinger med grunneier. Anskaffelsen ble ikke gjennomført som planlagt i 2017.

Prosjekt 02221 Ny Haukås skole. Avviket her utgjør 2,3 mill. kroner i mindreforbruk. Pga kapasitet kom ikke dette arbeidet i gang før mai 2017. WSP er engasjert i arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Prosessen er utsatt iht politisk vedtak.

Prosjekt 02127 Utskifting av plater på Fræna ungdomsskole (2017). Avviket her lyder på 600 tusen i merforbruk. Dette på grunn av følgende tillegg: inventar fra Grande Trevare-hvitevarer fra Miele-Caverion vedr ventilasjon-Midthaug AS rekkverk-Græsdal AS gjerder og bom-Triangel Security AS kameraovervåking-Murmester Terje Kvalvaag AS oppussing av murvegg v/utv hovedtrapp-Arkeoplan AS vedr lysskilt-Gammelsæter maskin AS graving v/bom-HTL Elektro AS vedr signaler og strøm til bom samt kameraer.

Prosjekt 2213/2218/2220/2224 - prosjektering Jendem og Sylte skoler: Prosjektering ble igangsatt høsten 2016 og beregnes sluttført for begge byggene medio september 2017. Begge skolebyggene ble ferdig prosjektert i 2017.

Prosjekt 02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole. Arbeidene ble påbegynt i 2017 og sluttføres våren 2018.

Prosjekt 02272 Hustad barnehage ventilasjon. Dette er et prosjekt som går inn under samlebevilgningen på vedlikehold.

Prosjekt 03016Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon. Omtrent på bevilgning og overlevering skjer 16.03.2018. Sluttoppgjør ikke fullført så prosjektet har en usikker sluttsum fortsatt.

Prosjekt 03110 Nytt kjøkken i 2017. her ble det mye endringer gjennom året og kommunen landet på en løsning sammen med fylkeskommunen. Her ble det et mindreforbruk på 800 tusen kroner til slutt.

Prosjekt 03111 Bil - hjelpemiddelsentralen. Det ble ikke brukt penger på dette prosjektet i 2017 men alt er klart og bilen blir levert tidlig i 2018. Årsaken til forsinkelsen er at leverandøren ikke klarte å levere i tide. Beløpet må budsjetteres på nytt i 2018.

Prosjekt 03363 Farstad omsorgssenter. Arbeid utført i henhold til planer. Her er finansiering samleposten til vedlikehold.

Prosjekt 03450 Bolig med vaktdel på Eidem. Gjennomført i henhold til plan men merforbruk på 250 tusen kroner. Dette skyldes at bekk måtte legges i rør, parkeringsplassen måtte utvides noe og ekstra utgifter i forbindelse med asfaltering, rekkverk og belysning.

Prosjekt 04000 Tilrettelegging boligfelt. Her er det kun brukt 2,7 mill. kroner av en bevilgning på 11,1 mill. kroner. Korsmyra er godt i gang og er ferdig til våren. På Tornes har det skjedd et grunnkjøp. Malmefjorden B6 er snart klart for å legges ut på Doffin.

Prosjekt 04420 Industriområde Indre Harøy (2017). et ble flyttet kr. 3,8 mill fra klargjøring næringsareal til denne posten, da det ble foretatt oppgjør til Viken Pukkverk for tidligere utfyllt industriareal langs vegen på Indre Harøy. Dette oppgjøret ble foretatt et år før opprinnelig satt opp i økonomiplanen.

Prosjekt 4430 Klargjøring næringsareal (2017): Denne posten var en samlepost for klargjørings av næringsareal. I regnskapet er hvært enkelt prosjekt spesifisert på h.h.v. Industriområde Indre Harøy, Varhol Industriområde, Urda Industrifelt og veg fiskerikai Harøysund. Sum Utgifter på disse er kr. 4.515.443, noe som gir et samlet avvik på 1,4 mill. kroner (mindreforbruk) Dette skyldes i hovedsak at reguleringsarbeid , prosjektering og opparbeiding på Holamyra II stoppet opp på grunn av at fylket/Statens Vegvesen krever ny kryssløsning Fv64/Tommervegen før de godkjenner ytterligere utviding i Holamyra. Videre står det igjen noe på sluttføring på Varhol og i Urda.

Prosjekt 4480 Urdavegen fikk en ugift på 1,4 mill. kroner. Dette dekkes inn av prosjekt 04430 ovenfor.

Prosjekt 04615 Opprustning kommunale bygg. Bevilgningen lyser på 5 mill. kroner og utgiftene er ført på det enkelte prosjekt. Pengene er brukt opp på de vedtatte formål.

Prosjekt 4619: Nye småhus ble ikke realisert i 2017 heller. men nå er graveentreprisen ute på tilbud. Ny bevilgning gitt for 2018.

Kultursektoren. Prosjekt 5000, 5006, 5031, 5033, 5035, 5037, 5112, 5311,5351, 5520 Dette gjelder flere idrettsanlegg og baner.

Baskeballbanen er nå ferdig. Bevilgning gitt i fjor (2016).

På prosjekt for kirkejubileum ble det et merforbruk etter en tilleggsbevilgning i året. Tidligere hadde det vært startet et prosjekt med å lage en parkeringsplass som ble forlatt og som det nå måtte ryddes i. En god del av de massene som var tømt der, måtte fjernes p.g.a. at steinene var alt for store, til at de kunne brukes til å bygge den plassen som var avtalt.

Tornes Gravsted : Ble ikke påbegynt før nå i 2018.

Dekke brynhallen. Her er det bevilget 300 tusen kroner og brukt kroner null. Investering satt av som kommunens andel i spillemiddelsøknad for 2017. Det ble ikke søkt om spillemidler for dette prosjektet i 2017 da renoveringsbehovet viste seg å bli større enn antatt. Det arbeides med denne saken nå inn i det nye året.

Prosjektet ute på Farstadsanden (5037) er så smått kommet i gang. Her er det vegvesenet som kjører løpet. Rådmannen antar at prosjektet skyter fart i 2018. Ny bevilgning er gitt for 2018.

Prosjekt 6017 Kartlegging av funksjonell strandsone er ikke kommet i gang. kartlegging vil bli utført i 2018.

Prosjekt 06300 og 06200 Vann og avløp: Det ble bevilget 31,6 mill. kroner til dette formålet i 2017 og det er brukt 19,4 mill. kroner til formålet i 2017. Prosjektene 06278, 06318, 06551 er nå ferdigstilt. De andre prosjektene pågår.

Prosjekt 07610 Trafikksikkerhetstiltak. Her er det bevilget 8 mill. kroner i 2017. Det ble brukt samlet noe over 4 mill. på slike prosjekt i 2017. Prosjektet gngvei Bud - Bergset er under arbeid. Ny bevilgning gitt for 2018.

Prosjekt 07654 Bussknutepunkt - Elnesvågen. Her er det brukt 2,4 mill. kroner av en bevilgning på 5 mill. kroner. Vei, vann og avøp er ferdig. Oppholdsrom gjenstår.

Prosjekt 7655 Tettstadprogrammet PS 90/2016: Kommunen har satt i gang et 4-årig prosjekt for å utvikle Elnesvågen som et fremtidsrettet kommunesenter. 2017 var oppstartsåret, og midlene ble brukt til prosjektledelse, kurs/konferanse for folkevalgte og administrasjon, og til forberedelse av parallelloppdraget som skal gjennomføres i 2018.

Prosjekt 07751 Grusing. bevilgning på 0,5 mill. kroner men ikke bokførte utgifter på dette prosjektet. årsaken er at alle utgiftene er belastet driftsregnskapet.

prosjekt 07753 Asfaltering. Det ble bevilget 2 mill. kroner og det er brukt 1,4 mill. kroner. Planlagt arbeid er utført og det ble et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner på dette prosjektet.


Rådmannens sluttkommentar:

Det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring på Fræna kommunes investeringsprosjekt. Vi er i gang og det blir gjort fremskritt. Vi har likevel en jobb og gjøre og arbeidet som er startet opp vil bli videreført inn i 2018.