Fond

Disposisjonsfond

Fræna kommune har 63,6 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2017. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Sammen med årets overskudd på 23,2 mill. kroner har Fræna kommune nå bygget opp et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på mer enn 2 %. Hvis kommunestyret vedtar å sette av årets overskudd til disposisjonsfondet vil fondet våren 2018 utgjøre 86,8 mill. kroner. Disposisjonsfondet vil da utgjøre 10,9 % av driftsinntektene.

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5 % vil da være nådd med god margin ved godkjenning av regnskapet 2017 våren 2018.

I prosent av brutto driftsinntekter

Utvikling av disposisjonsfondet - Fræna kommune - før disponering av årets resultat

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 44,1 mill. kroner per 31.12.2017. Dette er en økning på 25 mill. kroner fra i fjor. Da skal vi være obs på at 22 mill. kroner av økningen gjelder Hustadvika kommune.Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler.

Ubundne investeringsfond utgjør 88,6 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 13 mill. kroner i 2017. Disse midlene er tilgjengelige kun for investeringer, men det må da forutsettes at dette innebærer mer rasjonell og effektiv drift. En stor post av bruk 2017 gjelder Indre Harøy. Denne posten er det ment å tilbakeføre fondet hvis salg av området går i orden.

Selvkostfondene har økt noe i 2017, men økningen er moderat. Samlet utgjør disse 4,6 mill. kroner per 31.12. 2017. På slam har kommunen dratt med seg et fremførbart underskudd. Dette er redusert med 1,6 mill. kroner i 2017 og utgjør nå kun 0,2 mill. kroner. I note 14 til regnskapet finnes flere detaljer.