Finansrapport

Gjeld 31.12.2017

Gjeld 31.12.2017
Gjeld per 31.12.2017
Långiver Produkt Saldo 31.12.2017 Durasjon Renter per 31.12.2017 Bindingstid
Kommunalbanken 2001.0367 Fast -17 444 0,60 2,96 21.08.2018
Kommunalbanken 2008.0551 Fast -41 487 7,00 2,41 24.09.2025
Kommunalbanken 2017 - 0188 Flytende -100 000 0,20 1,17 18.03.2020
Kommunalbanken 2017 - 0466 Flytende -136 000 0,20 1,22 17.03.2021
Husbanken 14 629378 2 Flytende -56 310 0,20 2,07 Mange lån
KLP Forsikring 8317502666 Fast -12 667 2,70 3,90 01.12.2020
KLP Kommunekreditt Fast -33 250 2,10 1,69 12.02.2020
Nordea…232 Flytende -151 000 0,20 1,21 19.09.2018
Danske bank 16/19 FRN Flytende -169 000 0,20 1,36 18.09.2019
Renteswap Danske bank Fast -60 000 8,10 1,50 16.09.2026
Renteswap DNB Fast -60 000 8,10 1,54 16.09.2026
Renteswap Danske bank Nibor 60 000 0,20 0,87 16.09.2026
Renteswap DNB Nibor 60 000 0,20 0,87 16.09.2026
um -717158 2,20

Kommentar

Tabellen ovenfor viser kommunens gjeld per 31.12.17, samt en beregning av gjeld uten rentesikring. I tillegg vises en tabell som viser kommunens gjeld slik Riksrevisjonen mener er mest informativt.

Gjeldsrenten til Fræna kommune er beregnet å utgjøre 1,53 % i 2017. I 2016 var snitt gjeldsrente 1,75 %. Reduksjonen skyldes at kommunen i 2016 refinansierte en betydelig del av gjelden og nå er helårsvirkningen tydelig. Gjennom refinansiering og nytt opptak av lån ble andelen fastrente redusert med omlag 135 mill. kroner. Kommunen inngikk i 2016 to rentebytteavtaler (swap-avtaler) på samlet 120 mill. kroner for å motvirke denne situasjonen. Rentebytteavtalene går i 10 år og renten er bundet på i snitt 1,52 %. Gjeld uten rentesikring i Fræna kommune utgjør etter dette 215 mill. kroner ved årsskiftet. Andel gjeld ikke rentesikret anses ikke å være høy.

Gjelden er økt med 38 mill. kroner siden årsskiftet. Ubrukte lånemidler utgjør 53,9 mill. kroner ved årsskiftet, som er en økning på 8,4 mill. kroner fra året før.

Stresstest - Fræna kommune - 2017 tall

Stresstest - Fræna kommune - 2017 tall
Balanse % Balanse 31.12. Endrings- parameter Beregnet tap
Gjeld med p.t. rente 30% 216 2,00 % 4,3
Gjeld med flytende rente 38% 276 0 0,0
Gjeld med fast rente 31 225 0 0
Finanspassiva 100 % 717 4,3
Innskudd i bank og korte pengem. 61 % 169 2,00 % -3,4
Anleggsobligasjoner 0 % 0
Norske omløpsobligasjoner 27% 75 2,00 % 1,5
Utenl. omløpsobligasjoner 0 % 0
Fast eiendom 0 % 0
Norske aksjer 6 % 17 30 % 5,1
Utenl. aksjer 6 % 16 20,00 % 3,2
Netto valutaeksponering 0 0,0
Finansaktiva 100 % 277 2,00 % 9,8
Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva 6,4
Mulig tap vil utgjøre : 10,7
Tallene i balansen er per 31.12.2017
Gjeld med flytende rente er netto gjeld etter at VAR-gjeld og gjeld med rentekompensasjon er trukket fra.
Renten forutsetter å stige med 2 %
Aksjene forutsettes å falle med henholdsvis 30 % og 20 % for norske og utenlandske aksjer

Kommentarer til stresstesten

Beregningen ovenfor viser hvilket potensiale for tap som ligger i kommunens portefølje med de lånebetingelser og plasseringer kommunen hadde per 31.12.2017. Beløpet har steget ubetydelig fra i fjor og utgjør nå 10,7 mill. kroner. Stresstesten viser en tenkt situasjon. Med virkning av de parametre som er lagt inn, vil kommunen kunne få et tap på nær 10 mill. kroner. Erfaring viser at slike år kan komme, selv om avkastningen over tid har vist seg å være god, og over tid også betydelig bedre enn bankinnskudd. Fræna kommune har gjennom rentebytteavtaler, rentekompensasjonsordningen og en andel fast rente sikret seg mot de største svingningene. Fræna kommune har også de siste årene bygget et betydelig disposisjonsfond som er en viktig buffer hvis en slik sitiasjon skulle oppstå. Rådmannen mener Fræna kommune ikke utsetter seg selv for en vesentlig finansiell risiko.

Fræna kommune har spredd sine plasseringer på to forvaltere. I tillegg er plasseringne fordelt mellom norske og globale aksjer (se stresstest). Alle plasseringer er i henhold til kommunens finansreglement. Selv om det er gjennomført konkrete og gode tiltak for begrensning av risko vil det alltid være en risiko for tap år om annet på slike plasseringer. Erfaring viser likevel at avkastningen på sikt er betydelig bedre enn plassering i bank. Stresstesten viser videre at potensielt tap er begrenset som følge av spredning i aktivaklasser og kommunens sikringstiltak. Det er et viktig moment i denne sammenheng at kommunen per 31.12.2017 har et betydelig disposisjonsfond til å møte eventuelle svingninger i avkastning.


Fondsforvaltning 2017

Fondsforvaltning 2017
Verdi 1.1.2017 verdi 31.12.2017 Avkastning 2017
Pareto 53392 56149 2757
Carnegie 48798 52775 3977
SUM 102190 108924 6734
Spesifikasjon -
Kontanter -
Carnegie 1000 606
Pareto 26 229
Obligasjoner -
Carnegie 32708 34889
Pareto 35579 38912
Aksjer
Carnegie 15090 17280
Pareto 17786 17008
SUM 102190 108924 6734
Tallene er hentet fra balansen per 31.12.2017

Kommentarer

Fræna kommunes fondsforvaltning har i 2017 vist et tilfredsstillende resultat. Avkastningen utgjør 6,7 mill. kroner. Avkastningen utgjør 6,6 %. Dette er betydelig bedre enn de to foregående år, da avkastningen kun lå på 2,8 %. For rapporteringsåret 2017 er det nå imidlertid Carnegie som leverer best resultat. Det var opprinnelig budsjettert med en avkastning på 5 mill. kroner som i revidert budsjett ble justert ned til 4 mill. kroner.

Gjeld uten rentesikring

Gjeld uten rentesikring
Sum gjeld -717158 Andel %
Fratrukket gjeld under kompensasjonsordning 85776 12
Gjeld på VAR området 190945 27
Gjeld med fast rente 224848 31
Gjeld uten rentesikring -215589 30

Gjeld - Riksrevisjonens presentasjon

Gjeld - Riksrevisjonens presentasjon
Sum gjeld -717158
Formidlingslån 56310
Ubrukte lånemidler 53920
Korrigert gjeld (Riksrevisjonen) -606928

Likviditeten

Likviditeten er ytterligere forbedret i 2017. I snitt gjennom året har det stått 141 mill. kroner på konto. Per 31.12.17 er saldoen 168 mill. kroner. Forbedret likviditet skyldes overskudd i driften, ubrukte lånemidler og fondsavsetninger. Også her må en være obs. på at Hustadvika sitt fond på 22 mill. kroner er inkludert i Fræna kommunes tall.

Premieavviket utgjør 34,8 mill. kroner ved årsskiftet. Det er en reduksjon på 1,1 mill. kroner fra 2016.

Fræna kommunes arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) utgjør 279 mill. kroner ved årets slutt. Det er en økning på 55,6 mill. kroner i løpet av 2017. Igjen er det verdt å nevne at Hustadvika kommune utgjør 22 mill. kroner av denne økningen.

Samlet viser disse nøkkeltallene at Fræna kommune nå har en god likviditet og at den også i 2017 er bedret.

Alle tall i hele tusen

Arbeidskapital 31.12. - Fræna kommune