Avdrag, renter og lånegjeld

Avdrag på gjeld utgjør 24 mill. kroner i 2017. Dette er innenfor kravet om minsteavdrag etter kommunelovens bestemmelser. Kommunestyret har vedtatt å bruke minsteavdrag fra 2015, og låneavtalene blir på sikt justert etter dette. Renteutgiftene utgjør 11,6 mill. kroner og det er en nedgang på 1,3 mill. kroner fra 2016. Renten har vært lave også gjennom hele 2017 og det er ikke forventet store endringer i 2018, selv om mange mener at renten nå skal opp. I 2016 har rådmannen gjennomført en betydelig refinansiering av gjelden, dette har medført lavere renteutgifter for Fræna kommune. Samlet årseffekt av dette tiltaket gir seg nå utslag i regnskapet. Rådmannen viser ellers til finansrapporten som har flere opplysninger om renter og avdrag.

Lånegjelden utgjør nå 717,1 mill. kroner. Korrigert gjeld etter Riksrevisjonens definisjon (redusert med utlån og ubrukte lånemidler), utgjør 620,4 mill. kroner. Dette tilsvarer 73 % av driftsinntekter i 2017. Gjelden utgjorde 75 % av brutto driftsinntekter i 2016, i 2015 utgjorde gjelden 78 % av inntektene. I 2013 var snittet 76 % på landsbasis.

Netto lånegjeld per innbygger utgjorde kr 64234 (62732) i 2017, mens snittet for kommunene i Møre og Romsdal var på kr. 67243 samme år.

Som en følge av Fræna kommunes økonomiske situasjon og tidligere registrering i ROBEK-registeret, er det ikke foretatt store investeringer de siste årene. Det er behov for større investeringer i både innenfor skole og helse- og omsorgssektoren. Dette vil ventelig øke gjelden i økonomiplanperioden, og kommunen må ta høyde for økte finansutgifter. Det må derfor skapes et økonomisk handlingsrom som sikrer inndekningen av disse. Det er ikke et mål i seg selv at kommunen skal ha så lav gjeld som mulig, hvis det samtidig betyr at kommunen ikke ivaretar nødvendige utbygginger og/eller vedlikehold av bygningsmassen.

Riksrevisjonen har nylig gjort en undersøkelse av kommunens låneopptak og gjeldsbelastning. I denne undersøkelsen går det frem at kommuner med høyt gjeldsnivå, svakt driftsresultat og lavt disposisjonsfond vil ha et lite økonomisk handlingsrom. Fræna kommune har nå bygd et tilfredstillende disposisjonsfond, netto driftsresultat er meget godt og lånegjelden er ikke unormalt høy i forhold til kommunens inntekter.

Tall i kroner. Moldes tall er fr 2016.

Lånegjeld per innbygger 2017