• Forside
  • Organisasjonskart og årshjul

Organisasjonskart og årshjul

Administrativ organisering av kommunen

Rådmann Anders Skipenes er kommunens øverste administrative leder.

Kommunen er organisert med resultatenheter som har ansvar for alle tjenester ut mot innbyggerne. I tillegg er felles stabs- og støttefunksjoner som økonomi, IKT, planarbeid, personalarbeid, politisk sekretariat m.v. dekt opp sentralt.

I september 2016 gjorde rådmannen noen endringer i denne organiseringen, både når det gjelder rådmannens stab og kommunalsjefenes portefølje av enheter.

Flyktningetjenesten og forvaltningskontoret ble lagt inn som enheter under kommunalsjef Arild Kjersem. Samtidig ble helse og familie også lagt inn i Kjersem sin portefølje, som i større grad ble mer rendyrket innenfor helse og omsorg.

Teknisk forvaltning og landbruk ble samlet med teknisk drift og anlegg under kommunalsjef Odd Eirik Bergheim. Bergheim overtok også ansvaret for Bjørnsund leirskole, og hans portefølje ble rendyrket i sterkere grad enn det som var tilfelle.

Rådmannen og to kommunalsjefer utgjør kommunens sentrale ledelse, og står for koordinering, utvikling og planlegging. De skal i tillegg følge opp, kontrollere og rapportere tilbake til det folkevalgte leddet.

Rådmannens strategisk ledergruppe består av kommunalsjefene, økonomisjefen, personalsjefen og kommuneplanleggeren.

Årshjulet for 2016

Årshjulet viser økonomiplanprosessen sine mest sentrale aktivitetene gjennom året fordelt på tre tertial, se egen figur.

Året er delt inn i tre tertial, der første tertial (januar til april) har hovedfokus på evaluering av foregående år. Regnskapet skal avsluttes og rapporteres, og administrasjonen utarbeider årsmelding og årsregnskap. I andre tertial (mai til august) jobbes det med forbedringer, og i tredje tertial treffes det beslutninger om handlingsplan, økonomiplan og budsjett for kommende år.

Dialogmøter

For å legge til rette for en god økonomiplanprosess, arrangeres det dialogmøter hvert år. Dialogmøtene skal være en arena der folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan diskutere hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse kan nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.

Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser er også en sentral aktivitet i økonomiplanprosessen.