Note 8 - Fond

Alle tall i hele tusen.
Fond i balansen IB 1.1.2016 Bruk Avsatt UB 31.12.2016 Endring 2016
Disposisjonsfond 7 140 200 -29 054 35 994 28 854
Bundne driftsfond 19 464 7 013 -6 646 19 097 -367
Ubundne investeringsfond 105 808 4 583 0 101 225 -4 583
Bundne investeringsfond 4 048 173 -3 399 7 274 3 226
Sum 136 460 11 969 -39 099 163 590 27 130
Oversikt over utviklingen i ulike fond.