Note 5 - Pensjon Statens pensjonskasse (SPK)

Alle tall i hele tusen.
Årets netto pensjonskostnad 2016 2015
Årets opptjening 7 245 7 465
Rentekostnad 4 563 4 718
Brutto pensjonskostnad 11 808 12 183
Forventet avkastning -3 544 -4 370
Netto pensjonskostnad 8 264 7 813
Sum amortifisert premieavvik -585 -740
Avrekning for tidlegare år 0 0
Administrasjonskostnad 236 236
Samlet kostnad (inkl. adm.) 7 915 7 309
Årets premieavvik 2016 2015
Betalt premie (inkl. adm) 8 888 9 132
Avrekning for tidlegare år 0
Administrasjonskostnad -236 -236
Netto pensjonskostnad -8 264 -7 813
Premieavvik 387 1 083
Pensjonsforpliktelse 31.12.2016 31.12.2015
Brutto påløpt forpliktelse 125 887 130 124
Pensjonsmidler -90 298 -109 286
Netto forpliktelse før arb.giv.avgift 35 589 20 838
Spesifisert pensjonsforpliktelse (gjeld) 2016 2015
Brutto påløpte forpliktelse 01.01 130 124 157 303
Årets opptjening 7 245 7 465
Rentekostnad 4 563 4 718
Utbetalinger
Amortisering estimatavvik - forpliktelse -16 045 -39 362
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31.12 125 887 130 124
Gjenstående amortisering - forpliktelser 0 0
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 estimat full amortisering 125 887 130 124
Spesifisert pensjonsmidler (eiendeler) 2016 2015
Brutto pensjonsmidler 01.01 109 286 113 435
Forfalt premie (inkl. admin.) 8 888 9 132
Administrasjonskostnad -236 -236
Utbetalinger 0 0
Forventet avkastning 3 544 4 370
Amortisering estimatavvik - midler -31 183 -17 415
Brutto pensjonsmidler 31.12 90 298 109 286
Gjenstående amortisering - pensjonsmidler 0 0
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering 90 298 109 286
Amortisering av premieavvik 2016 2015
Beregnet premieavvik året før 1 083 -1 637
Amort. av fjorårets premieavvik 155 -234
Amortisering av premieavvik fra tidligere år -740 -506
Sum amortisert premieavvik til føring -585 -740
Beregningsforutsetninger 2016 2015
Forventet avskastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,35 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 %
Reglende for amortiseringstid er:
2002 - 2010 15 år
2011 - 2013 10 år
2014 - 7 år
Oversikt over pensjonsforpliktelser i Statens pensjonskasse (SPK)