Note 4 - Pensjon KLP

Alle tall i hele tusen.
Årets netto pensjonskostnad 2016 2015
Årets opptjening 31 755 29 879
Rentekostnad 29 223 27 197
Brutto pensjonskostnad 60 978 57 076
Forventet avkastning -26 715 -25 250
Netto pensjonskostnad 34 263 31 826
Sum amortifisert premieavvik 5 659 5 896
Administrasjonskostnad 2 409 2 529
Samlet kostnad (inkl. adm.) 42 330 40 250
Årets premieavvik 2016 2015
Betalt premie (inkl. adm) 41 829 32 694
Administrasjonskostnad -2 409 -2 529
Netto pensjonskostnad -34 263 -31 826
Premieavvik 5 157 -1 660
Pensjonsforpliktelse 31.12.2016 31.12.2015
Brutto påløpt forpliktelse 748 406 696 626
Pensjonsmidler 615 788 572 844
Netto forpliktelse før arb.giv.avgift 132 618 123 782
Spesifisert brutto pensjonsforpliktelse 2016 2015
Brutto påløpte forpliktelse 01.01 696 626 649 397
Årets opptjening 31 755 29 879
Rentekostnad 29 223 27 197
Utbetalinger -22 777 -21 014
Amortisering estimatavvik - forpliktelse 13 579 11 166
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31.12 748 406 696 626
Gjenstående amortisering - forpliktelser 0 0
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 estimat full amortisering 748 406 696 626
Spesifisert pensjonsmidler 2016 2015
Brutto pensjonsmidler 01.01 572 844 528 689
Betalt premie (inkl. admin.) 41 829 32 694
Administrasjonskostnad -2 409 -2 529
Utbetalinger -22 777 -21 014
Forventet avkastning 26 715 25 250
Amortisering estimatavvik - midler -414 9 753
Brutto pensjonsmidler 31.12 615 788 572 844
Gjenstående amortisering - pensjonsmidler 0 0
Brutto pensjonsmidler 31.12 - estimat full amortisering 615 788 572 844
Amortisering av premieavvik 2016 2015
Beregnet premieavvik året før -1 660 15 728
Amort. av fjorårets premieavvik -237 2 247
Amortisering av premieavvik fra tidligere år 5 896 3 649
Sum amortisert premieavvik til føring 5 659 5 896
Beregningsforutsetninger 2016 2015
Forventet avskastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,35 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G-regulering 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering 2,20 % 2,20 %
Medlemsstatus 2016 2015
Antall aktive 770 652
Antall oppsatte 739 759
Antall pensjoner 456 434
Gjennomsnitts pensjonsgrunnlag(kroner) 308 806 342 957
Gjennomsnitts alder 44,03 46,11
Gjennomsnitts tjenestetid 9,22 10,45
Reglende for amortiseringstid er:
2002 - 2010 15 år
2011 - 2013 10 år
2014 - 7 år
Oversikt over Fræna kommune sine pensjonsforpliktelser (KLP)