Note 3 - Arbeidskapitalen

Alle tall i hele tusen.
Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015
Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 781 720 734 173 729 939 744 532
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 19 065 27 274 23 530 25 771
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 56 343 65 235 57 900 49 351
Sum anskaffelse av midler 857 128 826 682 811 369 819 654
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 718 263 682 919 682 225 680 012
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 64 702 84 725 69 150 58 251
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 46 180 49 942 50 942 46 619
Sum anvendelse av midler 829 145 817 586 802 317 784 882
Anskaffelse - anvendelse av midler 27 983 9 096 9 052 34 772
Endring i ubrukte lånemidler 8 357 0 0 7 831
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 36 340 9 096 9 052 42 603
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 55 394 29 904 12 122 40 955
Bruk av avsetninger 27 411 20 808 3 070 6 183
Til avsetning senere år 0 0 0 0
Netto avsetninger 27 983 9 096 9 052 34 772
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 35 373 34 583 8 713 34 490
Interne utgifter mv 35 373 34 583 8 713 34 490
Netto interne overføringer 0 0 0 0
Regnskap 2016 Regnskap 2015
Oversikt endring arbeidskapital
Omløpsmidler
Endring betalingsmidler 38 871 51 886
Endring ihendehaverobl og sertifikater 2 565 65 722
Endring kortsiktige fordringer 2 144 5 582
Endring premieavvik -660 -5 841
Endring aksjer og andeler 321 -73 592
Endring omløpsmidler 43 240 43 757
Kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld -6 900 -1 154
Endring arbeidskapital 36 340 42 603
Denne oversikten viser endring arbeidskapital i 2016. Arbeidskapitalen utvikler seg positivt. Det betyr bedret likviditet i kommunen.