Note 14 - Gebyrfinansiert selvkosttjenester - etterkalkyle for 2016

Kommentarer

Tabellen nedenfor viser etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet.

I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2016 var denne lik 1,66 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet, bør kommunen ha målsetting om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.

Alle tall i hele kroner.

Samlet etterkalkyle 2016

Samlet etterkalkyle 2016
2016 Etterkalkyle selvkost Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt
Gebyrinntekter 16 922 382 9 945 190 14 152 876 2 019 834 43 040 282
Øvrige driftsinntekter 86 489 11 653 0 0 98 142
Driftsinntekter 17 008 871 9 956 843 14 152 876 2 019 834 43 138 424
Direkte driftsutgifter 11 238 356 8 492 402 12 314 280 2 356 953 34 401 991
Avskrivningskostnad 4 334 915 2 607 985 0 0 6 942 900
Kalkulatorisk rente (1,68 %) 1 820 187 1 193 766 0 0 3 013 953
Indirekte netto driftsutgifter 424 600 354 223 304 496 192 622 1 275 940
Indirekte avskrivningskostnad 8 795 7 304 4 380 2 495 22 974
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %) 1 134 869 430 217 2 649
Driftskostnader 17 827 986 12 656 549 12 623 586 2 552 287 45 660 407
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle -450 479 -517 000 0 0 -967 479
Resultat -1 269 594 -3 216 706 1 529 290 -532 453 -3 489 462
Kostnadsdekning i % 95,4 % 78,7 % 112,1 % 79,1 % 94,5 %
Selvkostfond 01.01 1 957 159 3 918 204 0 0 5 875 363
+ Avsetning til selvkostfond 0 0 1 275 014 0 1 275 014
- Bruk av selvkostfond -1 269 594 -3 216 706 0 0 -4 486 300
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %) 22 269 38 898 8 595 0 69 762
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 709 833 740 396 1 283 609 0 2 733 838
Fremførbart underskudd 01.01 0 0 -254 276 -1 229 232 -1 483 508
+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 0 254 276 0 254 276
- Underskudd til fremføring 0 0 0 -532 453 -532 453
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 %) 0 0 0 -25 184 -25 184
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) 0 0 0 -1 786 869 -1 786 869
Gebyrinntekter 16 922 382 9 945 190 14 152 876 2 019 834 43 040 282
Gebyrgrunnlag 17 291 018 12 127 896 12 623 586 2 552 287 44 594 786
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 97,9 % 82,0 % 112,1 % 79,1 % 96,5 %
Normalgebyr Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva. 3 513 3 124 3 491 1 129 11 257
Normalgebyr inklusiv mva. 4 391 3 905 4 364 1 411 14 071
Alle tall i hele kroner.
2016 Etterkalkyle selvkost Feiing Totalt
Gebyrinntekter 2 006 120 2 006 120
Øvrige driftsinntekter 159 629 159 629
Driftsinntekter 2 165 749 2 165 749
Direkte driftsutgifter 1 923 221 1 923 221
Indirekte netto driftsutgifter 278 251 278 251
Indirekte avskrivningskostnad 7 279 7 279
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %) 738 738
Driftskostnader 2 209 489 2 209 489
Resultat -43 740 -43 740
Kostnadsdekning i % 98,0 % 98,0 %
Selvkostfond 01.01 199 048 199 048
- Bruk av selvkostfond -43 740 -43 740
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %) 2 984 2 984
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 158 292 158 292
Gebyrinntekter 2 006 120 2 006 120
Gebyrgrunnlag 2 049 860 2 049 860
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 97,9 % 97,9 %
Normalgebyr Feiing Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva. 366 366
Normalgebyr inklusiv mva. 458 458