Note 13 - Anleggsmidler avgang/tilgang og avskrivning

Alle tall i hele tusen.
Anleggsgruppe IB 1.1.2016 Tilgang Avgang Avskrivninger UB 31.12.2016
Person, vare- og lastebiler 1 012 2 832 204 3 640
Maskiner/Utstyr 497 132 365
Brannbiler og pumper 3 867 320 3 547
Verktøy, utstyr, inventar 4 251 1 000 578 4 673
IKT-utstyr, kontormaskiner 10 402 2 849 3 524 9 727
Boliger 62 231 1 960 2 387 61 804
Skoler og barnehager 179 253 17 256 6362 190145
Idrettshaller 9 319 560 570 9 309
Forretningsbygg 117 5 113
Kulturbygg 382 15 367
Aldershjem og institusjoner 81 479 2 114 79 365
Brannstasjoner / versksted 4 170 117 4 053
Renseablegg og pumpestasjoner 17 151 5 432 1 782 20 802
Ledningsnett 158 079 7 391 5 259 160 210
Veier 85 542 13 068 2 511 96 098
Parkeringsplasser o. l 241 957 12 1 186
Uteområder/anlegg 753 2 664 8 3 410
Hamner og kaier 40 945 870 40 075
Tomter 74 891 8 529 8319 15073 60028
SUM 734 582 64 498 8319 41843 748918
Fra skjema 2A - Investeringer i anleggsmodulen 64 710
Tilgang (aktivert i anleggsmodul) 64 498
Kirkejubileum Bud 33
Kjøp av gravemaskin Fellesrådet 180
Sum 64 710
Sum tilgang differerer med Regnskapsskjema 2A. Dette skyldes at investering i kirke er aktivert i kirkeregnskapet og ikke i kommuneregnskapet.

Det er i 2016 foretatt en vurdering av kommunens tomter, dette har medført en netto nedskriving på 15,0 mill. kroner.