Note 11 - Kundefordringer

Tall i hele tusen.
Type krav Sum utestående Vanskelig å kreve inn
Husleie 487 231
Barnehage/SFO 604 96
Helse- og sosial 1 016 2
Kultur 1 705 0
Teknisk/byggegebyr 155 0
Kommunale avgifter 3 148 95
Andre type krav 15 410 350
Sum 22 525 773
I løpet av 2016 ble det sendt ut i overkant av 30900 fakturaer på til sammen kr. 186.014.000,-.Av kunderestansene pr. 31.12.2016, er 773 tusen kroner kategorisert som vanskelige/ikke mulig å kreve inn. Dette er krav som er under tvangsinnkreving, eller som det er sendt klage på. I 2016 er det utgiftsført om lag 100 tusen kroner i tapte fordringer.