Note 10 - Mer-/mindreforbruk

Tall i hele tusen.
Mer-/mindreforbruk 2013 2014 2015 2016
Inndekking merforbruk 2 613 13 549
Mindreforbruk 15 442 16 295
Noten viser mindreforbruk (overskudd) de siste to årene og inndekking tidligere års merforbruk i 2013 og 2014.