PROF-tjenesten

PROF-tjenesten i 2016

Kommunestyret i Fræna vedtok i budsjettmøtet i desember 2015 å nedsette et utvalg som skulle arbeide med handlingsdelen til PROF-planen. Med tittelen «Aktiv og ansvarlig i eget liv», ble handlingsdelen lagt frem til politisk behandling i november 2016. Handlingsdelen tar opp i seg den visjon og retning som er vedtatt i PROF-planen 2014-2020, og gir anvisning på konkrete mål og tiltak for å nå disse. Som noen eksempel kan nevnes tilrettelegging for mosjonsaktivitet og hverdagsaktivitet, helsestasjonstilbud med tidlig innsats for barn og unge, velferdsteknologisatsing og tilbud for personer med demens.

Fræna kommune har et godt tjenestetilbud til sine eldre og pleietrengende. Kravene som blir stilt til tjenesten blir også høyere. Etterspørselen etter tjenesten øker, og med det må kommunen tilrettelegge for denne økningen gjennom faglig omstilling, endring i kompetanse og nye arbeidsmetoder. Kommunen har gjennom året 2016 tilrettelagt for lederutdanning og kompetansehevende tiltak gjennom deltakelse i ulike prosjekter. Vi vil fortsette denne satsingen, og mener at vi vil ha stort utbytte av det i tiden fremover.

Høy kompetanse hos våre arbeidstakere i tjenesten viser seg daglig i at vi yter gode tjenester på mange felt. Fræna og Eide kommune har utmerket seg med prosjektene «Lindring på tvers», og «Sammen for lindring». I 2015 fikk vi omsorgsprisen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I 2016 fikk kreftkoordinator i Fræna og Eide, Bente Winsjansen, tildelt prisen som årets sykepleier i 2016. I juryens begrunnelse ble det bl.a. lagt vekt på at Bente hadde fokus på pasient og pårørende, men at hun og delte på kunnskap og gjorde andre kolleger trygge i arbeidet. Kunnskapsdeling og samhandling er nøkkelord for å lykkes med god pasientbehandling og med å videreutvikle tjenesten. Dette gjelder både i den enkelte enhet og i samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Forvaltningskontoret i kommunen har en sentral rolle med å fatte vedtak og å koordinere tjenestene. Fræna kommune hadde ingen overliggende pasienter (utskrevet fra sykehusbehandling) i 2016.

På velferdsteknologisiden har kommunen videreført samarbeidet med Okide-kommunene om felles alarmsentral og satsing sammen med Kristiansund kommune om utvikling av kompetansesenter for velferdsteknologi. I en slik satsing er det en styrke å være i et fellesskap med andre kommuner for å ha nødvendig fremdrift.

Bildet: Kommunalsjef Arild Kjersem