Fagområdet oppvekst

Kommunale barnehager - 2016

De kommunale barnehagene har over flere år hatt vansker med å rekruttere pedagogiske ledere. Generell mangel på pedagogisk personale kan langt på vei forklare dette. I tillegg har en sett at pedagogisk personell har vært bedre avlønnet i de private barnehagene. Med dette som utgangspunkt, har Fræna kommune forsøkt å kompensere for dette ved å prioritere pedagogisk personell lønnsmessig. Pr. i dag ser en at tidligere lønnsforskjeller nå er utjevnet. Vi håper dette vil bedre tilgangen på slikt personell.

Fræna kommune har i lovens forstand full barnehagedekning. Likevel ser vi at mangelen på barnehageplasser i Bud og på Jendem har vært stor i 2016. På Jendem ble det bygget ny barnehage i 2016. Dette vil mest trolig løse knappheten på barnehageplass i dette distriktet. For Bud sin del vil mangelen på barnehageplass bli forsøkt løst ved etablering av midlertidige plasser for en kortere periode. Permanente løsninger vil bli vurdert i løpet av 2017.

Frænaskolen i 2016

Kvalitetsplan for Frænaskolen ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Planen ble utarbeidet av skolepolitisk utvalg som var bredt sammensatt av politikere, skoleledere, foreldre, elever, tillitsvalgte og administrasjonen. Arbeidet var ledet av varaordfører Jan Arve Dyrnes. Kvalitetsplanen setter overordnede føringer for arbeidet i Frænaskolen frem til ny kommune er klar i 2020. Den gir også konkrete resultatmål for den enkelte skole. Disse resultatmålene blir vurderte i den årlige tilstandsrapporten/kvalitetsrapporten som kommer opp årlig til politisk behandling.

Fræna kommunestyre vedtok å oppnevne et skolepolitisk utvalg (punkt 10) i sitt desembermøte (2015). Det er dette utvalget som har utarbeidet «Kvalitetsplan for Frænaskolen».