Kommunereform

Politisk vedtak i 2016

Kommunestyret i Fræna har vedtatt at kommunen skal danne en ny kommune sammen med Eide. Det endelige vedtaket i kommunereformen ble fattet i Fræna kommunestyre (PS 61/2016) den 13. juni 2016 med følgende ordlyd:

  1. Fræna kommune har gjennomført en grundig og godt forankret prosess ved utredningen av ulike alternativer for kommunestruktur. Med bakgrunn i denne, er der forhandlet fram 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført høringer av disse avtalene (innbyggerundersøkelse, folkemøter og rådgivende folkeavstemming). Med bakgrunn i de foreliggende intensjonsavtalene, resultatene fra høringene, og ut fra rådmannens faglige vurdering, tilrår kommunestyret i Fræna at vi danner en ny kommune i felleskap med Eide.
  2. En helhetlig og god samfunnsutvikling i området Jendem/Julsundet er utfordrende ved at området i dag deles av kommunegrensen mellom Fræna og Aukra. Fræna ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med Aukra for å finne gode løsninger for kommunalt tjenestetilbud for innbyggerne i dette området. Det er imidlertid slik at dette ofte viser seg å være krevende i praksis. Gjeldende kommunegrense kan derfor vurderes av fellesnemnda i samråd med innbyggerne i området.

Torsdag den 16. juni 2016 vedtok Eide kommunestyre (PS 16/82) følgende:

  1. Eide kommunestyre vedtar å danne en ny kommune sammen med Fræna kommune

Frem mot ny kommune 2020

Fræna kommune og Eide kommune har ikke utformet en felles planstrategi for den gjeldende kommunestyreperioden. Fellesnemnda vil tidlig måtte ta tak i planarbeidet for den nye kommunen. Dette vil legge grunnlaget for et felles plansystem når ny kommune trer i kraft i 2020. Fræna kommunes planverk må både sikres samordnet med hovedlinjene i den nye kommunens planverk, samtidig som det skal sikre ønsket utvikling i Fræna i perioden fram til den nye kommunen dannes.