Eiendoms- og tomteforvaltning

Eiendoms- og tomteforvaltning i 2016

I kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2015 ble det avsatt midler til prosjektering av tilbygg ved Sylte skule og Jendem skule. Arkitektkontoret Streken fikk prosjekteringsoppdraget. Høsten 2016 ble arbeidet igangsatt, og en beregner at byggene skal være ferdig prosjektert i løpet av tidlig høst 2017.

Under punkt 12 i nevnte vedtak ble det foreslått å opprette eget utvalg for eiendoms- og tomteforvaltning. Plan- og økonomiutvalget hadde saken oppe til behandling 11.01.2016. I vedtaket blir driftsutvalget tillagt følgende oppgaver:

 • Følge opp arealpolitiske intensjoner med tanke på kommunens boligbyggingsprogram og boligsosiale handlingsplan
 • Se på hvordan kommunen håndterer salg av eiendom og tomter
 • Vurdere hvordan kommunen bør vedlikeholde egen eiendomsmasse
 • Skaffe oversikt over eksisterende vedlikeholdsbehov
 • Behandle strategidokument knyttet til vedlikehold. Dette dokumentet skal sluttbehandles av kommunestyret i 2017.


Bildet: Kommunalsjef Odd-Eirik Bergheim

Den administrative oppfølgingen av saken kan oppsummeres slik:

 • Nytt tomtetildelingsreglement kom opp til politisk behandling i Driftsutvalget i 2016
 • Prisfastsetting av bolig og næringstomter var oppe til politisk behandling i samme møte
 • Boligbyggingsprogrammet ble endelig vedtatt i Kommunestyret 12.12.2016
 • Arbeidet med boligsosial handlingsplan ble igangsatt i 2016, og beregnes ferdigstilt våren 2017.
 • Utarbeiding av Retningslinjer for vedlikehold av kommunale bygg ble påbegynt i 2016. Arbeidet sluttføres og legges frem for politisk behandling våren 2017.
 • Før jul 2016 startet arbeidet med å utarbeide eget reglement for kjøp og salg av fast eiendom. Reglementet sluttbehandles politisk i løpet av våren 2017.
 • Tilstandsrapport for kommunale bygg ble ferdigstilt i 2016. Den politiske behandlingen av rapporten finner sted tidlig i 2017.
 • Retningslinjer knyttet til oppføring av kommunale bygg ble også påbegynt i 2016. Den politiske behandlingen av saken finner sted i 2017.
 • Reglement for offentlige anskaffelser ble utarbeidet og politisk behandlet i 2016.
 • En vil i denne sammenheng også nevne at retningslinjer knyttet til oppfølging av avvik på brannområdet ble utarbeidet og politisk behandlet i 2016

Alle nevnte saker er lagt frem for politisk behandling i Driftsutvalget.