Hovedtall 2016

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for enhetene i 2016. Tall fra 2015 er for mange enheter ikke sammenlignbare på grunn av endringer i rammene i 2016. Rådmannen har gitt kommentarer til den enkelte enhet senere i rapporten. Sum utgift på enhetene var 545 mill. kroner i 2016.

(tall i hele tusen)

Hovedtall for enheter og avdelinger

Hovedtall for enheter og avdelinger
Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Avvik i % Regnskap 2015
Rådmannen 11 551 11 467 84 0,7 11 637
Administrasjonen 16 116 16 250 -134 -0,8 15 476
Personal- og organisasjon 7 227 7 101 126 1,8 7 264
Skolefaglig Område 17 663 17 478 185 1,1 19 723
Forvaltningskontoret 12 254 12 537 -283 -2,3 11 419
Sørviskontor 8 272 7 828 444 5,7 7 328
Haukås skole 21 879 21 872 7 0,0 20 087
Sylte og Malme skoler 15 005 15 406 -401 -2,6 14 262
Aureosen skole 12 957 12 902 55 0,4 11 543
Tornes skole 9 746 9 757 -11 -0,1 9 257
Bud skole 15 979 16 054 -75 -0,5 15 214
Hustad skole 16 854 17 471 -617 -3,5 15 731
Fræna ungdomsskole 22 303 21 207 1 096 5,2 20 369
Opplæringssenteret 3 517 4 444 -927 -20,9 2 141
Bjørnsund leirskole -373 -362 -11 3,0 -17
Barnehager 72 656 72 778 -122 -0,2 77 461
Institusjonstjenesten 67 742 68 007 -265 -0,4 65 061
Hjemmebaserte tjenester 113 257 115 874 -2 617 -2,3 111 571
NAV - Sosialtjenesten 8 394 10 453 -2 059 -19,7 8 933
Helse og familie 48 408 45 041 3 367 7,5 44 483
Kultur 13 983 14 336 -353 -2,5 14 389
Teknisk forvaltning 8 787 7 980 807 10,1 7 764
Landbruk 1 713 1 643 70 4,3 1 404
Teknisk drift og anlegg 31 597 30 764 833 2,7 25 416
VAR -12 483 -11 848 -635 5,4 -13 597
T O T A L T 545 004 546 440 -1 436 -0,3 524 319
Tabell 1: Oversikt over hovedtall for enheter og avdelinger i Fræna kommune

I 2014 var netto merforbruk 11,8 mill. kroner på enhetene, mens det i 2015 var et netto mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. I 2016 viser regnskapet et netto mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2016 viste prognosen et merforbruk på 4 mill. kroner. Tallene ble altså bedre på slutten av året. Se enhetenes rapporter for ytterligere kommentarer.

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Fræna kommune som brukes på de ulike sektorene. Dette kakediagrammet gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. Kostra tall vises til slutt i dette kapitlet.

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter

Netto driftsresultat

Kommentarer

Fræna kommune har om lag samme netto driftsresultat i 2016 som i 2015. Situasjonen er med andre ord ganske stabil og som forventet. TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi) anbefaler kommunen å styre mot et netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Sammenlignet med Kostragruppe 10 (mest sammenlignbar med Fræna kommune) ligger kommunen godt an.

Regnskapet i Fræna kommune kommer ut med et overskudd på 16,3 mill. kroner. Netto driftsresultat ble på 33,5 mill. kroner i 2016, noe som er en forbedring på 1,1 mill. kroner fra 2015. Dette resultatet fremkommer etter at disposisjonsfondet er tilført 13,6 mill. kroner av årets inntekter.

Enhetene (institusjoner, hjemmebaserte tjenester, skoler, barnehage, administrasjon mm) i kommunen har i 2016 samlet hatt en besparelse på 1,4 mill. kroner. Dette er omtrent på samme nivå som i 2015. Stabil og god drift innenfor kommunens tjenesteområder har medført at disse leverte resultat i samsvar med prognosene.

Skatt, tilskudd, finans, og fondsplasseringer

Skatt, tilskudd, finans, og fondsplasseringer
Skatt, tilskudd, finans og årsavslutningsposteringer Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Avvik i %
Skatt -275 968 -278 290 2 322 -0,8
Rammetilskudd -324 417 -315 762 -8 655 2,7
Pensjon -6 178 -3 000 -3 178 105,9
Renter/avdrag 29 354 34 500 -5 146 -14,9
Årsavslutning 15 912 16 112 -200 -1,2
Sum -561 297 -546 440 -14 857 2,7
Tabellen viser totalsummer uten enhetene i 2016 mot budsjett 2016.

Årsoverskudd 2016 (mindreforbruk)

Årsoverskudd 2016 (mindreforbruk)
Årsoverskudd(mindreforbruk i 2016) Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik 2016 Avvik i %
Skatt tilskudd, finans -561 297 -546 440 -14 857 2,7
Enheter 545 004 546 440 -1 436 -0,3
Sum -16 293 - -16 293 2,5
Tabellen viser de store tall for hvordan årets overskudd (mindreforbruk) fremkommer.

Forklaring årets resultat (overskudd)

Tabellen ovenfor viser at enhetene bidro med 1,4 mill. til årets mindreforbruk. Skatt, tilskudd og finans bidro med samlet 14,9 mill. kroner. Tabellen ovenfor denne igjen viser mer detaljer. Den viser at skatteinntektene ble 2,3 mill. kroner mindre enn forventet. Tilskudd fra staten viser imidlertid en merinntekt på 8,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak merinntekt skatt for landet (skatteutjevningsordningen).

Pensjon ga kommunen 3,2 mill. kroner i mindreutgift. Budsjetteringen har blitt betydelig bedre.

Renter og avdrag viser en samlet mindreutgift på 5,1 mill. kroner. Av dette utgjør lavere renteutgifter 3,5 mill. kroner mens resten er et positivt avvik på renteinntekter.

Årets resultat på 16,3 mill. kroner er 0,9 mill. bedre enn i 2015. I 2015 utgjorde årets resultat, avsetning disposisjonsfond og dekning underskudd samlet 33,7 mill. kroner. I 2016 utgjør årets resultat, avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskapet samlet 34 mill. kroner. Dette viser at Fræna kommune har en stabil drift, og at kommunen nå er i stand til å bygge egenkapital og delvis egenfinansiere investeringer.

Tall i hele tusen.

Premieavvik 31.12 - Fræna kommune

Kommentar

Premieavviket utgjør 36,9 mill. kroner per 31.12.2016. Fra innføring av ordningen og fram til 2014, økte premieavviket hvert år. Nå ser det ut til at denne posten har stabilisert seg, og vi forventer at den blir redusert i årene som kommer. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan.

Denne tabellen er hentet fra SSB og viser foreløpig rapportering norske kommuner Kostra 2016

Kostra tall 2016

Kostra tall 2016
1548 Fræna Kostragruppe 10 Møre og Romsdal Landet uten Oslo 1551 Eide
2016 2016 2016 2016 2016
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 5,2 3,1 4 3,7 -1,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,8 3,3 3,5 4,1 -1,6
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 53176 51943 52586 52141 58091
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 201,4 211,3 241,4 213,9 231,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 25,8 24,3 22,1 21,3 23,4
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 62732 56198 83741 65562 82116
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 125219 132799 141769 137534 156330
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 14961 13475 13251 12893 17051
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 2168 2428 2425 2540 2905
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 18598 18393 19086 16946 20118
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 2208 2922 2676 3540 1109
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 9716 9996 7817 8870 9572
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 4565 4300 4746 4393 5354
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,4 89,4 92,6 91,5 91,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,2 8,3 8,6 7,8 11,9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,2 10,5 11,4 10,7 10,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,4 9,2 8,7 9,1 10,1
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 92,7 95,4 94,2 95 82,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,7 16,1 13,7 13 14,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,1 4 2,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,8 5,3 4,9 6,5
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 42 37 43 12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 15 22 22 21 24
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,64 0,67 0,7 0,1
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 183567 181029 190606 187458 212960
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 119215 119020 113683 111952 130085
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,6 14,2 14 14,1 13,8
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 292971 187922 267157 246456 227494
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 918318 1067032 1034943 1099177 883195
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3326 2986 3429 3391
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 2930 3460 3168 3782 3920
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3504 2423 2521 2656 2650
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 22
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager 90
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 95443 99078 112351 135959 83646
Lovanvendelse
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. 98 98 95
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent 60 100
Denne tabellen inneholder mye informasjon. Den skal være en kilde der en kan finne nøkkeltall for egen kommune og sammenligne med andre. Kommunegruppe 10 er interessant fordi den viser tall for de kommuner i Møre og Romsdal som ligner mest på Fræna i folketall og utfordringer.
Noen av nøkkeltallene er kommentert andre steder i rapporten.
Antall faktura

Antall fakturaer

Regnskapskontoret har lagt ned nye arbeid i 2015 og 2016 for å redusere antall papirfakturaer. Som tabellen viser har dette arbeidet lykkes. Andelen elektroniske faktura er nå økt fra 48 % til 76 % av totalt antall faktura. Arbeidet med å øke andelen elektroniske faktura fortsetter.

Plassering - nummer på lista over Norges kommuner

Kommunebarometeret