Kommunestyret og hovedutvalg

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, og har 31 medlemmer. I Fræna kommune har vi to hovedutvalg med hver sine spesifikke ansvars- og arbeidsområder. Dette er Plan- og økonomiutvalget (PLØK) og Driftsutvalget (DRUT). Disse utvalgene har fått delegert myndighet til å avgjøre de fleste sakene innen sine arbeidsfelt.

Formannskapet består av de samme medlemmene som i PLØK.

PLØK har 16 medlemmer, mens DRUT har 15 medlemmer. Hovedutvalgene er valgt av kommunestyret, av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret kan til en hver tid vedta å opprette, omorganisere og nedlegge faste utvalg.

Andre råd og utvalg

  • Eldrerådet
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdomsrådet

Kommunestyrerepresentanter 2015-2019

Kommunestyrerepresentanter 2015-2019
Parti Medlem
Senterpartiet Ordfører Tove Henøen
Trond Malmedal
Kjell Arne Iversen
Erling Hustad
Eldrid Mordal Sollid
Turid Anette Magerøy
Kjell Johan Berget
Ottar Nerland
Elin Bjerkeseth
Ole Håkon Havnes Farstad
Marie Olise Austad
Arbeiderpartiet Varaordfører Jan Arve Dyrnes
Sofie Elisabeth H Brekken
Arne Jakob Stavik
Per Bjørn Hokstad
Cecilie Kristengård Buaas
Høyre Ingvar Hals
Øyvind Panzer Iversen
Elise Fiske
David-Andre Dypvik Bruun
Jan Ove Breivik
Sigrid Gjendem Fjørtoft
Kristelig folkeparti Kjell Lode
Nils Christian Harnes
Oddvar Myrseth
Fremskrittspartiet Sten Jensen
Inger Lise Nerland Skogstad
Johnny Varhol
Sosialistisk venstreparti Laila Andersen Nøsen
Venstre Annhild Viken Sunde

Kommunestyre og utvalgsmøter 2016

Kommunestyre og utvalgsmøter 2016
Utvalg Antall møter/saker 2012 2013 2014 2015 2016
Kommunestyret Antall møter 8 11 9 9 12
Antall saker 97 81 63 90 144
Formannskap Antall møter 5 7 12 9 12
Antall saker 17 11 22 27 22
PLØK Antall møter 19 20 19 11 15
Antall saker 153 168 160 94 99
DRUT Antall møter 7 7 8 5 7
Antall saker 42 24 25 31 62
Tall fra ePhorte

Dialogmøter og folkevalgtopplæring

Det ble gjennomført to dialogmøter i 2016 - 23. mai og 26. september.

Dialogmøtene skal være en arena der folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan diskutere hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse kan nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.

Det ble gjennomført to dager med folkevalgtopplæring i 2016 - 11. januar og 2. mai.