Teknisk drift og anlegg

Fakta om enheten - teknisk drift og anlegg

Enheten har i dag 52 ansatte og gjør følgende:

 • Drift og utvikling av kommunalt vann- og avløpsanlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelys
 • Drift og vedlikehold av kommunal eiendomsmasse
 • Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse av utbyggingsprosjekter innenfor vei, vann og avløp
 • Administrasjon av kommunes renovasjon-, vaktmester- og renholdstjeneste

Leverte tjenester:

 1. Levert trygt og godt vann til abonnentene
 2. Bremset forfallet på kommunale veier

En artig opplysning er at Fræna har ca 3 100 kommunale gatelyspunkt. Alle kan nå styres fra enhetsleders mobiltelefon

Viktige hendelser som gjelder enheten i 2016:

 • Anbud for arkitekttjenester og prosjektering for Jendem og Sylte skoler
 • Fræna ungdomsskole, fortsatt oppussing og renovering, blant annet reparasjon av fasade
 • Klargjøring av næringsareal i Ura
 • Kjøpt ny lastebil 4-aksler
 • Kjøpt ny vaktbil for vannforsyningen
 • Installert ny el-kjel på Fræna ungdomsskole
 • Haukås skole, nye varmtvannsberedere
 • Asfaltering av grusveier
 • Bøtunet, nytt varmebatteri og styring for ventilasjonsanlegg
 • Etablering av avløpspumpestasjon og pumpeledning Kolberg, samt vannledning
 • Hustad skole, omfattende oppussing
 • Bud skole, nytt skolekjøkken, renovert sløydsal og utbedret fasade
 • Bud Barnehage, renovert ventilasjonsanlegg
 • Ferdigstilt gang- og sykkelveg i Sandsbukta
 • Frænahallen, ferdigstille ny inngang på østsiden, skifte dårlige vannrør.
 • Jendem skole, varmepumper i gymsal og rep vinduer
 • P.B. Kvisviksvei, flytting av bad og oppussing
 • Vågvang, skifte av vindu vest, maling innvendig
 • Farstad Aldershjem, renovere fasade og skifte vinduer på deler av bygget
 • Bølgen, satt opp rekkverk på mur på baksiden
 • Eidemsmoen 25B, Rehabilitering
 • Reasfaltering av Haugliveien
 • Prosjektering av Bud silanlegg og Eidem silanlegg
 • Etablert slamavskiller og pumpestasjoner på Tornes
 • Etablert nytt høydebasseng for vann i Haukåsen
 • Brannvannsdekning Gule industriområde
 • Ferdigstilt utbedring av busslomme og plasser ved Hustad skole


Forbedringer gjenomført i 2016

 • Kjøpt ny lastebil og vannverksbil, samt en vaktmesterbil
 • Oppgradering av gatelysanlegg med utskifting av gammel armatur til strømsparende LED-armaturer
 • Aktiv gatelysstyring, dvs gatelys hele natten i høytider og i nærområdet rundt spesielle arrangement, for eksempel Nordsjøfestivalen

Utfordringer

Det er fortsatt mange dårlige veier som trenger ekstra vedlikehold. Den økonomiske rammen for vei rekker bare til å bremse forfallet av veinettet, ikke stoppe det.

Det er fortsatt er det mye som gjenstår før vi kan si oss fornøyde med tilstanden på den kommunale eiendomsmassen.

Enheten har mange oppgaver, men få hoder og hender

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

VAR: Slamavskiller Tornes med ledningsanlegg skal være ferdig

Ferdigstille Anlegg ferdig

VAR: Bygging av silanlegg i Bud og på Eidem

Starte opp Ikke startet

Vei: Asfaltere i henhold til asfaltprogram vedtatt av DRUT

Følge vedtatte plan OK, med untatt av Vågøy kirke

Bygg: Renovere bygg i henhold til prioriteringsliste vedtatt av DRUT

Følge prioriteringsliste OK, med unntak av 2 broer
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,3

Medarbeiderundersøkelse

4,5 3,5

Kommentar:

Sykefraværet har vi fått ned fra 9,7 i 2015 til 5,3 i 2016, og er med det på et tilfredsstillende nivå.

Det jobbes nå for å øke medarbeidertilfredsheten, og det forventes at det i løpet av året skal være innenfor målet

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme - teknisk drift og anlegg

30 764 31 597

Ramme - VAR

-11 848 -12 483

Kommentar:

Avvik fra budsjett:

Enheten gikk med kr 833 000,- underskudd i 2016

VAR-tjenestene hadde overskudd på kr 635 000,-

Årsak til avvik vanlig drift:

Kr 1,7 millioner ble overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Dette fordi utført arbeid på enkelte bygg var mer av investeringsmessig karakter enn drift. Dette ble gjennomført i samråd med rådmannen

Ellers: Frænahallen, Haukåsskolen, Fræna sjukeheim

Årsak til avvik VAR:

Mindre utgifter til vann enn budsjettert og samtidig noe større inntekter enn budsjettert. Renovasjon har mindre utgifter enn budsjettert