Skolefaglig område

Skolefaglig område - viktige hendelser i 2016

Fagområdet følger opp elever som ikke får sitt grunnskoletilbud i den ordinære grunnskolen. 20 elever fra Fræna er fosterhjemsplasserte, og får grunnskoletilbud utenfor kommunen. Av disse har flere barn vedtak om spesialundervisning. Fræna kommune har også elever som har sitt grunnskoletilbud ved Tøndergård skole- og ressurssenter.

En lærer på etter- og videreutdanning for lærereskoleåret 2016/17. 5 lærere deltar på videreutdanning skoleåret 2015/16. Statlig satsing på ungdomstrinn i utvikling som etterutdanningstiltak.To skoleledere tar Rektorskolen.

Rektorene har deltatt på et etterutdanningstiltak, Praktisk Internasjonal Lederutvikling (PILU) i regi av KS konsulent, Stiftelsen Imtec og DNI Akademi.

Bildet: Fagleder oppvekst Kim Atle Kvalvåg

Kvalitetsplan for Frænaskolen 2017-2020

I januar 2016 vedtok kommunestyret følgende i sak 21/2016:

Skoleutvalget utarbeider kvalitets- og strategiplan for Frænaskole for de kommende 5 år. Planen skal ha følgende innhold:

  • Visjoner og verdier for Frænaskolen
  • Målsettinger for Frænaskolen
  • Tiltak:
    • Sikre at alle skoler og barnehager har gode rutiner for å skape et godt psykososialt miljø mtarbeide mobbing
    • Planer for å begrense og håndtere mobbing skal foreligge i alle skoler og barnehager

Kvalitetsplan for Frænaskolen 2017-2020 ble vedtatt i Fræna kommunestyre den 12.12.2017 (PS 142/2017).

Kvalitetsplanen gir de overordnede styringssignalene for Frænaskolen, og skal sikre at skolene i Fræna gir et likeverdig opplæringstilbud til alle elever uavhengig av hvilken skole eleven går på. Selv om planen er styrende, skal skolene fortsatt ha en viss grad av autonomi, et særpreg, og eventuelt egne lokale målsetninger. Planen vil være førende frem til vi danner en ny kommune sammen med Eide 1.1.2020.

Kvalitetsplanen er forpliktende for alle berørte parter, og det vil være nødvendig at skolene får ro til å jobbe med tiltakene som er skissert. Skoleeier vil ha et særlig ansvar for å sørge for at skolene får gode rammevilkår for å oppnå de ønskede resultatene som er skissert.

En del av arbeidet med kvalitetsplanen har vært å bestemme en visjon for Frænaskolen, og utarbeide en logo for Frænaskolen, se under:

Vedtatt visjon for Frænaskolen er: Frænaskolen - Gjestfri, Stolt og Nyskapende.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnader

17 478 17 663

Avvik fra budsjett: 185 000

Årsak til avvik:

Hovedsakelig kjøp av tjenester fra andre kommuner, det vil si kostnader til fosterhjemsplasserte barn som går på skole i andre kommuner.

Tiltak for å holde ramme:

Skolefaglig område fatter ikke vedtak om at barn skal overføres til fosterhjem i andre kommuner. Slike vedtak fattes av barnevernstjenesten. Det viktige blir derfor å ha gode rutiner for kostnadskontroll.