Sørviskontoret

Fakta om enheten - sørviskontoret

Det er 7 ansatte ved sørviskontoret

Sørviskontoret er førstelinjetjeneste ovenfor de som tar kontakt med kommunen i skranke og på telefon, tildeling av tomter i kommunale boligfelt, saksbehandling og oppfølging av renovasjon og slamtømming. Sørviskontoret skal sørge for rett grunnlag for de kommunale avgiftene, utekspedering og veiledning ved bygge- og delingssaker uten ansvarsrett, etterarbeid og økonomisk oppgjør i forbindelse med grunnkjøp til/fra Fræna kommune, post/arkiv og arkivplan, veiledning og oppfølging i forhold til bruk av sak/arkiv-systemet ePhorte, ansvar for utlegging og oppdatering av informasjon på hjemmesidene, Varsling 24, ansvaret for valggjennomføring de årene det er valg, salg av medlemskap og informasjon om Aktiv på Dagtid, bostøtte, være sekretæriat for Eldrerådet, politisk sekretariat egne hovedutvalg og Fellesnemnda, utskriving av kart og nabolister og ivareta ansvaret for tidsregistreringssystemet til ansatte på rådhuset.

Bilde: enhetsleder Merete Rødal

Bilde: hele sørviskontoret samlet, fra venstre Elin Kleppen Fedje, Anne Iren Hjellnes, Mona-Lisa Ninatubu, Siw Marika Johansen. Anne Lisbeth Ukkelberg, Elisabeth S. Mathisen og enhetsleder Merete Rødal

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

Enheten hadde ansvar for gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemminga i forbindelse med kommunesammenslåing. Har fått sekretariatsfunksjon for Fellesnemnda Eide/Fræna.

Leverte tjenester

Brukerundersøkelse gjennomført i desember 2016 med meget gode tilbakemeldinger fra besøkende som har fått hjelp.

SvarUT-prosjektet (se mer under)

Boligbyggeprogrammet 2017-2020 i samarbeid med flere andre

Arkiv:

Kompetanseheving innenfor arkiv generelt

Utarbeidet rutiner for arkiv til flere enheter, flere kommer

Jobbet mye med innholdet i arkivplana til Fræna kommune

Vært stort fokus på opprydding av eldre arkiv og avlevering av dette til Interkommunalt Arkiv i Ålesund.

Forbedringer gjennomført i 2016

Hatt stort fokus på at alle saksbehandlere i sak/arkivsystemet til kommunen bruker SvarUT som forsendelsemåte når de sender utgående brev. Hatt flere opplæringsrunder og utarbeidet ROS-analyse for forsendelser unntatt offentligheten. Brevene sendes til mottakers digitale postkasse. Har de ikke digital postkasse, går brevene automatisk til et printsenter som skriver ut og sender pr post til en langt lavere kostnad enn om vi skulle gjort jobben selv. Leses brevene digitalt koster det Fræna kommune 1 kr pr brev, skrives de ved printsenteret koster det Fræna kommune i gjennomsnitt 15 kr, ved at vi printer pakker og frankerer selv koster det Fræna kommune i gjennomsnitt 40 kr pr. brev. Her har vi fremdeles stort innsparingspotensiale!

Det samme gjelder også for det som er nevnt ovenfor under «arkiv»!

Utfordringer

Opplæring for alle samtidig vil alltid være en utfordring siden sørviskontoret holder åpent hele arbeidstiden. Å få alle ansatte ved kommunehuset til å innarbeide gode rutiner for fraværmarkering og riktig bruk av ePhorte er viktig.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Brukerundersøkelse:

De som henvender seg til Sørviskontoret skal oppleve å bli tatt godt imot, og få god hjelp av kompetente ansatte

2016 Bra

SvarUT: Skal ta tas i bruk av de som bruker ePhorte jevnlig

20% økning 130%

Mer oppdatert hjemmeside med flere elektroniske løsninger

10% økning Se kommentar under:

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i desember 2016 med meget gode resultater

Tatt i bruk 3 nye elektroniske skjema og arbeidet med ny hjemmeside startet opp i 2016 i samarbeid med Orkide-kommunene.

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 4,6

Medarbeiderundersøkelse

4,5
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

7 828 8 272

Avvik fra budsjett: Kr 444 000

Årsak til avvik:

Skyldes i hovedsak at utgifter som skulle komme i 2015, kom i 2016. Der var også utgifter som skulle komme i 2017, som kom i 2016. (Ny måte å betale ut godtgjørelse til politikerne i Visma, investering i nye valgavlukker, utgift til Kontrollutvalget)

Tiltak for å holde ramme:

Overforbruket skyldes enkelthendelser som ikke vil gjenta seg i 2017